Cenník, ktorým sa určuje výška úhrady za uloženie ľudských pozostatkov