CALL CENTRUM: 055/789 2222

Algeziologická ambulancia, resp. ambulancia chronickej bolesti

Špecializovaná algeziologická ambulancia Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. je zameraná na integrovaný prístup v liečbe  chronickej bolesti a silnej akútnej bolesti. Terapia je zameraná na  ischemickú bolesť dolných končatín, bolesti pri diabetickej polyneuropatii, pooperačné chronické bolesti, bolesti pri refraktérnej angíne pectoris, komplexný regionálny bolestivý syndróm, ako aj na liečbu chronickej bolesti u pacientov s vysokým kardiálnym rizikom. Portfólio spektra výkonov pozostáva z konvenčných farmokoterapeutických ako aj intervenčných postupov  s použitím USG a RTG/C ramena, ktoré patria medzi najmodernejšie metódy uplatňované na špičkových pracoviskách pre liečbu bolesti v EÚ.

Ambulancia je vedená skúseným špecialistom algeziológom.

Algeziologická ambulancia je pre pacientov otvorená každý  piatok od 10.00 do 15.00. Pacienti sa môžu objednať telefonicky na tel. čísle 055/789 12 60 a 055/789 13 66.

Farmakoterapia bolesti

Medikamentózna terapia je zameraná na liečbu  ischemickej bolesti dolných končatín, bolesti pri diabetickej polyneuropatii, pooperačné chronické bolesti, bolesti pri refraktérnej angíne pectoris, komplexný regionálny bolestivý syndróm, ako aj na liečbu chronickej bolesti u pacientov s vysokým kardiálnym rizikom.

Intervenčná liečba bolesti

Periférne nervové blokády

Za účelom odstránenia bolesti realizujeme pod ultrazvukovou navigáciou rôzne diagnosticko terapeutické blokády periférnych nervov.

Na hornej končatine vykonávame: nervové blokády prakticky v celom priebehu brachialneho plexu so zreteľom na odstupové vetvenie nervov a inerváciu jednotlivých dermatómov hornej končatiny. Medzi najčastejšie regionálne blokády patrí: interskalenický blok, supraskapulárny blok, infraklavikulárny blok, axilárny blok, selektívna blokáda n.radialis, n.ulnaris a n.medianus.

Medzi ďalšie nami realizované blokády patria bloky periférnych nervov na trupe, dolnej končatine a hlave.  Bloky ilioinguinálneho a iliohypogastrického nervu, blokáda nervus saphenus, nervus genitofemoralis, transversus abdominis plane blok.

Intervenčná liečba bolestí hlavy je realizovaná blokádou tretieho okcipitálneho nervu, fazetovými blokádami a blokádou parasympatikového ganglia – ganglion sphenopalatinum.

Kaudálna-epidurálna blokáda

Medzi liečebné algeziologické  postupy v liečbe bolesti krížov s vyžarovaním alebo bez vyžarovania bolesti do dolných končatín patrí v indikovaných prípadoch kaudálna tlaková blokáda.

Jedná a o podanie liečiva, najčastejšie lokálneho anestetika spolu s kortikosteroidom do tzv. epidurálneho priestoru cez hiatus sacralis. Tento výkon realizujeme za pomoci RTG alebo USG navigácie.

Supraskapulárna blokáda

Ultrazvukom navigovaná blokáda suprascapulárneho nervu je efektívnou metódou liečby chronických bolestí ramena. Medzi najčastejšie diagnózy s danou symptomatológiou patria: syndróm rotátorovej manžety, reumatoidná artritída, kalcifické tendinitídy, adhezívna kapsulitída.

Blokáda genikulárnych nervov

Chronické bolesti veľkých kĺbov, akými sú napríklad kolenné kĺby  je možné symptomaticky liečiť blokádou tzv. genikulárnych nervov. Jedná sa o dočasnú blokádu, ktorú vykonávame pod RTG alebo USG navigáciou.

Sympatikové blokády

V liečbe niektorých typov bolesti využívame blokády sympatikového autonómneho systému.

Medzi bežne realizované výkony zamerané na blokádu sympatika patria blokády na prerušenie sympatikom mediovanej bolesti často spojenej so závažnými srdcovými arytmiami: blokáda ganglion stellatum, paravertebrálne sympatikové blokády.

Blokády lumbálneho sympatikového systému využívame pri liečbe diabetickej polyneuropatie, ischemickej chorobe dolných končatín a ďalších ochoreniach, zároveň táto liečba vazodilatačným účinkom pomáha celeniu tkaniva pri hojení rán.

Ďalej využívame liečebné intervenčné postupy na odstránenie bolestí malej panvy, ktoré sú realizované blokádou sympatikového ganglia –  ganglion impar ako aj abdominálnych bolestí blokádou plexus celiacus a splanchnických nervových blokád.

Pred výkonom

Po výkone

Pred výkonom

Po výkone

Blokáda fazetových kĺbov

Medzi najčastejšie vertebrogénne bolesti patria bolesti spôsobené fazetovým syndrómom. Jedná sa o artrotické poškodenie tzv. párových fazetových kĺbov, ktorými sa spájajú jednotlivé stavce medzi sebou. Artroticky zmenený kĺb spôsobuje dráždenie senzitívneho nervu –  mediálneho ramienka zadných miechových koreňov, ktorý spôsobuje bolesti v krížovej oblasti s nepravidelným tzv. škvrnitým vyžarovaním. Indikované sú testovacie blokády mediálneho ramienka pod USG resp. RTG kontrolou.

Periradikulárna blokáda

Akútny alebo chronický útlak miechového koreňa, potvrdený CT alebo MRi (magnetická rezonancia) vyšetrením spôsobený herniovanou (vysunutou) medzistavcovou  platničkou je možné v indikovaných prípadoch liečiť konzervatívne a ošetriť daný komprimovaný miechový koreň protizápalovým liečivom. Tento výkon realizujeme za pomoci RTG – navigácie.

Blokáda sakroiliakálneho kĺbu

Bolesti v iliosakrálnom kĺbe môžu byť spôsobené viacerými príčinami, medzi ktoré patria najčastejšie degeneratívne zmeny kĺbu, často krát pôvodom bolestí sú stavy spôsobené funkčným preťažením  alebo traumaticky zranením, ďalej sú to zápalové stavy neinfekčnej a infekčnej genézy, ale aj systémové ochorenia a neoplastické diatézy.

Diagnóza sa stanovuje na základe neurologického a algeziologického vyšetrenia, pomocou biochemického laboratórne vyšetrenia, ako aj pomocou röntgénovej techniky.

V indikovaných prípadoch aplikujeme pod USG – periartikulárne (v okolí kĺbu) alebo RTG zobrazenia intraartikulárne (vnútro kĺbové) podanie liečiva.

Acute pain servis

Pooperačná akútna bolesť patrí medzi najväčšie obavy pacienta pred podstúpením chirurgického výkonu. Správna terapia akútnej pooperačnej bolesti znižuje riziko vzniku pooperačných komplikácií, morbiditu, mortalitu pacientov, skracuje  priemernú dobu hospitalizácie, ale aj riziko rozvoja chronických bolestí. S cieľom zlepšiť kvalitu života pacientov, postupne na oddeleniach VÚSCH a.s. zavádzame  štandardizovanú liečbu akútnej pooperačnej bolesti, tzv. koncept Acute Pain Service.

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP

lkocan@vusch.sk | 055/789 12 60

Algeziologická ambulancia, VUSCH a.s., Ondavská 8, Košice 040 11