CALL CENTRUM: 055/789 2222

I. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O ZDRAVOTNOM STAVE

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak zákon č. 576/2004 Z.. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) neustanovuje inak (§6a),:

 1. osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
 2. zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

II. POSKYTOVANIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

 1. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie za podmienok ustanovených v § 24 zákona o zdravotnej starostlivosti.
 2. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi v celom rozsahu, ostatným osobám za podmienok ustanovených v § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti. Oprávnenosť ostatných osôb na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie posudzuje Odbor právny, Právny referát.
 3. Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie. Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.
 4. Pacient je oprávnený splnomocniť kohokoľvek na poskytovanie údajov z jeho zdravotnej dokumentácie, v plnej moci však musí určiť rozsah (napr. nahliadnutie, vyhotovovanie kópií celej alebo len časti zdravotnej dokumentácie, a pod.) a podpis musí byť úradne overený (t. j. u notára alebo na matrike).
 5. Otázky týkajúce sa poskytovania informácií o zdravotnom stave môžete zasielať na:
  • emailovú adresu : pravne@vusch.sk,
  • telefonicky na t. č. 055 / 789 1630,
  • písomne na adrese:
   Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
   Právny referát
   Ondavská č. 8, 040 16, Košice
 1. Prílohy:
  1. Žiadosť o poskytnutie/sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie – vzor.
 2. Cenník VÚSCH, a. s.