CALL CENTRUM: 055/789 2222

Organizačný poriadok upravuje základné organizačné usporiadanie VÚSCH, a.s.. Organizačný poriadok je základným interným predpisom spoločnosti, ktorý určuje jednotlivé organizačné útvary VÚSCH, a.s., ich postavenie, názvy a predmet ich činností vrátane úpravy práv, povinností a zodpovednosti.

VÚSCH, a.s. sa organizačne člení na 5 základných organizačných jednotiek – sekcie:

  • Sekcia generálneho riaditeľa
  • Sekcia ekonomiky a prevádzky
  • Sekcia zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory
  • Sekcia zdravotnej starostlivosti pre chirurgické odbory
  • Sekcia ošetrovateľskej starostlivosti

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA / SCHÉMA

Organizačná schéma vo formáte .pdf