CALL CENTRUM: 055/789 2222

Národnou radou SR bol v treťom čítaní dňa 9.12.2010 schválený zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zverejnenie zmlúv ako aj dodatkov k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 211/2000 Z.z., konkrétne §5a odsek 4, máme realizované v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. §5b máme povinnosť ako povinná osoba zverejniť na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.