Obchodný názov:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
(ďalej len „VÚSCH“ alebo „VÚSCH, a.s.“)

Sídlo:

Ondavská 8, 040 11 Košice

IČO:

36 601 284

IČ DPH:

SK202 210 8704

DIČ:

202 210 8704

Zapísaný:

Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č.1360/V

Štatutárny orgán:

MUDr. Štefan Lukačín, PhD., predseda predstavenstva
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC, podpredseda predstavenstva
MUDr. Peter Šafár, člen predstavenstva

Konanie menom spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis.

PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti VÚSCH, a.s. je v rozsahu stanovenom Zakladateľskou listinou Stanovami VÚSCH, a.s. zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č. 1360/V.

VÚSCH, a.s. je zdravotníckym zariadením2 poskytujúcim zdravotnú starostlivosť a služby s tým súvisiace v špecializovanej nemocnici a v špecializovaných ambulanciách a zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08471-2/2010-OP zo dňa 01.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2010. VÚSCH, a.s. je zároveň poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni2 s individuálnou prípravou liekov verejnosti a zdravotníckemu zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti pod názvom Lekáreň VUSCH na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja č. 4980/2009-RU20-39335 zo dňa 15.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2010.

VÚSCH, a.s. je na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08471-2/2010-OP zo dňa 01.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2010, oprávnená prevádzkovať zariadenie biomedicínskeho výskumu.

VÚSCH, a.s. je tiež výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. VÚSCH, a.s. spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelanie zdravotníckych pracovníkov. Na základe dohody vykonáva odborné školenia (resp. stáže) lekárov v rámci špecializačných príprav a kontinuálneho medicínskeho vzdelávania v súlade s platnou legislatívou.

1 v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
2 v zmysle ustanovenia § 34 a nasl. zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov