Výberové konania:

Generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice, IČO: 36 601 284, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č. 1360/V, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:

Výsledok výberového konania na obsadenie nižšie uvedenej pracovnej pozície na klinike spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktoré sa konalo dňa 27.11.2019 :

Primár Oddelenia funkčnej diagnostiky I. kardiologickej kliniky – Prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. (úspešný uchádzač)

Informácie pre uchádzačov vo výberových konaniach

V zmysle platných Zásad výberových konaní na obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú uchádzači povinní doložiť k svojim žiadostiam nasledujúce doklady:

  • životopis
  • výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklady o vzdelaní (diplomy – originál alebo overená fotokópia)
  • potvrdenie o odbornej praxi
  • potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti VZOR
  • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu VZOR
  • súhlas so spracovaním osobných údajov VZOR