Výberové konania:

Výsledky výberových konaní na obsadenie nižšie uvedených pracovných pozícií na klinikách/oddeleniach spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktoré sa konali dňa 23.01.2020 :

Primár Kardiologického oddelenia I. kardiologickej kliniky – MUDr. Monika Jankajová, PhD., MPH (úspešný uchádzač)

Primár II. kardiologickej kliniky – MUDr. Mariana Dvorožňáková, MPH, MBA (úspešný uchádzač)

Informácie pre uchádzačov vo výberových konaniach

V zmysle platných Zásad výberových konaní na obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú uchádzači povinní doložiť k svojim žiadostiam nasledujúce doklady:

  • životopis
  • výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklady o vzdelaní (diplomy – originál alebo overená fotokópia)
  • potvrdenie o odbornej praxi
  • potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti VZOR
  • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu VZOR
  • súhlas so spracovaním osobných údajov VZOR