CALL CENTRUM: 055/789 2222

Výsledok výberového konania na obsadenie nižšie uvedenej pracovnej pozície spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., ktoré sa konalo dňa 21.02.2024:

  1. Primár II. kardiologickej kliniky
MUDr. Mariana Dvorožňáková, PhD., MPH, MBA úspešný uchádzač

Informácie pre uchádzačov vo výberových konaniach

V zmysle platných Zásad výberových konaní na obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú uchádzači povinní doložiť k svojim žiadostiam nasledujúce doklady:

  • životopis
  • výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklady o vzdelaní (diplomy – originál alebo overená fotokópia)
  • potvrdenie o odbornej praxi
  • potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti VZOR
  • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu VZOR
  • súhlas so spracovaním osobných údajov VZOR