Oznámenie generálneho riaditeľa č. 1/2023 o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca – primár Oddelenia laboratórnej medicíny

Oznámenie generálneho riaditeľa č. 2/2023 o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca – primár Oddelenia miniinvazívnej kardiochirurgie Kliniky srdcovej chirurgie

Oznámenie generálneho riaditeľa č. 3/2023 o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca – primár Centra preventívnej a športovej kardiológie

Oznámenie generálneho riaditeľa č. 4/2023 o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca – primár Oddelenia intervenčnej kardiológie I. kardiologickej kliniky

Informácie pre uchádzačov vo výberových konaniach:

V zmysle platných Zásad výberových konaní na obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú uchádzači povinní doložiť k svojim žiadostiam nasledujúce doklady:

  • životopis
  • výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklady o vzdelaní (diplomy – originál alebo overená fotokópia)
  • potvrdenie o odbornej praxi
  • potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti VZOR
  • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu VZOR
  • súhlas so spracovaním osobných údajov VZOR