Výberové konania:

1. Oznámenie generálneho riaditeľa č.8/2022 o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca – primár Kliniky cievnej chirurgie
2. Oznámenie generálneho riaditeľa č.9/2022 o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca – námestník Odboru lekárenskej starostlivosti

Výsledok výberového konania na obsadenie pracovnej pozície primár Kardiologického oddelenia I.
kardiologickej kliniky v spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., ktoré
sa konalo dňa 20.07.2022:

Uchádzač Výsledok VK
MUDr. Miroslav Gbúr  úspešný uchádzač

V zmysle platných Zásad výberových konaní na obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú uchádzači povinní doložiť k svojim žiadostiam nasledujúce doklady:

  • životopis
  • výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklady o vzdelaní (diplomy – originál alebo overená fotokópia)
  • potvrdenie o odbornej praxi
  • potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti VZOR
  • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu VZOR
  • súhlas so spracovaním osobných údajov VZOR