Profil verejného obstarávateľa

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v Profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.
Informácie a dokumenty k zákazkám od 1.7.2013 do 26.2. 2014 sú archivované v profile verejného obstarávateľa na www.vusch.sk v sekcii Archív.

Prípravné trhové konzultácie prebiehajúce

Názov trhovej konzultácieZačiatok
C02 injektor - na kontrastné angiografické vyšetrenie [Oznamenie o PTK]06.12.2021
Špeciálny zdravotnícky materiál ku kryoablácií [01. Oznamenie o PTK]07.12.2021

Prípravné trhové konzultácie ukončené

Názov trhovej konzultácie
Pracovná obuv pre personál verejného obstarávateľa [Vyhodnotenie PTK_27.04.2021, Vyhodnotenie PTK_25.03.2021, Oznamenie o PTK _úprava termínu]
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégia [Oznamenie o PTK]
Elektroanatomický mapovací systém [Vyhodnotenie PTK, Oznámenie o PTK]
Valvulotom [Vyhodnotenie PTK, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Obnova aktívnych prvkov počítačovej siete, prebudovanie chrbticovej siete [Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu aorty - aortálnymi stentami, s možnosťou implantácie aj vo vena cava a PTA balónikové katétre na veľký priemer ciev [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál - aterektomicko-trombektomické katétre s príslušenstvom kompatibilné so zdrojovou jednotkou - konzolou aterektomického systému s aktívnou aspiráciou [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál na neurointervencie, vrátane odputateľného stent-retrieveru, intrakraniálnych coilov a kompatibilných katétrov a mikrokatétrov [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na cievne uzávery po punkcii a.femoralis na mechanickom princípe [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál na akútne ischemické neurointervencie a ošetrenie neurolézií [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál na akútny neurointervenčný - STROKE program [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne zavádzače veľkých priemerov a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení komplikácií [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
MONITORY VITÁLNYCH FUNKCIÍ VRÁTANE CENTRÁLNEJ MONITOROVACEJ JEDNOTKY [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK_úprava termínu]
EKG PRÍSTROJ S PRISLUŠENSTVOM [Oznamenie o PTK]
Osobné ochranné pracovné prostriedky [Vyhodnotenie PTK_profil VO, Oznámenie o PTK_predĺženie lehoty, Oznámenie o PTK]
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Čistiace pomôcky, Hygienické pomôcky, Úložné boxy, Výstražný stojan Vrecká a fólie [Vyhpdnotenie PTK_Výstražný stojan, Vyhpdnotenie PTK_Vrecká a fólie, Vyhodnotenie PTK_Hygienické pomôcky, Vyhodnotenie PTK_Čistiace pomôcky, Vyhpdnotenie PTK_Čistiace a dezinfekčné prostriedky, Oznamenie o PTK]
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia [Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál na zavádzanie a extrakciu dočasných protekcií do dolnej dutej žily [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Parný sterilizátor [Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne superflexibilné kink rezistentné stenty s možnou implantáciou v popliteálnej oblasti a vodiče 0.014´´a 0.018´´ rozmeru a kompatibilný PTA katéter [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárne intervencie periférnych tepien nízkoprofilovým systémom 4F [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre so zameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na perkutánne implantovateľné vaskulárne oklúdery [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu na liečbu periférneho tepnového systému končatín - so zameraním na balónexpandovateľné Co-Cr stenty [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intervencie periférnych tepien crossover technikou resp. brachiálnym alebo radiálnym prístupom [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Systém kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcií a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Obnova infraštruktúry serverov a diskových polí [Oznamenie o PTK_úprava termínu II]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na endovaskulárnu liečbu trombotických tepnových a žilových uzáverov - revaskularizačné trombolytické katétre [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na balón expandovateľné pokryté stenty-stentgrafty na suprainguinálne tepny vrátane na aortu [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na diagnostické a terapeutické katétre [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na zavádzače a rekanalizačné 0.035´´ vodiče [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Echokardiografický prístroj s príslušenstvom [Oznamenie o PTK]
Audit procesu verejného obstarania spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. za účelom identifikácie: 1. potencionálnych rizikových dodávateľov, 2. rizikových verejných zákaziek, resp. overenie potenciálu prípadnej manipulácie procesu VO [Oznamenie o PTK]
Osobné ochranné pracovné prostriedky [Oznámenie o PTK]
Systém pre uzáver uška ľavej predsiene [Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie, Oznamenie o PTK]
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci [Oznámenie o PTK]
KONTRASNÉ LÁTKY [Vyhodnotenie PTK_web, Oznámenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - špeciálne PTA katétre so zameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Nádoby na klinický odpad [Oznamenie o PTK]
Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov [01. Oznamenie o PTK]
Systém kompatibilných špeciálnych stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnu liečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftov a komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – bežne dostupnými (nie na mieru vyrábanými) stentgraftami a ich modifikáciami a príslušenstvo k nim. [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Jednorazový operačný set by-pass [Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre by-pass kyveta [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - PTA, DCB PTA katétre a samo-expandovateľné stenty [4. Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Titánové atraumatické klipy [Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na aterektomické tepnové katétrové systémy [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na vodiče k intervencii na tepnách DK a samo-expandovateľný ilický stent [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Lokálne hemostyptiká [Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál - samo-expandibilné stenty nízkoprofilového konceptu na intervenciu periférnych tepien 4 F a 5 F konceptu. [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu ciev ako súčasť PTA procedúr resp. implantácií balón expandovateľných stentov - zamerané na manometrické PTA striekačky. [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - liekom poťahovanými samoexpandovateľnými stentami [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín infrapopliteálnej oblasti - DES balónexpandovateľné stenty. [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku porúch srdcového rytmu [Oznamenie o PTK]
Digitálny prístroj video EEG [Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologický katéter pre liečbu porúch srdcového rytmu [Oznamenie o PTK]
ŠZM - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 [Oznamenie o PTK]
Laserový balónikový ablačný set [Oznamenie o PTK - úprava lehoty, Oznamenie o PTK]
Leadless trvalé kardiostimulátory [Oznamenie o PTK]
Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti BOZP a OPP [Oznamenie o PTK]
Zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnancov - Pracovná zdravotná služba [Oznamenie o PTK]
TAMPÓN PREŠÍVANÝ [Oznamenie o PTK]
Neutrálne elektródy [Oznamenie o PTK]
Pranie bielizne [Oznámenie o PTK]
Anestéziologický prístroj - 2 ks [Oznamenie o PTK]
Sety na podvodnú hrudnú drenáž [Oznamenie o PTK]
Operačný stôl prenosný [Oznamenie o PTK]
Servis a podpora systémov TomoCon PACS [Oznamenie o PTK]
Názov trhovej konzultácie
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Phillips [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK_úprava termínu II]
Diagnostické reagencie pre základné koagulačné vyšetrenia [Vyhodnotenie PTK , Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii_úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál prevažne na akútne neurointervencie, vrátane stentového systému s PTA balónikovým systémom [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Ovínadlo pružné [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK_Úprava termínu]
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s. [Vyhodnotenie PTK, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii_uprava termínu.docx]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na punkčné transseptálne ihly [Vyhodnotenie PTK, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu [Vyhodnotenie PTK_ŠZM IK, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii - úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárny hybridný aterektomický systém určený na liečbu periférnych tepien dolných končatín [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Termoregulačná jednotka [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK_Úprava termínu]
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Digitálny pojazdný RTG prístroj [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Titánové atraumatické klipy [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK_Úprava termínu]
Sondy k echokardiografickým prístrojom [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrovaní s použitím znalostných databáz [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Sety na podvodnú hrudnú drenáž [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Intravaskulárny litotriptor [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK Intravaskularny litotriptor]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na zavádzače veľkých priemerov a coily s využitím aj pri endograftingu aorty a riešení komplikácií [Oznamenie o PTK]
Echokardiografický prístroj s príslušenstvom [Oznamenie o PTK_úprava termínu]
ECMO SYSTÉM S PRÍSLUŠENSTVOM [Vyhodnotenie_PTK, Oznamenie o PTK]
Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek [Vyhodnotenie PTK_úprava, Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Pranie bielizne [Vyhodnotenie PTK_oprava, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii - úprava termínu, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Chirurgický šijací materiál pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie [Oznamenie o PTK_zmena_termínu, Oznamenie o PTK]
Dialyzačné roztoky [PTK_vyhodnotenie, Oznamenie o PTK]
Nástroj na hĺbkovú analýzu prevádzky počítačovej siete [Oznamenie o PTK_Nastroj_analyza_siete]
Kancelárske potreby [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Príprava a dovoz stravy [Vyhodnotenie_PTK_WEB, Oznamenie_o_zmene_terminu_PTK]
Plášť operačný [Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálne trombolytické katétre kompatibilné s prenosnou 2-kanálovou jednotkou na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzu [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál na akútne neurointervencie, vrátane distálnych katétrov, mikrokatétrov, lepidla a karotického stentu [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na rekanalizačné periférne vodiče, mikrokatétre a kombinované mikrokatétre s vodičmi. [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál na špeciálne typy neurointervencii – tromboembolické extrakcie [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín infrapopliteálnej oblasti - DES balónexpandovateľné stenty. [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne closed cell arteriálne stenty a špeciálne DCB ( dlhé balóny ) s nízkym crossing profilom a zároveň scóring balón [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu ciev ako súčasť PTA procedúr resp. implantácií balón expandovateľných stentov - zamerané na manometrické PTA striekačky. [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na renálne balónexpandovateľné stenty [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
KONTRASNÉ LÁTKY [Oznamenie o PTK]
Kanyly [Vyhodnotenie PTK oprava, Vyhodnotenie PTK profil, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii - kanyly]
Digitálny pojazdný RTG prístroj II. [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
ECMO prístroj s príslušenstvom [Vyhodnotenie_PTK_veb, Oznamenie o PTK]
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu vrátane termoregulačnej jednotky [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky [Vyhodnotenie PTK (aktualizácia CP), Vyhodnotenie PTK, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii ]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - liekom poťahovanými samoexpandovateľnými stentami [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na aterektomické tepnové katétrové systémy a support katétre [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na vodiče k intervencii na tepnách DK a samo-expandovateľný ilický stent [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál nízkoprofilového konceptu na intervenciu 4F a 5F konceptu [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - PTA, DCB PTA katétre a samo-expandovateľné stenty [Vyhodnotenie PTK , Oznamenie o PTK]
Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom [Oznamenie o PTK]
Názov trhovej konzultácie
Fixačný systém na sternum [B - Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Chirurgický šijací materiál so špeciálnou úpravou [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Chirurgické lepidlo dvojzložkové [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Operačná lampa vrátane kamerového systému a systému spracovania obrazu, zvuku a videa [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Prenosná 2-kanálová jednotka na ultrazvukom akcelerovanú trombolýzou [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Cievne protézy z biosyntetického materiálu [Vyhodnotenie PTK, Oznámenie o PTK_úprava termínu]
Komplexný systém integrovateľný do angiografického prístroja pre intravaskulárne zobrazovanie koronárnych a periférnych ciev pomocou ultrazvuku a pre intravaskulárne meranie tlaku metódou iFR/FFR [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Monitor vitálnych funkcií [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK_úprava termínu]
ŠZM senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Trojrozmerný mapovací a zobrazovací systém Carto [Vyhodnotenie PTK_VUSCH, Oznámenie o PTK]
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania [Vyhodnotenie PTK_ VUSCH, Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Kanyly preplachové [Oznamenie o PTK]
Venózne kanylky [Oznamenie o PTK]
Odsávače [Oznamenie o PTK]
Modernizácia a upgrade bezpečnostného riešenia sieťovej infraštruktúry [Vyhodnotenie PTK_Firewally, Oznamenie o PTK_Firewall_Security_2019]
Nástroj na hĺbkovú analýzu prevádzky počítačovej siete [Vyhodnotenie_PTK_Nastroj_HAS, Oznamenie o PTK_Nastroj_analyza_siete]
Rozvierač brušný [Oznamenie o PTK]
Echokardiografický prístroj s príslušenstvom [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zameraním na renálne balónexpandovateľné stenty [Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu periférnych tepien DK - re-entry zariadenie s vodičmi [Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na diagnostické a terapeutické katétre [Oznamenie o PTK_úprava termínu]
Aortálne punche [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Jednorázový operačný set by-pass [Vyhodnotenie PTK, Oznamenie o PTK]
Názov trhovej konzultácie
EKG prístroj [Prípravná trhová konzultácia]
Autotransfúzny prístroj [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Servoventilátor [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém - Opakované [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Striekačky jednorazove [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Gázový set [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Hrudný rozvierač [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Ochranný štít chrániaci pred radiáciou [01. Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Prenosný digitálny RTG systém s detektorom [Oznámenie o Prípravnej trhovej konzultácii]
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaním zdravotnej starostlivosti [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Diagnostika pre hematologické vyšetrenia [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_úprava termínu III]
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_úprava termínu 3]
Analyzátory [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_úprava termínu]
Centrifúgy [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_úprava termínu]
Osmometer [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_úprava termínu]
Špeciálny zdravotnícky materiál na extrakciu stimulačných elektród a defibrilačných elektród [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Poistenie nehnuteľnosti [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Chirurgické lepidlo dvojzložkové na základe albumínu a glutaraldehydu [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
RF generátor [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Pracovná obuv - galoše [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Termoregulačná jednotka [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Zdrojová jednotka - konzola k aterektomickému systému s aktívnou aspiráciou [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Hygienicke a čistiace potreby a pomôcky [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Poistenie elektronických zariadení proti všetkým nebezpečenstvám [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Riadiaca jednotka na endovaskulárnu liečbu ultrazvukom asistovanou trombolýzou [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Kancelárske potreby [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Monitory a moduly k monitorom [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii - úprava termínu]
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii - úprava termínu]
Lineárne dávkovače vrátane dokovacej stanice a infúznych púmp [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácie]
Monitor NIRS - INVOS [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii - úprava termínu]
EKG 12 zvodový [B - Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Defibrilátor synchronizovaný a intratorakálne padlá [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Valvuloplastický katéter [B - Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby arytmologického oddelenia [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Sety na podvodnú hrudnú drenáž [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Anesteziologický prístroj s anesteziologickým monitorom [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
MS OFFICE 2019 Standard a MS OFFICE 2019 Professional Plus licencie [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_MSOffice_2019]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na cievne uzávery po punkcii a. femoralis na mechanickom princípe [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na vstrebateľné cievne uzávery po katetrizačnej punkcii a.femoralis [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Dvojrovinový angiografický systém s dvomi C-ramenami pre špeciálne neurointervenčné zákroky [Oznamenie_ PTK_uprava_terminu]
Jednorovinový angiografický systém [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácie_IK]
Ventilátor transportný [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Prístroj na Online monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu vrátane príslušenstva [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_úprava termínu]
Elektrokoagulácia [B - Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácie_IK_2]
Názov trhovej konzultácie
Prenosný echokardiografický prístroj pre potreby arytmologického a kardiologického invazívneho sálu umožňujúceho intrakardiálnu echokardiografiu [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Bifurkačné a lineárne protézy [PTK_Bifurk_a_linearne_protezy]
Drôtovaci sternálny peán [PTK_Drotovaci_sternalny_pean]
Záplaty použiteľné na cievnu a karotickú náhradu [PTK_Karoticke_zaplaty]
Kompletná škála cievnych embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov [PTK_Kompletna_skala_katetrov]
Lineárne PTFE protézy vystužené aj nevystužené [PTK_Linearne_PTFE_protezy]
MS OFFICE 2016 Standard Sngl MVL licencie [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii_MSOffice_2016]
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky [Oznamenie_Hygiena]
Tlačivá [PTK_Tlaciva]
Rozlomiteľné zavádzače s hemostatickou zátkou [PTK_Rozlomitelny_zavadzac]
Externé telemonitorovacie zariadenie pacientov [Oznámenie o PTK_Externé telemonitorovacie zariadenie]
Nádoby na klinický odpad [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Pranie bielizne [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Prenájom multifunkčných zariadení - farebné laserové A4/A3 [Oznamenie o PTK_MFP_RaP]
Kalibrácia teplomerov a teplomerov s vlhkomerom [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Lineárne dávkovače [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Koronárne hokejkové mikronožnice [Oznámenie o PTK_Koronárne hokejkové nožnice]
Drôtovací sternálny peán [Oznámenie o PTK_Drôtovací sternálny peán]
Prenájom odsávacieho zariadenia na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Microsoft SQL Server 2016 Standard Svr SL a SQL User CAL licencie [Oznamenie_o_PTK_MS_SQL_2016]
MS Windows Server 2016 Standard CORE, DvcCAL a UsrCAL Sngl MVL licencie [Oznamenie o PTK_MSWinSrv_2016]
Chirurgické nástroje nevyhnutné k výkonom v miniinvazívnej (torakoskopickej) kardiochirurgii [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Špeciálny zdravotnícky materiál vrátane prenájmu prístroja (generátora) pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na liečbu hypertenzie pomocou rádiofrekvenčnej ablácie renálnych artérií – renálnou denerváciou [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Operačné pracovné odevy plátené [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samo expandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Prenosný echokardiografický prístroj pre potreby angiologického oddelenia [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Spotrebný materiál pre riadené kontrastné infúzie angiografických postupov [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Upgrade diskového poľa infraštruktúry serverov [Oznamenie o PTK_HW_Diskové polia]
DataCore Upgrade sw licencia a podpora na 12 mesiacov [Oznamenie o PTK_SW_DataCore]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Osobné ochranné pracovné prostriedky [Záznam z prípravnej trhovej konzultácie]
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Sety na urgentné zavedenie CV katétra 3, 4 a 5 - lúmenového s antimikrobiálnym krytím [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii - predlženie termínu]
Servoventilátor [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
CT prístroj pre potreby VÚSCH, a. s. [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom [01. Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Prenájom multifunkčných zariadení - farebné laserové A4/A3 [Oznamenie o PTK_MFP_RaP]
Transportný monitor vitálnych funkcií [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Elektrokardiografický prístroj s vozíkom [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Aerosolový ohrievač na teplú nebulizáciu [Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii]
Mobilná kabínka - ochranný štít chrániaci pred radiáciou [01. Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Nerezový nábytok [01. Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Rozbor biologického materiálu [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]
Realizácia WiFi siete k prístupu na Internet pre pacientov a verejnosť [Oznamenie_o_PTK_WiFi_2017]
Služobný osobný automobil [Oznamenie o pripravnej trhovej konzultacii]

Prebiehajúce verejné obstarávania

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované v systéme JOSEPHINE.
Zákazky zadávané Dynamickým nákupným systémom podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované v systéme EVOSERVIS.
Zákazky podľa § 1 ods. (2) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejňované v systéme JOSEPHINE.

Ukončené verejné obstarávania

V súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“), ktorá nadobudla účinnosť 27.02.2014 zverejňuje verejný obstarávateľ povinné informácie v súlade s § 9 ods.9 zákona o VO po uvedenom termíne v profile na stránke www.uvo.gov.sk.

Kontakty oddelenia verejného obstarávania:

Vedúci oddelenia verejného obstarávania:

Referenti oddelenia verejného obstarávania: