Výberové konanie na pracovnú pozíciu

Voľná pozícia:

 • sanitár s požadovaným vzdelaním sanitár od 630,- EUR.
 • Nové pracovné miesta na pozície – sestra:
  1. sestra bez špecializácie od 850,- EUR
  2. sestra so špecializáciou od 1015,- EUR

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie
Súhlas – uchádzači o zamestnanie VUSCH

Informácie pre uchádzačov vo výberových konaniach

V zmysle platných Zásad výberových konaní na obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú uchádzači povinní doložiť k svojim žiadostiam nasledujúce doklady:

 • životopis
 • výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklady o vzdelaní (diplomy – originál alebo overená fotokópia)
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti VZOR
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu VZOR
 • súhlas so spracovaním osobných údajov VZOR