CALL CENTRUM: 055/789 2222

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon)

Spoločnosť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, 040 11 Košice, IČO: 36 601 284 (ďalej len „VÚSCH, a. s.“) v zmysle Zákona na požiadanie sprístupní:

 • informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 • nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce,
 • o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia,
 • o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Žiadosť o sprístupnenie informácií (ďalej len „žiadosť“) možno podať:

 • písomne – na adresu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Právny referát, Ondavská 8, 040 11 Košice
 • ústne – osobne – na Právnom referáte, 2. poschodie, Riaditeľstvo
 • telefonicky – na čísle 055 789 1627, 055 789 1630, 055 789 1639
 • e-mailom – zaslaním na e-mailovú adresu pravne@vusch.sk
 • iným technicky vykonateľným spôsobom

Žiadosť musí obsahovať:

 1. zrejmé označenie, že žiadosť je určená spoločnosti VÚSCH, a. s.,
 2. označenie žiadateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo,
 3. označenie informácií, ktorých sa žiadosť týka,
 4. spôsob sprístupnenia informácií, ktorý žiadateľ navrhuje.

V prípade potreby prosím použite nami pripravený vzor.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, VÚSCH, a. s. bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem (7) kalendárnych dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve VÚSCH, a. s. žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, VÚSCH, a. s. žiadosť odloží.

Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie v slepeckom (Braillovom) písme. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.
Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
VÚSCH, a. s. žiadateľovi sprístupní informácie formou totožnou s formou žiadosti, ak žiadateľ nezvolí inú prístupnú formu.

VÚSCH, a. s. žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do pätnástich (15) pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe vo zväčšenom type písma. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem (8) pracovných dní a o pätnásť (15) pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme.

Cenník poplatkov za sprístupnenie informácií