CALL CENTRUM: 055/789 2222

Podávanie sťažností

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Sťažnosť možno podať:

 • písomne – zaslaním na adresu: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Referát kontroly a sťažností, Ondavská 8, 040 11 Košice,
 • elektronickou poštou – zaslaním na e-mailovú adresu: pravne@vusch.sk , pričom sťažnosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, ak nie je, musí ju žiadateľ do piatich (5) kalendárnych dní potvrdiť vlastnoručným podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť musí byť podaná v súlade so zákonom o sťažnostiach, musí byť čitateľná a zrozumiteľná.

Sťažnosť musí obsahovať:

 • meno, priezvisko/názov sťažovateľa
 • adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu/sídlo sťažovateľa
 • meno osoby oprávnenej konať za právnickú osobu
 • údaje o osobe, proti ktorej smeruje
 • nedostatky, na ktoré poukazuje
 • čoho sa sťažovateľ domáha
 • vlastnoručný podpis (pri písomnej sťažnosti)

V prípade, že sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, VÚSCH, a. s. písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.

Ak sa sťažovateľ dostaví VÚSCH, a. s. osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, VÚSCH, a. s. sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do VÚSCH, a. s. dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec Referátu kontroly a sťažností.

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom. Ak splnomocnenie k sťažnosti priložené nebude, VÚSCH, a. s. sťažnosť odloží. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom.

Lehota na vybavenie sťažnosti je šesťdesiat (60) pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalších tridsať (30) pracovných dní. Predĺženie lehoty VÚSCH, a. s. oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažovateľovi zaslané písomne.
Podrobnosti o spôsobe podávania a obsahu sťažností sú uvedené v zákone NR SR č. 9/2010 Z. z. a nájdete ho na www.zbierka.sk.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

 • E-mailom: korupcia@vusch.sk,
 • písomne: na adresu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, 040 11 Košice alebo do podateľne VÚSCH, a. s.,
 • osobne-ústne: do zápisnice u zodpovednej osoby.

Kontakt: 055 789 1655 (oznamovateľ sa poučí o spôsobe podania oznámenia)

VÚSCH, a. s. je povinný preveriť každé oznámenie do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od jeho prijatia; túto lehotu je možné predĺžiť o ďalších tridsať (30) kalendárnych dní s tým, že pri neanonymných oznámeniach sa predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.
V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení VÚSCH, a. s. bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

VÚSCH, a. s. je povinný oznámiť oznamovateľovi výsledok jeho preverenia do desiatich (10) kalendárnych dní od preverenia oznámenia.