Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb vznikol v roku 2003 vyčlenením kardiocentra v priestoroch Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach. V roku 2006 bol Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb pretransformovaný na akciovú spoločnosť (VÚSCH, a.s.) a od roku 2009 sídli v priestoroch novej budovy. Hlavnou úlohou VÚSCH a.s. je poskytovanie komplexnej kardiovaskulárnej starostlivosti v rámci regiónu Východného Slovenska, a to v ambulantnej aj v lôžkovej časti, vrátane invazívneho kardiologického a kardiochirurgického programu.

Moderné vybavenie a príjemné priestory nášho ústavu, poskytujúce pacientom adekvátne pohodlie, sú súčasťou celého procesu kvalitnej liečby. Samozrejmosťou pre všetky naše pracoviská, ktoré sú súčasne klinikami Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a VÚSCH, a.s. je vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie špičkovej úrovne, zrozumiteľný a propacientský prístup predstavujú trvalú prioritu manažmentu zariadenia.

VÚSCH, a.s. je hrdým nositeľom mnohých certifikátov kvality. V súlade s platnou legislatívou sú pravidelne sledované a vyhodnocované ukazovatele kvality, ako aj výskyt nežiadúcich udalostí. V ambulantnej časti ústav prevádzkuje kardiologickú ambulanciu,  arytmologickú ambulanciu, ambulanciu kliniky srdcovej chirurgie, angiologickú ambulanciu a ambulanciu cievnej chirurgie.  Nedávno boli zriadené aj vysoko špecializované  krajské poradne pre synkopálne stavy, chlopňové srdcové chyby a vrodené chyby srdca v dospelosti.

V lôžkovej časti sa na klinických pracoviskách okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti v danom medicínskom odbore zabezpečuje v spolupráci s LF UPJŠ v Košiciach pregraduálne, postgraduálne a špecializované vzdelávanie. Kliniky týmto pripravujú študentov a mladých lekárov na ich budúce povolanie.

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť pacientom, ktorí podstupujú kardiochirurgické a angiochirurgické operácie alebo kardiologické a arytmologické diagnosticko-terapeutické zákroky. Zároveň poskytuje resuscitačnú starostlivosť pacientom  s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Klinika srdcovej chirurgie ponúka kompletný program kardiochirurgických operácií. K dispozícii má tri moderne zariadené operačné sály a od roku 2018 aj modernú hybridnú sálu. V rámci svojej činnosti úzko spolupracuje predovšetkým s klinikou kardiológie a klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Klinika kardiológie má tri oddelenia. Angiologické oddelenie kliniky kardiológie vzniklo v roku 2009 ako súčasť kliniky podľa koncepcie odboru angiológie. Hlavným odborným zameraním angiologického oddelenia je diagnostika, konzervatívna a endovaskulárna liečba tepnových a žilových ochorení. V rámci svojej činnosti vykonáva aj pravidelné ambulantné sledovanie pacientov, a zabezpečuje aj  prevenciu tepnových a žilových ochorení. Súčasťou pracoviska sa nedávno stal aj Program akútnej intervenčnej liečby cievnych mozgových príhod, ktorý je v rozvojovej fáze. Ochorenia periférnych ciev zaznamenávajú za posledné roky zvyšujúci sa výskyt, pre úspešný výsledok ich liečby je včasná a presná diagnostika kľúčová. Tomu pomáhajú moderné technológie, ktoré má oddelenie k dispozícii. Súčasťou pracoviska  je intervenčná sála vybavená digitálnym angiografom s možnosťou 3D rekonštrukcie obrazových záznamov. Ďalším nemenej dôležitým oddelením kliniky kardiológie je kardiologické oddelenie, ktoré sa zaoberá komplexnou diagnostikou a liečbou ochorení srdca a veľkých ciev hrudníka. Ponúka plne rozvinutý program invazívnej a intervenčnej Kardiológie vrátane nepretržitého programu primárnej PKI (ide o spriechodnenie riečiska srdcových tepien) pri akútnom infarkte myokardu. Súčasťou oddelenia je moderná koronárna jednotka poskytujúca komplexnú starostlivosť pacientom s akútnymi ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu. Posledným oddelením kliniky kardiológie je arytmologické oddelenie. Jeho úlohou je poskytovať komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých typov porúch srdcového rytmu. Arytmologické oddelenie má k dispozícii dve elektrofyziologické sály vybavené digitálnymi angiografmi, kde popri štandardnom programe implantácie kardiostimulátorov a kardiodefibrilátorov prebieha aj program intervenčnej arytmológie.

Súčasťou VÚSCH, a.s. je aj klinika cievnej chirurgie. Ide o najväčšie pracovisko cievnej chirurgie na Slovensku. Klinika cievnej chirurgie sa zaoberá komplexnou škálou chirurgických zákrokov
u  pacientov s ochoreniami cievneho systému.

Rádiologické oddelenie VÚSCH zabezpečuje celý sortiment zobrazovacích diagnostických metód, vrátane modernej CT – kardiodiagnostiky. Technické zázemie pracoviska predstavuje  špičku v možnostiach dnešného zdravotníckeho trhu.

VÚSCH, a.s. svojím významom presahuje rámec východoslovenského regiónu, v rámci liečby kardiovaskulárnych ochorení je súčasťou siete troch slovenských kardioústavov. VÚSCH, a.s.
je inštitúcia, ktorá konala a vždy bude konať s pocitom spoločenskej zodpovednosti v maximálnej snahe chrániť zdravie občanov Slovenska.