CALL CENTRUM: 055/789 2222

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb vznikol v roku 2003 vyčlenením kardiocentra v priestoroch Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach. V roku 2006 bol Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb pretransformovaný na akciovú spoločnosť (VÚSCH, a.s.) a od roku 2009 sídli v priestoroch novej budovy. Hlavnou úlohou VÚSCH a.s. je poskytovanie komplexnej kardiovaskulárnej starostlivosti v rámci regiónu Východného Slovenska, a to v ambulantnej aj v lôžkovej časti, vrátane invazívneho kardiologického a kardiochirurgického programu.

Moderné vybavenie a príjemné priestory nášho ústavu, poskytujúce pacientom adekvátne pohodlie, sú súčasťou celého procesu kvalitnej liečby. Samozrejmosťou pre všetky naše pracoviská, ktoré sú súčasne klinikami Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a VÚSCH, a.s. je vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie špičkovej úrovne, zrozumiteľný a propacientský prístup predstavujú trvalú prioritu manažmentu zariadenia.

VÚSCH, a.s. je hrdým nositeľom mnohých certifikátov kvality. V súlade s platnou legislatívou sú pravidelne sledované a vyhodnocované ukazovatele kvality, ako aj výskyt nežiadúcich udalostí. V ambulantnej časti ústav prevádzkuje kardiologickú ambulanciu,  arytmologickú ambulanciu, ambulanciu kliniky srdcovej chirurgie, angiologickú ambulanciu a ambulanciu cievnej chirurgie.  Nedávno boli zriadené aj vysoko špecializované  krajské poradne pre synkopálne stavy, chlopňové srdcové chyby a vrodené chyby srdca v dospelosti.

V lôžkovej časti sa na klinických pracoviskách okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti v danom medicínskom odbore zabezpečuje v spolupráci s LF UPJŠ v Košiciach pregraduálne, postgraduálne a špecializované vzdelávanie. Kliniky týmto pripravujú študentov a mladých lekárov na ich budúce povolanie.

VÚSCH, a.s. svojím významom presahuje rámec východoslovenského regiónu, v rámci liečby kardiovaskulárnych ochorení je súčasťou siete troch slovenských kardioústavov. VÚSCH, a.s.
je inštitúcia, ktorá konala a vždy bude konať s pocitom spoločenskej zodpovednosti v maximálnej snahe chrániť zdravie občanov Slovenska.