CALL CENTRUM: 055/789 2222

balicek

Rozšírenú telovýchovnú prehliadku vykonáva telovýchovný lekár a pozostáva zo súboru nasledovných vyšetrení vrátane spiroergometrie:

  • Anamnéza,
  • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
  • Vyšetrenie TK a PF,
  • Vyšetrenie základných antropometr. parametrov,
  • Spirometria,
  • EKG s analýzou Al -Labor. (FW, KO, Diff. KO, Moč chemicky + sediment, Glykémia,
  • Urea, Kreatinín, CK, hepat. testy, ionogram, Fe, väzbová kapacita Fe)
  • Spiroergometria,
  • Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu