CALL CENTRUM: 055/789 2222

balicek

Základnú telovýchovnú prehliadku vykonáva telovýchovný lekár a pozostáva zo súboru nasledovných vyšetrení:

  • Anamnéza
  • Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
  • Vyšetrenie TK a PF
  • Vyšetrenie základných antropometr. parametrov,
  • Spirometria,
  • EKG s analýzou Al
  • Labor. (FW, KO, Diff. KO, Moč chemicky + sediment, Glykémia, Urea, Kreatinín, CK,
  • hepat. testy, ionogram, Fe, väzbová kapacita Fe)
  • Ergometria, -Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu