• 24.03.2022

  AKÚTNY KORONÁRNY SYNDRÓM

  Monografia doc. MUDr. Martina Studenčana. PhD., FESC – riaditeľa Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory a podpredsedu predstavenstva VÚSCH, a.s. vyšla ešte v roku 2014. Obsahuje päť hlavných kapitol, ktoré sú obohatené o bohatú grafickú prílohu. Sám autor v úvode uvádza: „Mojím cieľom bolo zachovať „polopatistický“ charakter knihy, kde si lekár podľa obsahu rýchlo nájde svoju otázku a na príslušnej

  • 16.02.2022

  VASCULAR SURGERY: Procedures, Complications and Recovery – Svetová publikácia z dielne košických lekárov

  Publikácia „Vascular Surgery: Procedures, Complications and Recovery“ komplexne pojednáva o súčasných diagnostických a terapeutických postupoch v cievnej chirurgii. V knihe sú ďalej analyzované komplikácie týchto terapeutických postupov, ako aj pooperačná rehabilitácia. Publikácia zahŕňa 9 kapitol – podieľali sa na nej šiesti cievni chirurgovia, dvaja kardiochirurgovia a jeden neurochirurg. Vyšla pod editorským vedením doc. MUDr. Vladimíra Sihotského, PhD. – primára Kliniky

  • 29.11.2021

  Lekári z VÚSCHu liečia, učia a zároveň publikujú

  Kolektív autorov pod editorským vedením prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD. vydal publikáciu s názvom: „A Surgeon’s Perspective on Dialysis Patients“. Ide o zborník vedeckých prác, publikovaných v zahraničnej recenzovanej vedeckej monografii spracovaný formou knižnej publikácie autorov: M. Frankovičová,  M. Zavacká, N. Torma, J. Belák, J. Pobehová, P. Zavacký, M. Vidová Ugurbas, J. Baloghová, D. Pella,  L.

  • 30.10.2021

  Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga

  Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga M. Frankovičová a kol. ISBN 978-80-8152-856-9 Operácie tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy sú neoddeliteľnou súčasťou a zároveň jednou z najproblematickejších častí cievnej chirurgie. Pacientov zaradených do dlhodobého hemodialyzačného programu pribúda. Zvyšuje sa priemerný vek pacientov, veková hranica sa posúva. Všetky tieto okolnosti majú za následok potrebu vytvárania ďalších a ďalších AV fistúl,

  • 30.10.2021

  Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy

  Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy Mária Frankovičová, Martina Zavacká, Norbert Torma ISBN 978-80-8152-757-9 Predĺženie života a pracovnej spôsobilosti chorých s chronickou renálnou insuficienciou (CHRI) v terminálnom štádiu je možné dosiahnuť transplantáciou obličky alebo systematickou hemodialýzou. Pretože transplantácia obličky je i dnes pre mnohých pacientov iba nádejou, hemodialýza býva trvalým riešením ich chorobného stavu. Základnou podmienkou dlhodobého hemodialyzačného