Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8, 040 11 Košice

Etická komisia VÚSCH, a.s. je v súlade s ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov odborným poradným orgánom generálneho riaditeľa VÚSCH, a.s. pre posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu.

 

Kontakt

tel./fax : 055 / 789 1610 a 055 / 789 1613
e-mail : etickakomisia@vusch.sk