e-mailom: korupcia@vusch.sk
písomne: na adresu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, 040 11 Košice alebo do podateľne VÚSCH, a. s.
osobne-ústne: do zápisnice u zodpovednej osoby

Kontakt : 055 789 1655 (oznamovateľ sa poučí o spôsobe podania oznámenia)

VÚSCH, a. s. je povinný preveriť každé oznámenie do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od jeho prijatia; túto lehotu je možné predĺžiť o ďalších tridsať (30) kalendárnych dní s tým, že pri neanonymných oznámeniach sa predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.
V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení VÚSCH, a. s. bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
VÚSCH, a. s. je povinný oznámiť oznamovateľovi výsledok jeho preverenia do desiatich (10) kalendárnych dní od preverenia oznámenia.