Ponuka odborných stáží

Ponuka odborných stáží KAIM
Ponuka odborných stáží Klinika angiológie
Cenník poplatkov vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – špecializačné štúdium
Cenník poplatkov vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – ďalšie vzdelávanie

Informácie pre záujemcov o odbornú stáž

V prípade záujmu o výkon odbornej stáže v našom zariadení je potrebné minimálne dva týždne pred predpokladaným nástupom na odbornú stáž doručiť písomnú žiadosť, adresovanú riaditeľstvu VÚSCH, a.s. alebo príslušnej klinike.
Do žiadosti je potrebné uviesť termín odbornej stáže, informáciu, kto bude hradiť poplatky spojené s výkonom odbornej stáže a telefonický alebo e-mailový kontakt na účastníka.
Tento postup je nutné dodržať aj v prípade, že odborná stáž prebieha v rámci špecializačného štúdia prostredníctvom SZU, UPJŠ alebo inej vzdelávacej inštitúcie.
V prípade otázok kontaktujte prosím Ing. Gejgušovú (referát vzdelávania)
na tel.čísle 055/789 1660 alebo mailom: bgejgusova@vusch.sk

KLINIKA KARDIOLÓGIE

Názov odbornej stáže: Kardiológia
Dĺžka trvania: 3 mesiace
Miesto konania: Klinika kardiológie – Kardiologické oddelenie
Náplň:komplexný kardiologický tréning, práca sekundárneho lekára na Koronárnej jednotke a Lôžkovej ošetrovacej jednotke, účasť na vizitách, odbrných a indikačných kardiochirurgických seminároch, manažment akútnych stavov v kardiológii, echokardiografia, TEE, záťažové testy, invazívna a intervenčná kardiológia;
Termín: po dohode so školiteľom
Školiteľ: MUDr. Róbert NOVOTNÝ
MUDr. Erik PREXTA
Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.

Názov odbornej stáže: Akútna kardiológia
Určenie: lekárom pracujúcim na interných JIS;, lekárom – kardiológom so záujmom o akútnu kardiológiu
Dĺžka trvania: 2 týždne
Miesto konania: Klinika kardiológie – Koronárna jednotka Kardiologického oddelenia
Náplň: riešenie stavov v akútnej kardiológii, kanylácia CVK, invazívne meranie krvného tlaku, 1 deň na invazívnej kardiologickej sále;
Termín: po dohode so školiteľom
Školiteľ: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.,MUDr. Erik PREXTA
Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.

Názov odbornej stáže: Kurz transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie I
Určenie: lekárom – kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného štúdia v odbore kardiológia a interná medicína
Dĺžka trvania: 2 týždne
Miesto konania: Ambulantná časť VÚSCH, a.s. – Jednotka neinvazívnej kardiológie
Náplň: základy transtorakálnej echoradiografie, základná diagnostika chlopňových chýb;
Termín: po dohode so školiteľom
Školiteľ: prof. MUDr. Gabriel VALOČIK, PhD.
doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.
Garant: MUDr. . Monika JANKAJOVÁ, PhD.

Názov odbornej stáže: Kurz transtorakálnej a transezofageálnej echokardiografie II
Určenie:  lekárom – kardiológom so záujmom o neinvazívnu kardiológiu
Dĺžka trvania: 2 týždne
Cena: 120,00 Eur
Miesto konania: Ambulantná časť VÚSCH, a.s. – Jednotka neinvazívnej kardiológie
Náplň: transezofageálna echoradiografia, morfologická a funkčná klasifikácia chlopňových chýb,1 deň na ambulancii vrodených chýb v dospelom veku
Termín: po dohode so školiteľom
Školiteľ: prof. MUDr. Gabriel VALOČIK, PhD.
doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.
Garant: MUDr. Monika JANKAJOVÁ, PhD.

Stáže