CALL CENTRUM: 055/789 2222

Vzdelávanie

Odborný ECHO Workshop – 4.11.2021

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI (CPČ) ECHOKARDIOGRAFIA
Garant certifikovanej pracovnej činnosti ‐ Prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

Echokardiografia ako certifikovaná pracovná činnosť je neinvazívnou zobrazovacou metódou v kardiológii, ktorá na zobrazenie využíva ultrazvuk. Zaoberá sa diagnostikou kardiovaskulárnych chorôb, ktoré vedú k porušeniu funkcie a morfológie srdca, jeho jednotlivých štruktúr (myokardu, srdcových chlopní, perikardu) a veľkých ciev, monitorovaním výkonov intervenčnej kardiológie a kardiochirurgie a konzervatívnej liečby v kardiológii.

Obsah a rozsah

Certifikačné štúdium nadväzuje na spoločný internistický kmeň (v trvaní minimálne 24 mesiacov), resp. na špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo alebo kardiológia alebo angiológia.
Odporúčaná dĺžka odbornej praxe certifikačného štúdia je 24 mesiacov na echokardiografickom pracovisku, vrátane školiaceho pobytu na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach v rozsahu 4 týždňov.

Prihlasovací formulár pre certifikačný študijný program: Zaradenie do certifikačnej prípravy na UPJŠ LF | UPJŠ (upjs.sk)   (https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/zaradenie-do-certifikacnej-pripravy/)
Minimálny štandard pre certifikačný študijný program: Harmonogram prednášok

Organizácia certifikačného študijného programu:
MUDr. Daniela Ondušová
e-mail: dondusova@vusch.sk
kontakt: +421 55/789 1481

Kontaktná osoba za administratívu:
Ing. Beáta Gejgušová
referent vzdelávania VÚSCH, a.s.
kontakt: +421 55/789 1660
e-mail:bgejgusova@vusch.sk

 

ECHO Workshop – interaktívna forma ďalšieho vzdelávania

Ponuka odborných stáží

Ponuka odborných stáží – špecializačné štúdium
Ponuka odborných stáží – ďalšie vzdelávanie

Informácie pre záujemcov o odbornú stáž

V prípade záujmu o výkon odbornej stáže vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s.  (ďalej len „spoločnosť“ alebo „VÚSCH, a. s.“) je potrebné:
  • – minimálne tri týždne pred predpokladaným nástupom na odbornú stáž doručiť oficiálnu žiadosť o odbornú zdravotnícku stáž podpísanú riaditeľom vysielajúcej organizácie adresovanú na Referát vzdelávania VÚSCH, a. s.,
    – v žiadosti uviesť termín odbornej stáže, pracovisko , špecializačný odbor, v ktorom je žiadateľ zaradený ,  informáciu ohľadom úhrady  poplatku spojeného s výkonom odbornej stáže (zamestnávateľ/zamestnanec ) a taktiež kontakt na účastníka odbornej stáže,
  • – na žiadosť spoločnosť odpovie zaslaním “ Dohody zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca „,
  • – odborná zdravotnícka stáž vo VÚSCH, a. s. je spoplatnená podľa platného cenníka (viď horeuvedená Ponuka odborných stáži),
  • – najneskôr v deň nástupu na odbornú zdravotnícku stáž musí byť „Dohoda zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa o dočasnom pridelení zamestnanca “ podpísaná všetkými účastníkmi a zrealizovaná úhrada účastníckeho poplatku,
  • – v deň nástupu na odbornú stáž , účastník odbornej stáže predloží na Referáte vzdelávania (3.poschodie) doklad o úhrade spomínaného účastníckeho poplatku.
Tento postup je nutné dodržať aj v prípade, že odborná stáž prebieha v rámci špecializačného štúdia prostredníctvom SZU, UPJŠ alebo inej   vzdelávacej inštitúcie.

 

Bližšie informácie Vám poskytne: Ing. Beáta Gejgušová, referent vzdelávania VÚSCH, a.s.
kontakt: +421 55/789 1660, e-mail: bgejgusova@vusch.sk

Stáže