CALL CENTRUM: 055/789 2222

Prenosný echokardiografický prístroj pre potreby arytmologického a kardiologického invazívneho sálu umožňujúceho intrakardiálnu echokardiografiu [PDF]
Bifurkačné a lineárne protézy [PDF]
Drôtovaci sternálny peán [PDF]
Záplaty použiteľné na cievnu a karotickú náhradu [PDF]
Kompletná škála cievnych embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov [PDF]
Lineárne PTFE protézy vystužené aj nevystužené [PDF]
MS OFFICE 2016 Standard Sngl MVL licencie [PDF]
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky [PDF]
Tlačivá [PDF]
Rozlomiteľné zavádzače s hemostatickou zátkou [PDF]
Externé telemonitorovacie zariadenie pacientov [PDF]
Nádoby na klinický odpad [PDF]
Pranie bielizne [PDF]
Prenájom multifunkčných zariadení – farebné laserové A4/A3 [PDF]
Kalibrácia teplomerov a teplomerov s vlhkomerom [PDF]
Lineárne dávkovače [PDF]
Koronárne hokejkové mikronožnice [PDF]
Drôtovací sternálny peán [PDF]
Prenájom odsávacieho zariadenia na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu [DOCX]
Microsoft SQL Server 2016 Standard Svr SL a SQL User CAL licencie [PDF]
MS Windows Server 2016 Standard CORE, DvcCAL a UsrCAL Sngl MVL licencie [PDF]
Chirurgické nástroje nevyhnutné k výkonom v miniinvazívnej (torakoskopickej) kardiochirurgii [PDF]
Špeciálny zdravotnícky materiál vrátane prenájmu prístroja (generátora) pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na liečbu hypertenzie pomocou rádiofrekvenčnej ablácie renálnych artérií – renálnou denerváciou [PDF]
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci [PDF]
Operačné pracovné odevy plátené [PDF]
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samo expandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne [PDF]
Prenosný echokardiografický prístroj pre potreby angiologického oddelenia [PDF]
Spotrebný materiál pre riadené kontrastné infúzie angiografických postupov [PDF]
Upgrade diskového poľa infraštruktúry serverov [PDF]
DataCore Upgrade sw licencia a podpora na 12 mesiacov [PDF]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva [PDF]
Osobné ochranné pracovné prostriedky [PDF]
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom [PDF]
Sety na urgentné zavedenie CV katétra 3, 4 a 5 – lúmenového s antimikrobiálnym krytím [PDF]
Servoventilátor [PDF]
CT prístroj pre potreby VÚSCH, a. s. [PDF]
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém [PDF]
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom [PDF]
Prenájom multifunkčných zariadení – farebné laserové A4/A3 [PDF]
Transportný monitor vitálnych funkcií [PDF]
Elektrokardiografický prístroj s vozíkom [PDF]
Aerosolový ohrievač na teplú nebulizáciu [PDF]
Mobilná kabínka – ochranný štít chrániaci pred radiáciou [PDF]
Nerezový nábytok [PDF]
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom [PDF]
Rozbor biologického materiálu [PDF]
Realizácia WiFi siete k prístupu na Internet pre pacientov a verejnosť [PDF]
Služobný osobný automobil [PDF]
EKG prístroj [PDF]
Autotransfúzny prístroj [PDF]
Servoventilátor [PDF]
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém – Opakované [PDF]
Striekačky jednorazove [PDF]
Gázový set [PDF]
Hrudný rozvierač [PDF]
Ochranný štít chrániaci pred radiáciou [PDF]
Prenosný digitálny RTG systém s detektorom [PDF]
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením [PDF]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaním zdravotnej starostlivosti [PDF]
Diagnostika pre hematologické vyšetrenia [PDF]
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie [PDF]
Analyzátory [PDF]
Centrifúgy [PDF]
Osmometer [PDF]
Špeciálny zdravotnícky materiál na extrakciu stimulačných elektród a defibrilačných elektród [PDF]
Poistenie nehnuteľnosti [PDF]
Chirurgické lepidlo dvojzložkové na základe albumínu a glutaraldehydu [PDF]
RF generátor [PDF]
Pracovná obuv – galoše [PDF]
Sety na urgentné zavedenie centrálneho venózneho katétra 3, 4 a 5 – lúmenového s antimikrobiálnym krytím [PDF]
Termoregulačná jednotka [PDF]
Zdrojová jednotka – konzola k aterektomickému systému s aktívnou aspiráciou [PDF]
Hygienicke a čistiace potreby a pomôcky [PDF]
Poistenie elektronických zariadení proti všetkým nebezpečenstvám [PDF]
Riadiaca jednotka na endovaskulárnu liečbu ultrazvukom asistovanou trombolýzou [PDF]
Kancelárske potreby [PDF]
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami [PDF]
Monitory a moduly k monitorom [PDF]
Prístroj pre vedenie mimotelového obehu [PDF]
Lineárne dávkovače vrátane dokovacej stanice a infúznych púmp [PDF]
Monitor NIRS – INVOS [PDF]
EKG 12 zvodový [DOCX]
Defibrilátor synchronizovaný a intratorakálne padlá [PDF]
Valvuloplastický katéter [PDF]
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby arytmologického oddelenia [PDF]
Sety na podvodnú hrudnú drenáž [PDF]
Anesteziologický prístroj s anesteziologickým monitorom [PDF]
MS OFFICE 2019 Standard a MS OFFICE 2019 Professional Plus licencie [PDF]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na cievne uzávery po punkcii a. femoralis na mechanickom princípe [PDF]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na vstrebateľné cievne uzávery po katetrizačnej punkcii a.femoralis [PDF]
Dvojrovinový angiografický systém s dvomi C-ramenami pre špeciálne neurointervenčné zákroky [PDF]
Jednorovinový angiografický systém [PDF]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu [PDF]
Ventilátor transportný [PDF]
Prístroj na Online monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu vrátane príslušenstva [PDF]
Elektrokoagulácia [PDF]
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu [PDF]