Prvé Slovenské sympózium o cievnom prístupe s medzinárodnou účasťou

USKUTOČNILO SA PRVÉ SLOVENSKÉ SYMPÓZIUM O CIEVNOM PRÍSTUPE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. zorganizovala v piatok 22. júna 2018 prvé Slovenské sympózium o cievnom prístupe s medzinárodnou účasťou. Odborné podujatie sa konalo pod záštitou generálneho riaditeľa VÚSCH, a.s. doc. MUDr. Františka Sabola, PhD., MPH, MBA a dekana UPJŠ LF v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. Jeho hlavnou témou boli cievne prístupy využívané pri hemodialýze a zúčastnilo sa ho viac než 100 účastníkov.
rednášky boli určené predovšetkým lekárom z odborov nefrológia, cievna chirurgia, intervenčná rádiológia, angiológia, chirurgia, interná medicína a lekárom z dialyzačných stredísk, no vítaná bola aj účasť sestier. „Prvý okruh odborného programu bol venovaný technikám zavádzania cievnych prístupov pre chronicky dialyzovaných pacientov. Väčšine transplantácií obličiek musí predchádzať dialyzačná liečba (umelou obličkou) a nie každý pacient s obličkovou nedostatočnosťou môže byť transplantovaný. To však vyžaduje vhodný cievny prístup na končatine vytvorením cievneho spojenia medzi tepnou a žilou alebo implantáciu katétra. Do hemodialyzačného programu sú čoraz častejšie zaraďovaní pacienti v staršom veku, čo vyžaduje uplatnenie najvhodnejších techník a neustálu inováciu doteraz zaužívaných postupov. Situáciu sťažuje aj polymorbidita (viac chorôb) pacientov,“ hovorí prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., prezidentka Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup.

Leave a reply