Pravidlá poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti

Pravidlá poskytovania elektívnej – odkladnej zdravotnej starostlivosti upravuje najmä Usmernenie hlavného hygienika SR ( odkaz na dokument) zo dňa 20.04.2020.

Konzílium  minimálne 3 odborníkov (zloženie konzília je dané povahou výkonu, na ktorý je pacient indikovaný) zhodnotí v súlade s  Klinickým protokolom pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon“ (odkaz) klinický stav pacienta, aktuálnu epidemiologickú situáciu a aktuálnu dostupnosť perioperačnej a pooperačnej starostlivosti a rozhodne o stupni naliehavosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti u konkrétneho pacienta. 

Pacient je následne telefonicky kontaktovaný sekretariátom indikujúceho pracoviska.  

Počas telefonátu je vykonané podľa dotazníka –Dotazník – Plánovaná zdravotná starostlivosť“ telefonické triedenie. (odkaz na dokument)

 

Zároveň je  pacient poučený  :

o postupe  v prípade, ak by sa do termínu nástupu na hospitalizáciu jeho zdravotný stav zhoršil, alebo by sa u neho vyskytli príznaky ochorenia COVID-19 

b) o potrebe zabezpečenia vykonania testu na COVID-19 cestou jeho všeobecného lekára 

Pri príjme pacient vyplní formulár  Čestné vyhlásenie pacienta – plánovaná zdravotná starostlivosť“ (odkaz) 

Leave a reply