Výnimky a pravidlá pre sprievod, návštevy a výkon duchovných služieb počas COVID-19

V súlade s odporúčaniami hlavného hygienika SR zo dňa 11.05.2020 pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach*, prijalo vedenie spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. nasledovné výnimky zo zákazu návštev na lôžkových oddeleniach :

  1. návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
  1. návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
  1. jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
  1. jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu.

Opatrenia, ktoré sú návštevy alebo sprevádzajúce osoby povinné dodržiavať:

– do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,

– podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,

– v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho  respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť.

V Košiciach dňa 14.05.2020

Leave a reply