Vyplatíme úrazové príplatky z dôvodu ochorenia COVID19

Nové vedenie VÚSCH-u určilo za akých podmienok sa môžu zamestnanci uchádzať o úrazové príplatky kvôli ochoreniu na COVID 19.

Zdravotníci patria k profesiám, ktoré sú najviac ohrozené nákazou COVID-19. „Považujeme za správne a spravodlivé, aby sme pomohli našim kolegom, ktorí na koronavírus ochoreli kvôli starostlivosti o našich pacientov. Preto im chceme uznávať úrazové príplatky za túto službu verejnosti,“ uviedol Anton Jura, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH.  

Prečítajte si, za akých podmienok majú zamestnanci VÚSCH-u nárok na úrazový príplatok:

  1. Zamestnávateľ VÚSCH, a. s. zamestnancom, ktorí sú uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci v tých prípadoch, kde bol v inkubačnej dobe u zamestnanca preukázaný kontakt s týmto ochorením alebo infekčným materiálom.
  2. Každá žiadosť zamestnanca o priznanie úrazového príplatku COVID-19 je interne zamestnávateľom prešetrená, pričom v rámci epidemiologického šetrenia a posudzovania príčinnej súvislosti sa zohľadňuje najmä skutočnosť:
    • či v období 14 dní pred nákazou (vznikom ochorenia COVID-19) mohol byť zamestnanec pri výkone jeho pracovných úloh alebo pracovných činností v kontakte s pozitívnou osobou v infekčnom štádiu jej nákazy;
    • či zamestnanec pri výkone jeho pracovných úloh alebo pracovných činností dodržal všetky platné interné predpisy, opatrenia a pracovné postupy, najmä však, či použil poskytnuté OOPP;
    • či sa nejedná o prípad komunitného šírenia ochorenia (pozitívny príbuzný a pod.)
  3. Zamestnanec má možnosť v rámci šetrenia uviesť, resp. doplniť všetky skutočnosti na podporu svojho  tvrdenia, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci. O výsledku šetrenia bude zamestnanec informovaný.
Leave a reply