Projekt „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.“ je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Predmetom predkladaného projektu je obstaranie zdravotníckeho, IKT vybavenia a zásob pre poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pacientom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., ktorí majú pridružené chorenie COVID-19, resp. sú na toto ochorenie suspektní.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít systému špecializovanej zdravotnej starostlivosti vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. a ochrany zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19
Uvedený cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom splnenia nasledovných čiastkových cieľov:

  • Skvalitnenie a dovybavenie ústavu diagnostickými a liečebnými zdravotníckymi zariadeniami využívanými pri pacientoch s diagnózou COVID-19.
  • Vytvorenie dostatočného IKT zázemia pre pracovníkov pracujúcich z domu kvôli karanténe alebo iným obmedzeniam vyplývajúcich z pandemickej situácie COVID-19.
  • Udržanie prevádzky všetkých špecializovaných kliník a oddelení, vrátane COVID-19 zón s využitím nasadenia vhodných ochranných pomôcok pre zamestnancov nášho ústavu.

Splnenie cieľa projektu plánujeme dosiahnuť realizáciou dvoch hlavných aktivít:

  1. Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

Podstatou aktivity je obstaranie a zaradenie do užívania zdravotníckeho vybavenia, konkrétne ECMO systém s príslušenstvom a digitálny pojazdný RTG prístroj. Rovnako obstarávame aj IKT vybavenie pre potreby efektívnej evidencie poskytovanej zdravotnej starostlivosti a administratívnej agendy spojenej s vykazovaním priebehu pandémie COVID-19 v našom ústave.

  1. Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Podstatou aktivity je obstaranie osobných ochranných pomôcok v podobe jednorazových rukavíc. Zameranie na rukavice pramení jednak z analýzy najviac spotrebovávaných osobných ochranných pracovných pomôcok a obmedzených zdrojov, ktoré v rámci projektu môžeme využiť.

Miesto realizácie projektu je:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
Ondavská č. 8, 040 11 Košice.

Predpokladaná doba trvania projektu: 21 mesiacov v termíne  od 4/2020 do 12/2021

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC214-2020-61

Výška NFP: 269 152,94  Eur

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

  • PCV01 – Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov: 78 157,91 Eur
  • PCV02 – Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia: 182 950,20 Eur
  • PCV4b – Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo: 8 044,83 Eur

Poskytovateľ pomoci (RO):

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

https://www.mirri.gov.sk/index.html

Vyhlasovateľ výzvy (SORO):

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

https://www.health.gov.sk/Titulka

Centrálny koordinačný orgán

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/

 

PDF

Leave a reply