29. október – Svetový deň cievnej mozgovej príhody

Pri tejto príležitosti Vám ponúkame rozhovor s primárom oddelenia angiológie MUDr. Martinom Koščom.

Čo je cievna mozgová príhoda (CMP)?

Náhla cievna mozgová príhoda, označovaná bežne aj ako porážka alebo mŕtvica je závažné ochorenie/stav, ktorý ohrozuje pacienta ťažkou imobilizáciou, ale aj smrťou. Väčšinou odkazuje postihnutého človeka na starostlivosť druhou osobou, pacient prechodne alebo trvale invalidizuje. CMP postihuje približne 15 miliónov ľudí ročne na celom svete, je hlavnou príčinou úmrtí u ľudí nad 60 rokov. Na Slovensku jej patrí 3. priečka v celkovej úmrtnosti pacientov a ročne na 1000 obyvateľov ich pripadá viac ako 3 osoby. Jeden zo šiestich ľudí počas svojho života zažije cievnu mozgovú príhodu.  Za posledných 15 rokov sa takmer zdvojnásobil výskyt CMP hlavne u mladších ročníkov – celkovo u pacientov pod 60 rokov. Podľa aktuálnych štatistík tvoria 25% pacientov s prekonanou náhlou CMP ľudia mladší ako 60 rokov a až 15 % pacientov sú mladší ako 40 rokov. Cievna mozgová príhoda je „svojím spôsobom“ horšia ako napr. srdcový infarkt, ktorý pacienta pri veľkom rozsahu postihnutia môže priamo usmrtiť, ale pri rýchlom zásahu sa pacient spravidla zachráni a je schopný normálneho života. Pacienti po porážke majú často rôzne imobilizujúce následky, často sú po prekonaním pacienti pripútaní na lôžko, majú ochrnutú časť tela, niektorí majú závažné poruchy reči a vyjadrovania sa a sú odkázaní na trvalú opateru zo strany iných ľudí. Odumreté bunky mozgu sa už nedajú zachrániť.
Vo všeobecnosti dochádza k cievnej mozgovej príhode pre jednu z dvoch príčin a to: buď cieva, ktorá zásobuje časť mozgu sa upchá, alebo praskne. Podľa toho delíme CMP na dva typy. Ischemická mozgová príhoda, ktorá je najčastejšou príhodou a tvorí približne 80-85 % mozgových príhod a hemoragická mozgová príhoda, ktorá tvorí približne 15–20 % príhod.
Prvý typ uzáveru tepny nastáva buď usádzaním aterosklerotickej (tukovej) hmoty na tepnách a zužovaním priesvitu cievy s následným uzáverom cievy alebo krvnou zrazeninou, ktorá sa väčšinou vytvorí mimo mozgu, najčastejšie v srdci.
Druhý typ je spôsobený prasknutím tepny, väčšinou na podklade neregulovaných hodnôt vysokého krvného tlaku (artériová hypertenzia), nadmernou liečbou liekmi, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi (lieky na riedenie krvi), alebo v oslabených miestach tepien (aneuryzmy).

Prečo a ako CMP vzniká?

Cievna mozgová príhoda vzniká najčastejšie náhle, a to poruchou prekrvenia časti mozgu, podľa typu cievnej príhody – najčastejšie upchatím prítoku tepny v časti mozgu, alebo krvácaním do mozgu, kde popri prerušenom prítoku nastáva aj lokálna deštrukcia mozgového tkaniva samotným hromadením krvi. Medzi najčastejšie príčiny patrí neadekvátne liečený, alebo neliečený vysoký tlak, rovnako nepoznaná alebo nedostatočne liečená porucha srdcového rytmu – fibrilácia predsiení, pri ktorej vzniká krvná zrazenina v srdci, ktorá sa vyplaví a uzavrie určitú tepnu, ktorá zasobuje mozog alebo časť mozgu.
PRETO!  Ak máte podozrenie, že váš zdravotný stav je iný ako bežne, máte poruchu hybnosti, citlivosti, reči alebo zraku, okamžite volajte zdravotnú záchrannú službu na čísle 155 alebo 112. Čas je v tomto prípade mozog!

Aké sú príznaky? Kedy by mal pacient privolať odbornú pomoc?

 Príznaky závisia od lokality postihnutia – uzáveru tepny v mozgu. Vo všeobecnosti si pacient, alebo skôr okolie všimne zmenu stavu. Oslabenie polovice tela, patrí k najčastejším príznakom a môže začať nenápadne, ako obraz „nešikovnosti alebo neobratnosti“ ruky alebo nohy. Stav môže byť aj prechodný a vracajúci sa, väčšinou sa ale zhoršuje. Pridružuje sa aj ochrnutie polovice tváre. Niekedy je len pocit mravenčenia,  znížená alebo zvýšená citlivosť až bolestivosť polovice tela. Často je porucha vyjadrovania sa, alebo nemožnosť rozprávať, typické je zamieňanie hlások alebo slabík, ťažkosti s plynulým rozprávaním, či ťažko zrozumiteľná reč. Rovnako bývajú aj poruchy zraku, pacient nevidí okraj dverí, schod – zakopne alebo narazí, charakteristicky vypadne polovica zorného poľa na oboch očiach. Môže byť dvojité videnie, ale aj kompletná strata zraku.  Vyskytujú sa aj závraty a problémy s rovnováhou s potrebou pridržiavania sa stien alebo nábytku, môže byť aj silná bolesť hlavy, bez zjavnej príčiny, resp. bolesť ktorá vzniká a mizne striedavo. Rovnako aj zmeny nálad, myslenia a problémy s pamäťou.

Aká je liečba CMP?

Liečba je komplexná, iniciálne musí byť pokus o čo najrýchlejšie otvorenie postihnutej cievy. Ak pacient nemá kontraindikácie na podanie liečby ktorá rozpúšťa zrazeniny, musí byť podaná – iniciálne časť dávky bolusovo a časť v kontinuálnej infúzií. Liečba sa podáva po CT vyšetrení mozgu, s vylúčením krvácania do mozgu. Časť pacientov reaguje na túto liečbu zlepšením až kompletnou regresiou príznakov.  Takáto liečba sa podáva v primárnych STROKE centrách, pod vedením neurológa. U pacientov s pretrvávajúcimi príznakmi a CT angiograficky dokázaným uzáverom väčších tepien v mozgu je indikovaná intervenčná liečba MTE, ktorá sa vykonáva v špecializovaných centrách, tzv. sekundárnych alebo komplexných STROKE centrách a je realizovaná intervenčnými špecialistami. Po odstránení cievneho uzáveru pokračuje komplexnou neurologickou a intenzivistickou liečbou s prevenciou preležanín, prevenciou zápalu pľúc. Nasleduje komplexná rehabilitačná resp. pri potrebe aj logopedická liečba. Pri potrebe korigovať liečbu sa spolupodieľa na liečbe internista, diabetológ, kardiológ a ďalší špecialisti podľa potreby.

Aké sú trvalé následky CMP?

Následky súvisia s miestom poškodenie/nedokrvenia oblasti mozgu. Najčastejšie sú: zhoršená pohyblivosť – parciálna ale aj významne postihnutá, väčšinou je stranovo vyjadrená – to znamená s postihnutím hornej a dolnej končatiny na rovnakej strane, od ľahkej poruchy až po kompletné ochrnutie končatín. Rovnako porucha reči, od ľahkej až po kompletnú stratu možnosti rozprávať. Môže byť postihnutý zrak, sluch, celkovo stav vedomia, pacient môže mať zmeny nálad, od apatie po agresivitu, často spomalené psychomotorické tempo, znížený záujem o seba a okolie. Môže byť porušené celkové vnímanie pacienta, nemusí rozumieť reči, môže pretrvávať zhoršená koordinácia pohybu, závraty, neistota napr. pri chôdzi a podobne.  Často je poškodená aj pamäť. Medzi trvalú následky môžu byť aj opuchy postihnutých končatín, neudržanie moču, stolice.

Aká je prevencia tohto ochorenia?

80% CMP je možné predísť, a to udržiavaním zdravého životného štýlu.  Ovplyvnením 10 hlavných rizík CMP vieme redukovať výskyt CMP o 90%. Hlavným rizikový faktorom je vysoký krvný tlak, ktorý sa dá úspešne liečiť. Pravidelné cvičenie 5x v týždni, vyvážená zdravá strava, bohatá na ovocie a zeleninu, chudobná na sodík, zníženie cholesterolu, udržiavanie primeranej hmotnosti, resp. obvodu pásu, výluka fajčenia, zníženie príjmu alkoholu sú všetko faktory, ktoré znižujú riziko ischemických CMP. Samozrejmosťou je znižovanie rizika cukrovky, ako aj rizika vzniku alebo zistenia fibrilácie predsiení, ktorá narastá vekom. Jej adekvátna liečba, redukuje riziko cievnej mozgovej príhody.

Koľko pacientov cca ročne odlieči VÚSCH, a.s.?

 Hlavnou  náplňou VÚSCH, a. s. je starostlivosť o kardiologických a angiologických pacientov. Napriek tomu sme pred dvomi rokmi otvorili program akútnej najmodernejšej invazívnej liečby pacientov s mozgovou príhodou. Dôvodom je personálne obsadenie i technické zázemie. Na východnom Slovensku sú iba dve takéto pracoviská. V UNLP Košice a u nás. Zatiaľ sme tieto zákroky vykonali u cca 100 pacientov ročne, cieľom je pomôcť aspoň 150 pacientom.

Ako vyzerá Vaše pracovisko vo VÚSCH, a.s.?

Centrum intervenčnej liečby CMP vzniklo vo VÚSCH a.s. v 06/2019, po zaradení VÚSCH, a.s. do siete MTE centier  (centrum  mechanickej trombektómie), ako desiateho centra na Slovensku celkovo a ako druhého centra v regióne bývalého východoslovenského kraja, pre potrebu rozšírenia komplexnej starostlivosti o pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou pre všetkých pacientov, ktorí vyžadujú túto špecializovanú liečbu.
Centrum vykonáva intervenčnú liečbu v režime 24/7, 365 dní v roku, endovaskulárnu liečbu vykonávajú 4 atestovaní intervenční lekári, v centre je zabezpečená kontinuálna prítomnosť neurológa, výkony sú realizované v spolupráci s lekármi intenzivistami z kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny.
Centrum má 5 samostatných intenzivistických lôžok s možnosťou rozšírenia monitorovaných lôžok podľa potreby, samozrejmosťou je možnosť realizovať CT vyšetrenia mozgu, resp. ciev v každú dennú a nočnú hodinu. Výhodou komplexnosti starostlivosti je aj 24 hodinová služba cievnej chirurgie, ktorá realizuje aj akútne operácie na extrakraniálnych karotických mozgových tepnách, ako príčine ischemických mozgových príhod.
V spolupráci s kardiochirurgami riešime ischemické mozgové príhody v rámci akútnych ochorení aorty, v rámci akútnych disekcií hrudnej aorty v kombinácií s disekciou extrakraniálnych mozgových tepien, alebo pri samostatnom postihnutí mozgových ciev.
Pacienti sú na našom oddelení hospitalizovaní priemerne 3-5 dní s realizovaním všetkých potrebných doplňujúcich vyšetrení, vrátane echokardiografických vyšetrení. V rámci liečby je poskytovaná aj nevyhnutná rehabilitačná liečba.

Leave a reply