Poďakovanie

Dovoľujeme si touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie zamestnancom kardiochirurgického oddelenia – všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú poskytli nášmu nebohému otcovi Vladimírovi B . počas jeho hospitalizácie v Ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach v čase od 14. 02. do 04. 04. 2022.

 

Naše osobitné poďakovanie patri Váženému pánovi prednostovi MUDr. Rybárovi, PhD. za jeho odborný a profesionálny prístup, ako i láskyplné a povzbudivé slová.

 

Naše  poďakovanie za zodpovednú prácu a príkladnú starostlivosť patrí i kolektívu zamestnancov JIS, ARO a COVID oddelenia .

 

Zachranovať ľudské životy je Boží dar, patrí Vám všetka úcta. Dovoľte, aby sme Vám v ďalšej práci popriali veľa úspechov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia, pohody a Božieho požehnania.

 

S úctou rodina Vladimíra B.

Leave a reply