Budúcnosť VÚSCH je v špičkovej medicíne a spokojnosti pacientov

Jubilejný, v poradí 20. rok existencie samostatného Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, bol nielen pripomenutím dlhodobej prítomnosti špičkovej liečby kardiovaskulárnych ochorení v metropole východu, ale aj výrazným posunom vo všetkých oblastiach starostlivosti o pacienta. Rok 2023 potvrdil, že VÚSCH je modernou inštitúciou, ktorá nielen nasleduje najnovšie medicínske trendy v liečbe kardiovaskulárnych ochorení, ale súčasne stavia prinavrátenie zdravia a spokojnosť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti svojim pacientom na prvé miesto.

Hlavná budova VÚSCH

Budúcnosť VÚSCH je stále v kombinácii špičkovej medicíny a propacientskeho prístupu

Tak ako po predošlé roky, aj v roku 2023 bolo prvoradou snahou VÚSCH poskytnúť pacientovi na najvyššej úrovni všetko, čo od hospitalizácie, vyšetrenia či pobytu v nemocnici očakáva. Popri vysoko odbornej zdravotnej starostlivosti je to aj príjemné nemocničné prostredie, ktoré zohráva v riešení jeho ťažkej životnej situácie významnú úlohu. Odbornú – medicínsku stránku poskytovania zdravotnej starostlivosti hodnotia iné, odborné inštitúcie a VÚSCH v nich získava popredné umiestnenia. Prieskumy zdravotných poisťovní spokojnosti pacientov túto stránku nehodnotia, zameriavajú sa na subjektívnu spokojnosť pacientov počas pobytu v nemocnici. VÚSCH však túto stránku hodnotenia považuje za veľmi dôležitú, a preto okrem toho, že pozorne sleduje a vyhodnocuje výsledky prieskumov zdravotných poisťovní týkajúcich sa spokojnosti pacientov, vykonáva každoročne aj svoj vlastný, anonymný prieskum. V rámci tohto prieskumu košický kardioústav v roku 2023 spracoval spolu 2883 pacientskych dotazníkov (VŠZP 1887 pacientov, Dôvera 735 pacientov, Union 261 pacientov). V týchto dotazníkoch sa VÚSCH pýta na rôzne oblasti ovplyvňujúce spokojnosť pacienta s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas hospitalizácie. Všetky získané dáta tvoria základ pre ďalšie skvalitňovanie poskytovaných služieb. Zo zhrnutia dotazníkov spokojnosti vyplýva, že viac ako 98 % pacientov je spokojných s kvalitou a čistotou ubytovania, rovnako aj s prístupom zdravotníckeho personálu. Spokojnosť s informovanosťou o následnej domácej liečbe hodnotilo pozitívne 97 % opýtaných. O niečo nižšie hodnotenie, t. j. 86 % pacientov je spokojných s kvalitou stravy, na zlepšení čoho však vedenie VÚSCH v spolupráci s dodávateľom stravy dlhodobo pracuje. Najdôležitejšie je však hodnotenie, že až 99,5 % pacientov by sa v prípade potreby do VÚSCH vrátilo a rovnako by odporučilo VÚSCH aj svojim známym. Aj napriek tomu, že hodnotenie pacientov za posledné roky posúva VÚSCH na čoraz vyššie priečky, kardioústav nepoľavil v zlepšovaní služieb a prostredia. „V roku 2023 sme sa sústredili najmä na manažment pacienta, na jeho lepšiu informovanosť a pohodlie počas hospitalizácie,“ približuje generálny riaditeľ VÚSCH MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA. „Vybrali sme si cestu digitalizácie celého procesu príchodu pacienta na vyšetrenie, a to zavedením vyvolávacieho systému na ambulanciách, ktorý je zároveň prepojený s SMS notifikáciami. Tie pacienta upozorňujú na termín vyšetrenia či hospitalizácie. Ďalším dôležitým krokom bolo zriadenie call centra. Už sa teda nemôže stať, že sa do ústavu nedovoláte. Počas pracovných dní sú vždy k dispozícii tri operátorky, ktoré dokážu poradiť, poskytnúť dôležité informácie, preveriť termín vyšetrenia alebo hospitalizácie. Denne tak v priemere vybavia viac ako 100 telefonátov, ktoré by musela zodvihnúť niektorá zo zdravotných sestier na ambulancii či oddelení. A práve toto odbremenenie sestier bolo jedným z dôvodov, prečo call centrum vzniklo. Majú tak viac času venovať sa pacientovi na ambulancii či na oddelení,“ konštatuje ekonomický riaditeľ Ing. Anton Jura, MBA, MHA.

Kiosk vyvolávacieho systému

„Propacientsky orientovaná nemocnica, akou je VÚSCH, nesmie poľaviť ani v rámci zabezpečovania komfortu pre pacientov. Je to totiž dôležitá súčasť celého liečebného procesu. Preto sme sa rozhodli na každú jednu izbu nainštalovať TV prijímače, kde má pacient k dispozícii nielen televízne vysielanie, ale aj unikátny Hospitality systém. Ide o multimediálny systém, prostredníctvom ktorého dokáže pacient hlbšie spoznať jednotlivé súčasti kardioústavu, ale najmä oboznámiť sa s rôznymi diagnostickými a operačnými postupmi zrozumiteľnou formou prostredníctvom animovaného videa s komentárom,“ približuje výhody interaktívneho systému, na ktorého vývoji sa VÚSCH spolupodieľal, generálny riaditeľ Štefan Lukačín.

Pacient využívajúci Hospitality systém VÚSCH

Rýchlejšia a efektívnejšia zdravotná starostlivosť

Držať krok so svetovými trendmi v oblasti liečby kardiovaskulárnych ochorení znamená pravidelne investovať do najnovších technológií a zároveň ponúknuť pacientovi rýchlu, ale najmä kvalitnú zdravotnú starostlivosť na špičkovej úrovni. Aj preto sa VÚSCH rozhodol investovať do najnovších zobrazovacích zariadení a zaviedol najmodernejšiu liečbu fibrilácie predsiení. „Sústavne investujeme nemalé prostriedky na modernizáciu medicínskej techniky tak, aby sme udržali krok so špičkovými pracoviskami vo svete. V roku 2023 pribudli do prístrojového vybavenia VÚSCH tri nové echokardiografické prístroje (ultrazvukové prístroje určené na zobrazovanie srdca pozn. red.), ktoré pri zobrazovaní využívajú umelú inteligenciu, monitory na JIS, a takisto nový röntgenový prístroj. Ten skráti dobu vyšetrenia o tretinu a zároveň zníži radiačnú záťaž pre pacienta,“ približuje ekonomický riaditeľ Anton Jura.

Nový röntgenový prístroj

V uplynulom roku VÚSCH zriadil Oddelenie miniinvazívnej kardiochirurgie špecializujúce sa na operácie srdca z malého rezu, ktoré sú šetrnejšie a prinášajú pacientovi celý rad výhod. Zároveň kardioústav spustil liečbu fibrilácie predsiení najmodernejšou dostupnou technológiou. „Táto metóda je rýchlejšia a bezpečnejšia. Lekárom tak umožní urobiť väčší počet výkonov za kratší čas a šetrnejším spôsobom pre pacienta. Zaviazali sme sa, že zvýšime počet výkonov o jednu pätinu a takisto skrátime čas trvania výkonu o tretinu, to v preklade znamená výrazné skrátenie čakacích dôb na tento zákrok,“ sumarizuje Anton Jura.

Primárka Oddelenia arytmológie VÚSCH MUDr. Adriana Sudzinová, PhD. s prof. Josefom Kautznerom, CSc. pri liečbe fibrilácie predsiení

Rok 2023 bol prelomový aj v rámci výkonnosti a ekonomiky

Rastúci trend vykazujú aj ďalšie dôležité ukazovatele, ktoré sú prirodzeným výsledkom intenzívnej práce celého personálu kardioústavu. „Výborné ekonomické výsledky umožňujú ústavu napredovať. Je nepochybné, že vo všetkých ukazovateľoch kvality a výkonnosti rastieme. Dokonca rok 2023 prekonal v rámci produkcie predkovidové roky, čo je veľmi dobrá správa,“ hodnotí kardiochirurg a člen predstavenstva VÚSCH MUDr. Peter Šafár, MHA. „Zároveň sa nám podarilo udržať personálnu stabilitu a predpísané normatívy, čo je kľúčové pre udržanie špičkovej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dopĺňa generálny riaditeľ Štefan Lukačín.

Edukácia a prevencia – cesta k zdraviu populácie

Je všeobecne známe, aký podiel majú kardiovaskulárne ochorenia v rámci príčin úmrtí na Slovensku, ale aj vo svete. Pomôcť znížiť nepriaznivé štatistiky môže edukácia a prevencia, a to si uvedomuje aj VÚSCH. V roku 2023 tak vzniklo v spolupráci so Slovenským rozhlasom viac ako 35 rozhovorov zameraných na edukáciu pacientov a zdravý životný štýl ovplyvňujúci kardiovaskulárne zdravie. Ďalším dôležitým projektom, ktorý pokračuje aj v aktuálnom roku, je Akadémia vzdelávania pacientov VÚSCH: „Je to edukačný program prevencie kardiovaskulárnych ochorení pozostávajúci z cyklu prednášok, ktoré pacientom prostredníctvom našich odborníkov priblížia riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich zdravie a najmä srdce a cievy,“ približuje cieľ Akadémie vzdelávania kardiológ a podpredseda predstavenstva VÚSCH doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MHA, FESC.

Vízie a plány v aktuálnom roku

Zefektívnenie všetkých ošetrovateľských postupov, digitalizácia cesty pacienta z regiónu, rozšírenie služieb call centra či nové pracovisko magnetickej rezonancie. To všetko sú takmer isté kroky pre aktuálny rok. Vedenie VÚSCH však nepochybuje, že počas dvanástich mesiacov roka 2024 toho bude oveľa viac. „Byť špičkovou nemocnicou zameranou na kardiovaskulárne ochorenia znamená nepoľaviť v práci, v zlepšovaní, v investíciách a v intenzívnej komunikácii s pacientom. Tá nám totiž stále ponúka množstvo podnetov, ako zlepšovať zdravotnú starostlivosť. Našou úlohou je použiť všetky dostupné prostriedky, aby sme zrealizovali čo najviac projektov, vylepšení a zmien, ktoré budú znamenať posun ku kvalitnejšej a stále propacientsky orientovanej medicíne,“ uzatvára hodnotenie uplynulého roka generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín.

Kompletné výsledky prieskumov spokojnosti pacientov VÚSCH za uplynulé roky nájdete tu:

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov VÚSCH za rok 2023
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov VÚSCH za rok 2022
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov VÚSCH za rok 2021

Leave a reply