Klinika srdcovej chirurgie

Počnúc 22. októbrom 1997, kedy bola vykonaná prvá operácia srdca v mimotelovom obehu v Košiciach, zažila kardiochirurgia v Košiciach veľký rozvoj. Prvé obdobie veľkého rozvoja nastalo po založení VÚSCH v roku 2003, druhé po presťahovaní do novej budovy VÚSCH, a.s. Od septembra 2009 sa Kardiochirurgické oddelenie pretransformovalo na Kliniku Srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

Aktuálne sa ročne vykoná 900 až 1000 operácií, pričom tieto počty operácií každoročne narastajú. Z toho počtu približne 800 až 900 operácií srdca je vykonaných v mimotelovom obehu (MTO), zvyšné operácie bez MTO, t.j. na bijúcom srdci. Rozvoj intervenčnej kardiológie postupne ovplyvňuje spektrum kardiochirurgických výkonov – kardiochirurgia sa sústreďuje na pacientov s najťažšími ochoreniami srdca a ciev, narastá počet kombinovaných výkonov (chlopňové chyby + ischemická choroba srdca + eventuálne ablácia arytmií a iné), pričom výsledky dosahujú (často aj predstihnú) európsku úroveň.

V súčasnosti 11 kardiochirurgov, z toho 6 so špecializačnou atestáciou z kardiochirurgie, má k dispozícii 3 (a dvakrát v týždni až 4) moderne vybavené operačné sály. Predoperačná a pooperačná starostlivosť na našej klinike prebieha na 30 štandardných lôžkach, pričom 3 izby sú samostatné, tzv. hotelového typu (VIP). Pooperačný management je v kompetencii tak chirurgov, ako aj našich kardiológov.

Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. je známa svojim progresívnym zavádzaním nových operačných postupov – ako prví na Slovensku sme zaviedli napr. off-pump revaskularizáciu zadnej steny myokardu ľavej komory, krvnú kardioplégiu, intramyokardiálnu aplikáciu kmeňových buniek, perioperačnú kryoabláciu komorových tachykardií a fibrilácie predsiení, či implantáciu ľavokomorových podporných systémov ako premostenie k transplantácii srdca alebo k vyhojeniu ad integrum.

V rámci VÚSCH, a.s. úzko spolupracujeme so všetkými klinikami a najmä s Kardiologickou klinikou VÚSCH, a.s. – lekári sa pravidelne stretávajú na kardiochirurgických indikačných seminároch, kde sa určí ďalší management vybraných pacientov s ochorením srdca. Pacienti indikovaní na kardiochirurgický výkon sú pozývaní na hospitalizáciu podľa čakacieho listu (v prípade naliehavého stavu priamym prekladom z inej kliniky).

V rámci kliniky sa vykonávajú odborné stáže lekárov z iných zdravotníckych zariadení ako aj výučba medikov LF UPJŠ. Kardiochirurgovia pravidelne prezentujú výsledky svojej činnosti na domácich ako aj zahraničných sympóziách, publikujú články aj v prestížnych zahraničných odborných časopisoch.

Hospodárenie Kliniky Srdcovej chirurgie sa nachádza v kladných číslach.

Starostlivosť je určená pacientom z celej Slovenskej republiky.

Súčasťou kliniky je príjmová kardiochirurgická ambulancia a takisto kardiologická ambulancia, ktorá je vybavená modernou diagnostickou prístrojovou technikou. Obe ambulancie sú otvorené denne od 7. 00 do 15. 00 hod. – v prípade naliehavých prípadov nepretržite 24 hodín.

Činnosť Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. je zameraná na vykonávanie operácií srdca a veľkých ciev u dospelých. Tieto operácie sú realizované na klinike od roku 1997. V roku 2013 bolo celkovo realizovaných 945 operačných výkonov, z toho 840 s použitím mimotelového obehu. Kardiochirurgické operácie na Klinike srdcovej chirurgie zahŕňajú celé kardiochirurgické spektrum, s výnimkou transplantácií srdca. Chirurgická liečba ischemickej choroby srdca predstavuje 50% všetkých operačných výkonov.

Spektrum hlavných kardiochirurgických výkonov v mimotelovom obehu: ( viď ďalej )

 1. Operácie ischemickej choroby srdca a jej komplikácií (sternotómia, minitorakotómia)
 2. Operácie chlopňových ( aortálna, mitrálna, trikuspidálna, pulmonálna ) chýb
  • náhrady postihnutých chlopní biologickou, mechanickou chlopňovou protézou
  • rekonštrukčné operácie aortálnej, mitrálnej a trikuspidálnej chlopne
 3. Operácie vrodených chýb srdca v dospelom veku
 4. Videoasistovaná torakoskopická kardiochirurgia (mitrálna a trikuspidálna chlopňa)
 5. Transpikálna náhrada aortálnej chlopne
 6. Operácie aneuryzmy a disekcie aorty
 7. Operácie nádorov srdca (sternotómia, minitorakotómia)
 8. Operácie ochorení perikardu
 9. Operácie porúch srdcového rytmu (sternotómia, minitorakotómia)
 10. Embolektómie arteria pulmonalis a jej vetví
 11. Zavádzanie mechanických srdcových podporných systémov pri zlyhávaní srdca ako pumpy

Spektrum kardiochirurgických výkonov bez použitia mimotelového obehu:

 1. Operácie ischemickej choroby srdca ( aortokoronárny bypass )
 2. Implantácia trvalej ľavokomorovej elektródy pred implantáciou trvalého kardiostimulátora
 3. Určité typy srdcových nádorov
 4. Chronická perikadektómia pri perikarditíde, zápale osrdcovníkového obalu s útlakom na srdcové oddiely
 5. Implantácia mechanickej podpory srdca ( ľavokomorová, pravokomorová, obojkomorová ) ako aj implatácia extrakorporálnej membránovej oxygenácie pri kombinovanom zlyhávaní  srdca a pľúc ( ECMO )

Informácie pre prijímaných pacientov:

 • na plánovaný príjem sa dostavte v čase od 7,30 do 8.30 hod.
 • prihláste sa na ambulanciu Kliniky srdcovej chirurgie,  Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Ondavská č. 8,  1. poschodie.
 • prídete nalačno
 • presný termín hospitalizácie vám bude doručený poštou.
 • ak užívate Plavix, Curantyl, Warfarin, Orfarin, Dipyridamol, Ticlid,        Ticlopidin, Ipaton, prosíme prestaňte tieto lieky užívať 7 dní pred plánovanou hospitalizáciou. Pri užívaní Plavixu, Orfarínu, Warfarínu sa poraďte s vaším ošetrujúcim lekárom o nahradení liečby nízkomolekulárnym heparínom cestou rajónneho kardiológa

K prijatiu na oddelenie potrebujete:

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na príjmovej ambulancii
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7 dni) – biochemické vyšetrenie (urea, kreatinín, glykémia, bilirubín, AST, ALT, NA, K,), krvný obraz, zrážacie faktory ( APK, INR )
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako kardiológa napr. urológ, reumatológ, onkológ, neurológ…..atď.
 • inzulínové perá a inzulín
 • hygienické potreby – zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby
 • osobné veci – pyžamo – najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče
 • nafukovaciu loptu – priemer cca 40 cm
 • v prípade, ak by ste sa nemohli dostaviť, alebo nemáte ukončené predoperačné vyšetrenia, ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo užívate antibiotiká, prosíme, ihneď nám to oznámte na telefónne číslo 055/7891210, 055/7891200
 • ak máte skompletizované predoperačné vyšetrenia, potvrďte nám vašu hospitalizáciu na uvedené telefónne číslo

K prijatiu na oddelenie si môžete priniesť:

 • mobil
 • rádio
 • knihy, časopisy
 • osobný počítač

Neodporúčame:

 • veľkú finančnú hotovosť
 • šperky – retiazky, prstene, náramky
 • cennosti

Čo je vhodné:

 • odlakovať si nechty na rukách aj nohách
 • odstrániť gélové nechty

Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

Návštevné hodiny

 1. Streda – od 15.00 – 17.00 hod.
 2. Sobota – nedeľa od 15.00 – 17.00 hod. (rovnako platí aj pre štátne sviatky)

Fajčenie

 • v areáli VÚSCH a.s. je prísne zakázané fajčiť

Kontakty:

 • službukonajúci personál: 055/ 789 1200
 • asistentka prednostu Kliniky srdcovej chirurgie: 055/ 789 1210
 • email: sekretariatksch@vusch.sk

Pacienti, ktorí boli na základe vyšetrení indikovaní na plánovanú operáciu srdca vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a.s., sú pozvaní na hospitalizáciu jeden až dva dni pred operačným výkonom. Prosíme o doplnenie a kontrolu všetkých dole uvedených predoperačných vyšetrení. Pacientom s významným, pridruženým ochorením, prosíme o vyšetrenie u špecialistu, ktorý sa vyjadrí k možnému operačnému výkonu.

Požadované predoperačné vyšetrenia:

 • Ak je pacient indikovaný u operácii pre ischemickú chorobu srdca (aortokoronárny bypass):
  • Laboratórne vyšetrenia – CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
 • Ak je pacient indikovaný na výkon na srdcovej chlopni (náhrada, oprava):
  • Laboratórne vyšetrenia – CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
  • Eliminácia (sanácia) infekčných fokusov –
   • ORL vyš. + výter z krku a nosa, RTG vedľajších dutín
   • Moč: kultivácia a citlivosť, urologické konzílium pri patologickom močovom náleze
   • Stomatologické vyšetrenie + panoramatická snímka chrupu
   • Gynekologické vyšetrenie u žien vrátane MOP

  Ďakujeme za spoluprácu.

  V prípade nejasností alebo akýchkoľvek problémov v súvislosti s niektorým z vyšetrení sa informujte na telefónnom čísle: 055/7891210.

Prednosta Kliniky srdcovej chirurgie:

 • doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH

Primár Oddelenia kardiochirurgie:

 • MUDr. Peter Šafár, MHA

Primár Oddelenia miniinvazívnej kardiochirurgie

 • MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA

Primár Oddelenia operačných sál

 • MUDr. Anton Bereš

Ordinár pre štrukturálne choroby srdca
a vrodené vývojové chyby v dospelosti

 • doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

Lekári: kardiochirurgický tím

 • doc. MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
 • MUDr. Lucia Mistríková, PhD.
 • MUDr. Lukáš Vajda
 • MUDr. Boris Bilý, PhD.
 • MUDr. Jozef Keller
 • MUDr. Štefánia Mižáková, PhD.
 • MUDr. Michal Trebišovský
 • MUDr. Jana Čobejová
 • MUDr. Tomáš Molnár
 • MUDr. Marián Homola
 • MUDr. Jozef Keller
 • MUDr. Denis Radótzy

Lekári: kardiologický tím

 • MUDr. Jana Jevčáková – hlavný lekár
 • MUDr. Martina Polačková
 • MUDr. Emil Paľaš
 • MUDr. Martina Fedorová

Lekári: klinický psychológ

 • PhDr. Eva Slovenská
 • Mgr. Pavla Frimmerová

Sekretariát:

 • Lenka Hogyová

Vedúca sestra – LOJ

 • Mgr. Petra Klembarová Králiková

Úseková sestra – LOJ

 • Mgr. Mária Jančiová

Vedúca sestra – operačné sály

 • PhDr. Júlia Štefanisková, MPH – vedúca sestra Oddelenia operačných sál a Oddelenia centrálnej sterilizácie

Úsekové sestry – operačné sály

 • Bc. Ľudmila Ľudviková – úseková sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie
 • Mgr. Lenka Vavráková Knapová – úseková sestra Oddelenia operačných sál
 • Martina Derevjaníková – úseková sestra Oddelenia operačných sál

Úsek perfúzie a podporných cirkulácii

 • Mgr. Matúš Marcin – úseková sestra  Úseku perfúzie a podporných cirkulácii