CALL CENTRUM: 055/789 2222

V súčasnej dobe KAIM poskytuje komplexnú anestéziologickú a intenzivistickú starostlivosť pacientom podstupujúcim srdcovo-cievne zákroky – v rámci predoperačnej prípravy, operačného a pooperačného obdobia. KAIM ďalej zaisťuje resuscitačnú a konziliárnu činnosť pre všetky ostatné kliniky vo VÚSCH a.s., Štruktúra KAIM je rozdelená nasledovne:

 1. Jednotka intenzívnej medicíny
 2. Jednotka neurovaskulárnej medicíny
 3. Úsek anestézie
 4. Dialyzačný stacionár
 5. Algéziologická ambulancia
 6. Neurologická ambulancia

Jednotka intenzívnej medicíny:
Na 11 plne vybavených lôžkach poskytujeme komplexnú pooperačnú a intenzivistickú starostlivosť, ďalších 10 lôžok slúži na  doliečenie pacientov po kardiochirurgických výkonoch, ktorých stav si ešte vyžaduje monitorovanie vitálnych funkcií a v prípade potreby je možné poskytnúť pacientom komplexnú intenzivistickú starostlivosť.

Jednotka neurovaskulárnej medicíny zabezpečuje intenzivistickú starostlivosť pre pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou.

Úsek anestézie:
Zdravotnícki pracovníci tohto úseku poskytujú na 6 operačných sálach, intervenčných  sálach a  v zákrokových miestnostiach jednotlivých kliník celkovú a aj regionálnu anestéziu, resp. analgosedáciu pri niektorých diagnosticko-terapeutických zákrokoch.

Diagnostické a terapeutické metodiky 
Operačné sály a lôžka sú vybavené špičkovou monitorovacou technikou (vrátane centrálnej monitorovacej jednotky), anestéziologickými prístrojmi a servoventilátormi.

Vybavenie pracoviska:

 • 4 ECMO zariadenia
 • prístroj na intraaortálnu balónkovú kontrapulzáciu
 • echo kardiografický prístroj s TEE sondou, tabletový ECHO prístroj a kardio a lineárnou sondou
 • 8 zariadení na kontinuálnu obličkovú eliminačnú terapiu
 • vysokofrekvenčný ventilátor
 • diagnostický bronchoskop, gastroskop, kolonoskop
 • prístrojom na umelú ventiláciu pľúc s možnosťou kompletného monitoringu mechanických vlastností pľúc, počítačom asistovanej ventilácie – vrátane viac hladinovej UVP ako aj s možnosťou podpornej ventilácie kontinuálnym prietokom (CFVS)
 • 2 Vigileo – prístroj na neinvazívny monitoring hemodynamiky
 • Swan-ganzov katéter na intermitentné a kontinuálne meranie hemodynamiky
 • 1 Vigilance – prístroj na kontinuálny invazívny monitoring hemodynamiky
 • 5 x štvorkanálový telový a mozgový oxymeter
 • rotačný tromboelastograf
 • pacientske ohrievacie systémy
 • infúzomaty a injektomaty
 • EKG prístroj a ďalšie technologické vybavenie.

 

V rámci kliniky sa vykonávajú odborné stáže lekárov z iných zdravotníckych zariadení, pregraduálna a postgraduálna výuka  LF UPJŠ.

Anestéziológovia pravidelne prezentujú výsledky svojej činnosti na domácich ako aj zahraničných sympóziách, publikujú články v prestížnych domácich a zahraničných odborných časopisoch.

Hospodárenie KAIM sa nachádza v kladných číslach.

MUDr. Dušan Rybár, PhD.
prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Janka Beňová
primár

Sekretariát:

 • RNDr. Kamila Nováková

Dokumentátorka:

 • Ing. Anna Bilá, PhD.

Hlavní lekári

 • MUDr. Peter Žitva – hlavný lekár lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny
 • MUDr. Tomáš Grendel, PhD. – hlavný lekár Úseku anestéziológie
 • MUDr. Denisa Farkašová Bialyová – hlavný lekár NEURO JIM
 • MUDr. Eva Gulová – hlavný lekár – kardiológ KAIM

Lekári

 • MUDr. Marek Antol
 • MUDr. Jozefína Cocherová, PhD.
 • MUDr. Filip Depta, PhD.
 • MUDr. Martin Dvulit
 • MUDr. Štefan Imrecze, PhD.
 • MUDr. Martin Ilenin
 • MUDr. Alfonz Jurčina – lekár pre dialyzačný stacionár
 • MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP
 • MUDr. Matúš Maruniak, PhD.
 • MUDr. Erika Lombartová
 • MUDr. Martin Nosáľ
 • MUDr. Dušana Pažitná
 • MUDr. Martin Pažitný
 • MUDr. Katarína Rábová
 • MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. – neurológ
 • MUDr. René Sýkora
 • doc. MUDr. Peter Takáč, PhD. – fyziater
 • doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Vedúca sestra KAIM:

 • Mgr. Tatiana Maďarová, MPH

Úsekové sestry:

 • Mgr. Rastislav Böszörményi
 • Bc. Eva Derdziaková
 • PhDr. Eva Volčková – anestéza