CALL CENTRUM: 055/789 2222

Arytmologické oddelenie

Kardiologické oddelenie

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Arytmologické oddelenie

Pracovisko disponuje 19 lôžkami, ambulantnými priestormi a dvoma invazívnymi sálami. Po prístrojovej stránke je špičkovo vybavené. Disponuje dvoma moderným angiografmi (umožňujúcimi rotačnú angiografiu), elektrofyziologickými zapisovačmi, rádiofrekvenčnou a kryoablačnou technikou, prístrojom na abláciu pulzným poľom a intrakardiálnym ultrazvukom. Na zníženie radiačnej záťaže pacientov i personálu sa pri navigácii katétrov rutinne využíva spektrum trojrozmerných nefluoroskopických zobrazovacích metód, ako sú Carto a Ensite X.
Postupným nárastom invazívnych výkonov, ale aj ambulantných vyšetrení možno považovať oddelenie za vysokoobjemové aj z hľadiska európskych kritérií – v rámci komplexnej diagnostiky a liečby porúch srdcového rytmu ročne zrealizuje približne 1600 invazívnych výkonov.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

 • EKG Holterovské monitorovanie 24hodinové aj viacdňové.
 • Test na naklonenej rovine.
 • Echokardiografia, vrátane tkanivového dopplera (posúdenie asynchrónie).
 • Diaľkové monitorovanie implantovaných prístrojov.

 

Invazívna a intervenčná arytmológia:

 • Invazívne elektrofyziologické vyšetrenia.
 • Ablácie supraventrikulárnych tachykardií (AVNRT, AVRT, WPW syndróm, atriálne tachykardie, typický flutter predsiení, AV uzol ).
 • Izolácia pľúcnych žíl pri fibrilácii predsiení (s použitím pulzného poľa, kryoenergie a rádiofrekvenčnej energie), komplexné RF ablácie v ľavej alebo pravej predsieni.
 • Ablácie komorových tachykardií (RVOT/LVOT tachykardie, tachykardie pri štrukturálnom ochorení srdca).
 • Implantácie všetkých typov trvalých kardiostimulátorov vrátane „leadless“ kardiostimulátorov.
 • Implantácie všetkých typov kardioverter – defibrilátorov.vrátane subkutánnych
 • Implantácie slučkových rekordérov.
 • Resynchronizačná liečba chronického srdcového zlyhávania (biventrikulárna stimulácia).
 • Trvalá kardiostimulácia vodivého systému srdca
 • Upgrade, revízie a extrakcie stimulačných systémov.
 • Endomyokardiálne biopsie.
 • Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene.
 • Rutinné používanie intrakardiálneho ultrazvuku počas invazívnych zákrokov.
 • Implantácie CCM systému (modulátor srdcovej kontraktility).
 • Dočasná transvenózna kardiostimulácia.
 • USG navigovaná punkcia veľkých ciev pri zavádzaní katétrov.
 • Nonfluoroskopické katétrové ablácie niektorých typov arytmií.

Arytmologická ambulancia poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre pacientov s poruchami srdcového rytmu a implantovanými prístrojmi ako aj konziliárnu činnosť pre celý východoslovenský región. Jej ročná kapacita je viac ako 14 000 pacientov. Je vybavená programovacími konzolami všetkých dostupných implantabilných prístrojov. Pacienta na vyšetrenie môže odoslať spádový kardiológ, internista alebo ošetrujúci lekár z príslušnej nemocnice po predchádzajúcom telefonickom dohovore (pacient musí mať echokardiografické a holterovské vyšetrenie, ako aj kópiu EKG s poruchou rytmu, pokiaľ je dostupná). Prosíme, objednávať pacientov na vyšetrenie telefonicky v čase od 14,00 do 15,00hod na čísle: 055-789/1360. Ambulancia je otvorená denne od 8.00 do 15.00 hod.

Kontakty:
Sekretariát arytmologického oddelenia: 055/789 1310
Arytmologická ambulancia: tel. 055/789 1360, 055/789 1362
JIS: 055/789 1381
LOJ: 055/789 1300
Fax: 055/789 1313
E-mail: arytmologia@vusch.sk

Pacienti so život ohrozujúcimi poruchami rytmu sú hospitalizovaní na koronárnej a arytmologickej jednotke, ktorá umožňuje svojím prístrojovým a personálnym vybavením zvládnuť aj najkomplikovanejšie stavy. Ostatní pacienti sú prijímaní cestou arytmologickej ambulancie podľa čakacej listiny. Dĺžka čakacej doby závisí od typu plánovaného zákroku a od konkrétnej zdravotnej poisťovne.

Arytmologické oddelenie si v priebehu uplynulých rokov získalo rešpekt v odbornej i laickej verejnosti, a to vďaka prednáškovej a publikačnej činnosti, výjazdovými odbornými seminármi v regionálnych centrách a zavádzaním inovatívnych metód. Sem možno zaradiť aj využívanie intrakardiálneho ultrazvuku pri komplikovaných ablačných zákrokoch, akými sú napríklad izolácia pľúcnych žíl, používanie kryoenergie pri jednotlivých abláciách tachykardií, rutinné využívanie resynchronizačnej liečby u indikovaných pacientov, uzáver uška ľavej predsiene či implantácie CCM systému. Je výučbovou bázou pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia LF UPJŠ, podieľa sa na viacerých domácich i medzinárodných výskumných projektoch.

Arytmologické oddelenie poskytuje diagnostiku a liečbu všetkých typov porúch srdcového rytmu. Vďaka kontinuálnej inovácii disponuje dvoma modernými angiografmi a ďalšími zobrazovacími a intervenčnými technológiami ako sú non-floroskopické 3D zobrazovacie metódy (CARTO, Ensite X a intrakardiálne ECHOKG), kryoablátor či prístroj na abláciu pulzným poľom.

Spektrum výkonov Arytmologického oddelenia VÚSCH, a.s. zahŕňa:

 1. Implantácie trvalých kardiostimulátorov:
  • bradykardické poruchy srdcového rytmu
  • vazovagálne synkopy kardioinhibičné aj vazodepresorické
  • pokročilé srdcové zlyhanie – biventrikulána stimulácia
 2. Implantácie implantabilných kardioverter-defibrilátorov:
  • závažné komorové poruchy srdcového rytmu v rámci primárnej aj sekundárnej prevencie náhlej srdcovej smrti
 3. Invazívne elektrofyziologické vyšetrenia:
  • invazívna diagnostika porúch srdcového rytmu
 4. Katétrové ablácie arytmogénneho substrátu (rádiofrekvenčné aj kryoablácie):
  • AVNRT
  • AVRT a WPW sy – pravo aj ľavostranné akcesórne dráhy
  • typický flutter predsiení
  • atriálne tachykardie
  • fibrilácia a atypický flutter predsiení
  • ablácia AV uzla s implantáciou TKS
  • komorové tachykardie idiopatické alebo ischemické/iné
 5. Endomyokardiálne biopsie
 6. Implantácie Loop – recorderov
 7. Implantácie CCM (modulátora srdcovej kontraktility)

Okrem invazívnych metód sa na arytmologickom oddelení realizuje kompletná neinvazívna diagnostika vrátane diaľkového monitorovania implantovaných prístrojov. Arytmologické oddelenie úzko spolupracuje s kardiochirurgickým oddelením najmä pri operačnom riešení  fibrilácie predsiene a epimyokardiálnych implantáciach ľavokomorovej elektródy. Pracovisko ročne vykonáva viac ako 300 implantácii ICD, 600 implantácii kardiostimulátorov a viac ako 400 katétrových ablácii arytmií.

Informácie pre prijímaných pacientov.

 • na plánovaný príjem sa dostavte v čase od 8,00 do 9.00 hod.,
 • pri plánovanej EKV sa prihláste na Arytmologickej ambulancii na 1. poschodí, v ostatných prípadoch na CPO ambulancii na prízemí (centrálne prijímacie oddelenie),
 • prídete nalačno.

K prijatiu na oddelenie potrebujete:

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na príjmovej ambulancii,
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára,
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7 dni) – biochemické vyšetrenie (urea,    kreatinín, glykémia, bilirubín, AST, ALT, NA, K,), krvný obraz, zrážacie faktory (APK, INR),
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako kardiológa napr. urológ, reumatológ, onkológ, neurológ…..atď.,
 • inzulínové perá a inzulín,
 • hygienické potreby – zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby,
 • osobné veci – pyžamo – najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče.

K prijatiu na oddelenie si môžete priniesť:

 • mobil,
 • rádio,
 • knihy, časopisy,
 • osobný počítač.

Nedoporučujeme:

 • veľkú finančnú hotovosť,
 • šperky – retiazky, prstene, náramky,
 • cennosti.

Čo je nutné:

 • odlakovať si nechty na rukách aj nohách
 • odstrániť gélové nechty

Denný režim:

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe,
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice.

Nočný kľud je od 22.00 – 05.00 hod.
Fajčenie je v areáli VÚSCH a.s. prísne zakázané.

Kontaktné čísla:

Návštevné hodiny

 • Viac informácií o návštevách na oddelení na tomto odkaze.

MUDr. Adriana Sudzinová, PhD., MHA
primárka Arytmologického oddelenia

Hlavní lekári:

 • MUDr. Erika Komanová, PhD. – hlavný lekár jednotky intervenčnej arytmológie
 • MUDr. Michal Kerekanič, PhD. – hlavný lekár koronárnej a arytmologickej jednotky
 • MUDr. Miloš Šimurda, PhD. – hlavný lekár lôžkovej ošetrovacej jednotky

Lekári:

 • MUDr. Martin Fedor
 • MUDr. Eva Gajdošová
 • Zora Lazúrová
 • MUDr. Monika Lukáčová
 • MUDr. Zuzana Macháčová
 • prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
 • MUDr. Lukáš Plachý
 • MUDr. Ján Sedlák
 • prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc – ordinár pre intervenčnú arytmológiu
 • MUDr. Kristína Valová

Kardiologické oddelenie

Tradícia
V roku 1981, po spustení prevádzky novej Fakultnej nemocnice na Triede SNP, sa JIS-ka so svojimi 18-timi monitorovanými lôžkami stala najväčším intenzívnym pracoviskom v bývalom Československu. Medzi kardiologické míľniky patrili roky 1981– prvé kanylácie centrálnych vén, 1984 – prvá koronarografia v spolupráci s IKEM Praha a zavedenie metodiky dočasnej transvenóznej kardiostimulácie, 1986 – program fibrinolytickej liečby AIM, 1988 – zavedenie invazívneho monitorovania hemodynamiky, 1990 – implantácia prvého kardiostimulátora,1993 – ezofageálna echokardiografia, 1995 – prvá PTCA v spolupráci s IKEM Praha.

Tradícia modernej kardiológie začala na Kardiologickom oddelení v rokoch 1993–1994, kedy sa na Oddelení intenzívnej starostlivosti (OIS) spustil rutinný program koronarografických vyšetrení. V roku 1996 sa OIS, už ako Kardiologické oddelenie, stalo jadrom pre vznik Kardiocentra, ktoré bolo od roku 1997 skompletizované doplnením kardiochirurgického pracoviska. Rozhodujúcim impulzom pre rýchly kvalitatívny a kvantitatívny rast výkonov sa stalo ekonomické a právne osamostatnenie pracoviska a vznik VÚSCH v roku 2003.

Súčasnosť
V súčasnosti je Kardiologické oddelenie najväčším pracoviskom dnešného VÚSCH, a.s., t.č. na ňom pracuje 20 lekárov a 60 zdravotných sestier. Lôžkovú časť oddelenia reprezentuje Lôžková ošetrovacia jednotka (50 lôžok) a Koronárna jednotka (18 lôžok).

Zameranie pracoviska

Kardiologické oddelenie sa zaoberá komplexnou diagnostikou a liečbou ochorení srdca a veľkých ciev hrudníka. V r. 2023 došlo k odčleneniu Jednotky invazívnej kardiológie a vzniku samostatného Oddelenia invazívnej kardiológie (OIK). V spolupráci s ním a Oddelením funkčnej diagnostiky  oddelenie disponuje plne rozvinutým programom neinvazívnej a intervenčnej kardiológie, vrátane nepretržitého programu primárnej PCI pri akútnom infarkte myokardu. Súčasťou oddelenia je moderná koronárna jednotka poskytujúca starostlivosť pacientom s akútnymi ochoreniami kardiovaskulárneho systému.

 

Zoznam výkonov pracoviska dostupných pre hospitalizovaných pacientov aj v spolupráci s inými oddeleniami.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

 • elektrokardiografia;
 • EKG holterovské monitorovanie, ambulantný 24-hodinový monitoring tlaku krvi;
 • bicyklová záťažová ergometria;
 • transtorakálna echokardiografia;
 • transezofágeálna echokardiografia;
 • trojrozmerná echokardiografia;
 • dobutamínová záťažová echokardiografia;
 • ultrasonografia periférnych ciev;
 • CT- vyšetrovacie metódy pomocou počítačovej tomografie
 • NMR – nukleárna magnetická rezonancia srdca a veľkých ciev (v spolupráci s inými zdravotníckymi zariadeniami);
 • metódy nukleárnej medicíny (v spolupráci s INMM v Košiciach)

Invazívna a intervenčná kardiológia:

 • diagnostické katetrizácie (ľavostranné a pravostranné);
 • endomyokardiálna biopsia (EMB)
 • invazívne hodnotenie a monitorovanie hemodynamiky, vyšetrenie pľúcnej vaskulárnej rezistencie;
 • intrakoronárny ultrazvuk;
 • OCT – optická koherentná tomografia;
 • meranie frakčnej prietokovej rezervy na koronárnych cievach;
 • intrakardiálna echokardiografia;
 • koronárne angioplastiky a implantácie koronárnych stentov, 24 hodinový program PCI akútneho STEMI;
 • rotablácia a intravaskulárna litotripsia (systém Shockwave) koronárnych tepien pri ťažkej kalcifikujúcej ateroskleróze;
 • katetrizačný uzáver ľavo-pravých skratov (predsieňového a komorového septa, AV fistúl);
 • balónová valvuloplastika (aortálnej, mitrálnej a pulmonálnej chlopne);
 • TAVI – katetrizačná implantácia aortovej chlopňovej bioprotézy;
 • TA-AVI – transapikálna implantácia aortálnej chlopne;
 • katétrová liečba mitrálnej nedomykavosti technikou Mitra-Clip;
 • katétrová liečba trikuspidálnej nedomykavosti technikou Tri-Clip;
 • uzáver paravalvulárnych leakov po chirurgickom nahradení chlopňových protéz;
 • alkoholová septálna ablácia u hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatie;
 • dočasná transvenózna kardiostimulácia
 • intervenčná liečba pľúcnej embólie – aspiračná trombektómia systémom Penumbra
 • krátkodobé perkutánne mechanické podpory obehu – intraaortálna balónková kontrapulzácia (IABK) a PulseCath

Akútne kardiologické stavy sú prijímané na hospitalizáciu priamo v rámci bezprostredného spádu pracoviska alebo ako preklady z iných oddelení – po dohovore. Pacienti, u ktorých si zdravotný stav nevyžaduje bezodkladnú hospitalizáciu, sú zaradení na čakací zoznam a na hospitalizáciu sú pozývaní podľa poradovníka.

Na čakací zoznam sú pacienti zaradení buď cestou našej kardiologickej ambulancie, alebo tzv. priamym poukazom prostredníctvom našej webovej stránky. Dĺžka čakacej doby na hospitalizáciu je premenlivá a individuálna pre každú zdravotnú poisťovňu.

Aktuálnu informáciu o orientačných dĺžkach čakacích dôb je možné získať na sekretariáte oddelenia.

Indikácie na plánované invazívne kardiologické vyšetrenie alebo intervenciu

Vo všeobecnosti sú na hospitalizáciu a komplexné vyšetrenie, vrátane katetrizácie srdca indikovaní:

 • pacienti s typickým prejavmi angíny pektoris
 • menej typickí pacienti s dôkazom ischémie myokardu pri záťažových testoch
 • pacienti s významnou dysfunkciou ľavej komory
 • pacienti so závažnou chlopňovou chybou
 • pacienti so závažnou pľúcnou hypertenziou
 • ďalšie kardiologické stavy, kde bežné ambulantné vyšetrenia neumožňujú diagnostické doriešenie
 • špeciálne stavy, kde je indikovaná kardiologická intervencia (napr. implantácia kaválneho filtra, katetrizačný uzáver intrakardiálnych skratov, implantácia stentgraftu do hrudnej aorty a pod.)

O indikácii definitívne rozhodne kardiológ našej kardiologickej ambulancie alebo spádový kardiológ oprávnený využívať možnosť priameho poukazu (viď vyššie).

Kardiologické ambulancie

Kardiologické ambulancie sú situované v nových priestoroch VÚSCH, a.s., na 1. poschodí. Pacienta na vyšetrenie v našej kardiologickej ambulancii môže poukázať spádový kardiológ, internista, anesteziológ alebo všeobecný lekár.

Kontakt

Sekretariát Kardiologického oddelenia:
tel: 055/ 789 1410, fax: 055/ 789 1413
e-mail: galandova@vusch.sk
Kardiologické ambulancie: tel.: 055/ 789 1461
Príjmová ambulancia: tel.: 055/ 789 1465
Koronárna jednotka: tel.: 055/ 789 1482, 055/ 789 1380, 055/ 789 1483
Lôžková ošetrovacia jednotka: tel.: 055/ 789 1400

Horúca linka 24 hod. denne
(len pre potreby urgentného prekladu pri bezprostrednom ohrození života pacienta):
tel.: 055/ 789 1000

Invazívna a intervenčná kardiológia:

 • Diagnostické katetrizácie (ľavostranné a pravostranné)
 • Invazívne hodnotenie  hemodynamiky
 • Intrakoronárny ultrazvuk (IVUS)
 • Intrakardiálna echokardiografia (ICE)
 • Koronárne angioplastiky a implantácie koronárnych stentov
 • Implantácia kaválnych filtrov
 • Katetrizačné uzávery defektov predsieňovej prepážky, defektov komorovej prepážky a PDA
 • Endovaskulárna liečba hrudnej aorty
 • Perkutánna mechanická podpora obehu (systém Impella)
 • Intraaortálna balónková kontrapulzácia (IABK)

prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.
prednosta kliniky

MUDr. Miroslav Gbúr
primár Kardiologického oddelenia

Sekretariát:

 • Soňa Hricová – asistentka prednostu kliniky kardiológie
 • Renáta Galandová – asistentka primára kardiologického oddelenia

Hlavný lekár koronárnej jednotky (JIS):

 • MUDr. Pavol Murín, PhD.

Hlavní lekári lôžkovej ošetrovacej jednotky:

 • MUDr. Marianna Barbierik Vachalcová, PhD.
 • MUDr. Bibiána Kafková

Lekári:

 • MUDr. Stanislava Buday Bujňáková, PhD.
 • MUDr. Mgr. Mária Domaracká
 • MUDr. Tatiana Ďurkovičová
 • MUDr. Dušan Holoubek, PhD. – kardiológ
 • MUDr. Peter Hreško
 • MUDr. Radka Hrešková
 • MUDr. Mikuláš Huňavý- kardiológ
 • MUDr. Stanislav Juhás, CSc. – intervenčný kardiológ (konzultant)
 • MUDr. Alžbeta Kollárová
 • MUDr. Patrícia Komorášová
 • MUDr. Romana Miková
 • MUDr. Dominik Pella
 • MUDr. Mário Petrík

Vedúce sestry:

 • Mgr. Jana Biláková, MPH – Kardiologické oddelenie
 • Andrea Hudáková – jednotka intervenčnej kardiológie

Staničné sestry:

 • Mgr. Tatiana Kalmanová – kardiologické oddelenie
 • Mgr. Mária Vincová– kardiologické oddelenie
 • Mgr. Aneta Kuzmová – koronárna jednotka

Pacienti sú poukazovaní na kardiologické oddelenie rôznymi spôsobmi:

 • Ambulantné vyšetrenie v Kardiologickej poradni s cieľom konzultácie.
 • Ambulantné vyšetrenie v Kardiologickej poradni s úvahou o ďalšej invazívnej diagnostike a eventuálnej intervenčnej, alebo kardiochirurgickej liečbe. Pacient zaradený na čakací list.
 • Preklad akútneho pacienta z iného lôžkového zariadenia po telefonickom dohovore.
 • Akútny príjem pacienta z domu.
 • Priamy poukaz. Pacienti môžu byť dlhodobo spolupracujúcimi lekármi zaradení elektronickou cestou priamo na čakací zoznam bez predchádzajúcej návštevy kardiologickej poradne. Vstup na „priamy poukaz“ je možný iba cez heslo, ktoré vybraným lekárom prideľuje sekretariat oddelenia.

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Na oddelení funkčnej diagnostiky vykonávame neinvazívne (nekrvavé) vyšetrenia za účelom posúdenia štruktúry a funkcie srdca. Základnou a najčastejšie používanou metódou je echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca, ECHO), ktorú možno vykonať cez hrudník alebo cez pažerák (v určitých indikáciách). Pri pažerákovej (transezofageálnej) echokardiografii ide o čiastočne invazívnu metódu, pretože je potrebné zaistenie žilového prístupu (kanyly) kvôli podaniu liekov a zavedenie sondy do pažeráka na presnejšie posúdenie srdcových štruktúr.

Niektoré ochorenia vyžadujú zhodnotenie EKG a výkonnosti srdca pri záťaži a posúdenie jeho funkčnej rezervy. Záťaž možno dosiahnuť fyziologicky bicyklovaním (bicyklový ergometer) alebo podaním špeciálnych liekov (dobutamín), ktoré pôsobia na srdce rovnako ako bicyklovanie. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť zaťaženie srdca aj u pacientov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie sú schopní absolvovať vyšetrenie na bicyklovom ergometri. Ku záťažových vyšetreniam srdca patria: bicyklová ergometria (záťažové EKG), spiroergometria (vyšetrenie funkčnej rezervy kardiovaskulárneho systému) a záťažová echokardiografia (ergometrická alebo dobutamínová záťaž).

K bežne dostupným neinvazívnym metódam vykonávaným na našom pracovisku patria aj holterovské (24-hodinové, kontinuálne) monitorovanie EKG a krvného tlaku.

Neinvazívne vyšetrovacie metódy:

Echokardiografia (echokg)
Ide o ultrazvukové vyšetrenie srdca. Ultrazvuk je zvuk s veľmi vysokou frekvenciou, ktorý je nepočuteľný. Ja vysielaný a prijímaný ultrazvukovou sondou, ktorá sa prikladá na hrudník. Odrazy ultrazvuku zo srdca sú analyzované prístrojom a pretransformované na pohybujúci sa obrázok srdcových štruktúr. Vyšetrenie umožňuje zobraziť jednotlivé srdcové oddiely a chlopne, ich štruktúru, veľkosť a funkciu.Pri vyšetrení pacient leží na vyšetrovacom lôžku, na ľavom boku alebo na chrbte. Na vyšetrovaciu sondu sa aplikuje ultrazvukový gél, a potom sa sonda prikladá v rôznych miestach na hrudník. Okrem mierneho tlaku v danom mieste je vyšetrenie bezbolestné. Samotné vyšetrenie trvá 15-45 minút.
Ultrazvuk nemá žiadne významné nepriaznivé účinky na organizmus, a preto možno toto vyšetrenie opakovať podľa potreby. Žiadna zvláštna príprava pred vyšetrením nie je potrebná.

Transezofageálna echokardiografia (TEE)
V určitých situáciách je echokardiografické vyšetrenie cez hrudník nedostatočné (horšia vyšetriteľnosť resp. vizualizácia alebo sú vyšetrované oblasti srdca neprístupné). V týchto prípadoch vykonávame vyšetrenie pažerákovou echokardiografiou. Ultrazvuková sonda sa neprikladá na hrudník, ale je umiestnená na konci tzv. endoskopu (tenká ohybná hadička), ktorý sa zavádza do pažeráka. Ide o podobný prístroj ako pri vyšetrení žalúdka (gastroskopia).

Ako sa vyšetrenie realizuje? Na úvod je zadná časť ústnej dutiny  a hltana znecitlivená špeciálnym sprejom (Lidocain). V niektorých prípadoch podávame do žily tenkou kanylou lieky proti vracaniu (Torecan, Ondansetron) a lieky na celkové upokojenie (Midazolam). Pacienta uložíme do tzv. stabilizovanej polohy na ľavom boku. Následne sa zavedie ohybná vyšetrovacia sonda potretá znecitlivujúcim gélom (Mesocain) na koreň jazyka a pacienta vyzveme, aby prehltol. V tomto okamihu sa sonda zavedie do pažeráka alebo hornej časti žalúdka a potom už prebieha samotné vyšetrenie, ktoré trvá cca 15-30 min., podľa zložitosti nálezu. Počas celého vyšetrenia je pacient napojený na EKG a je pod dohľadom vyšetrujúceho lekára a vyškolenej zdravotnej sestry.

Hrozia nejaké komplikácie? Komplikácie vyšetrenia sú ojedinelé, najčastejšie ide o podráždenie sliznice hltana a pažeráka, ktoré môže spôsobiť dočasnú bolestivosť pri hltaní. Použité lieky môžu vyvolať alergickú reakciu. Preto je potrebné vopred informovať vyšetrujúceho lekára o prípadných liekových alergiách, hlavne na znecitlivujúce lieky (Mesocain)Riziko vážnych komplikácií je veľmi nízke (cca 1-2 promile). Ide o poranenie žalúdka, pažeráka alebo hltanu, ku ktorým môže dôjsť prakticky len u pacientov s predchádzajúcim ochorením týchto orgánov. Preto je nevyhnuté informovať vyšetrujúceho lekára o prekonaných ochoreniach týchto orgánov (zápal, poleptanie, pažeráková hernia, vredová choroba žalúdka, krvácanie alebo predchádzajúce operácie týchto orgánov). Ďalšou veľmi zriedkavou komplikáciou môže byť zápal pľúc, pokiaľ by došlo k zvracaniu a následnému vdýchnutiu zvratkov. Preto sa vyšetrenie realizuje nalačno.

Príprava pred vyšetrením. Pred vyšetrením pacient nesmie 4-6 hodín jesť, piť, nie je vhodné ani užitie dlhodobej perorálnej medikácie. Po vyšetrení sa z dôvodu rizika vdýchnutia potravy po znecitlivení hltanu nesmie ešte 1 hodinu jesť ani piť. Často sú pri vyšetrení podávané upokojujúce lieky, preto v týchto prípadoch nemožno hneď po vyšetrení šoférovať. Hlavne starší pacienti by mali byť doprevádzaní inou osobou.

Trojrozmerná echokardiografia (3D-Echokg)

Záťažová echokardiografia ( dobutamínová – DZE, , ergometrická)
Pokojové echokardiografické vyšetrenie môže byť normálne aj u pacientov s významným zúžením koronárnych (srdcových) tepien, pretože menšie nároky srdca na cievne zásobenie v kľudových podmienkach môžu byť uspokojené aj napriek zúženiu tepny. Preto sa u pacientov s podozrením na ischemickú chorobu srdca (ICHS, zúženie srdcových tepien vedúce k srdcovému infarktu) vykonáva záťažová echokardiografia. Pri záťaži vzniká nepomer medzi zvýšenou potrebou kyslíka pre srdcový sval a nemožnosťou zúženej tepny tieto nároky uspokojiť, pričom pacienti pociťujú bolesti na hrudníku. Echokardiograficky v tom čase zisťujeme lokálne poruchy kontraktility (stiahnutia) srdcového svalu alebo celkové zníženie srdcovej funkcie.  Pokiaľ je srdcová funkcia znížená, je možné pomocou vyšetrenia dobutamínom stanoviť prítomnosť funkčnej rezervy srdca.Na záťažovú echokardiografiu sa používa ergometria (pacient bicykluje na bicyklovom ergometri) alebo podávame vnútrožilovo dobutamín (liek stimulujúci srdce, ktorý nahradzuje telesnú záťaž).
Pri ergometrickej záťaži usadíme pacienta na špeciálne upravené zariadenie, ktoré umožňuje súčasné šliapanie a echokardiografické vyšetrenie (pacient šliape na naklonenej rovine). Postupne zvyšujeme záťaž (podobne ako pri bicyklovej ergometrii). Počas celého vyšetrenia vykonávame echokardiografiu, v pravidelných intervaloch meriame krvný tlak a srdcovú frekvenciu. Nepodávame žiadne lieky, a teda žilový prístup (kanyla) nie je potrebný.
Pri dobutamínovom vyšetrení uložíme pacienta na lôžko, je potrebné zaviesť kanylu kvôli aplikácii liekov. Dobutamín je podávaný kontinuálne do žily  s postupným zvyšovaním dávky – podľa cieľa vyšetrenia. Malé dávky používame na posúdenie funkčnej rezervy srdca, vysoké dávky za účelom zistenia ischemickej choroby srdca. V priebehu celého vyšetrenia vykonávame echokardiografiu, súčasne monitorujeme EKG a v pravidelných intervaloch meriame krvný tlak. Pred vyšetrením sa vysadzujú lieky spomaľujúce srdcovú frekvenciu (tzv. betablokátory).
Väčšina nežiadúcich účinkov dobutamínovej záťaže je nezávažná, súvisí  s podaním dobutamínu (sucho v ústach, bolesti hlavy, búšenie srdca, pocit brnenia končatín) a odoznieva do niekoľkých minút po ukončení infúzie s dobutamínom. Závažné nežiaduce účinky (závažná porucha srdcového rytmu, akútny srdcový infarkt) sa vyskytujú u menej ako 1% vyšetrení. Tieto komplikácie vieme zvládnuť. Riziko úmrtia pri vyšetrení je veľmi nízke (1-2 promile).

Bicyklová záťažová ergometria (záťažové EKG)
Pri vyšetrení zaznamenávame elektrickú aktivitu srdca (EKG) a sledujeme zmeny spôsobené zaťažením srdca námahou. Pri zúžení srdcových ciev, ktoré zásobujú srdce krvou dochádza pri záťaži k horšiemu prekrveniu srdcového svalu a k zmenám na EKG. Obvykle sa pri tom objaví bolesť resp. tlak na hrudníku. Záťažovým vyšetrením je možné posúdiť aj telesnú výkonnosť alebo sledovať výskyt porúch srdcového rytmu spúšťaných záťažou.Vyšetrenie vykonávame na špeciálne upravenom bicykli (ergometer). EKG je zaznamenávané pomocou elektród prilepených na hrudníku pacienta. V pravidelných intervaloch meriame krvný tlak. Vyšetrenie prebieha, pokiaľ vyšetrovaný nedosiahne požadovaný stupeň záťaže (merané na základe určitého stupňa zrýchlenia srdcovej frekvencie) alebo pokiaľ sa neobjavia príznaky (bolesť resp. tlak na hrudníku) alebo zmeny na EKG.Obvykle, minimálne deň pred vyšetrením je potrebné vysadiť tzv. betablokátory – lieky spomaľujúce srdcovú frekvenciu. O vysadení liekov pred záťažovým testom však rozhodne ošetrujúci lekár pacienta. Na vyšetrenie je potrebné priniesť si so sebou vhodnú športovú obuv a uterák.

Elektrokardiografia (EKG)

EKG a tlakové holterovské monitorovanie

Prednosta kliniky:

 •  prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.

Primár Oddelenia funkčnej diagnostiky:

 • prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

Vedúci lekár:

 • MUDr. Daniela Ondušová

Lekári:

 • MUDr. Silvia Gurbaľová
 • MUDr. Juraj Podracký, CSc.
 • MUDr. Marta Jakubová, PhD.
 • MUDr. Karolina Angela Sieradzka

Vedúca sestra:

 • Mgr. Darina Sidorová, MPH

Úseková sestra:

 • Jana Čakurdová

CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI (CPČ) ECHOKARDIOGRAFIA

Garant certifikovanej pracovnej činnosti ‐ Prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

Echokardiografia ako certifikovaná pracovná činnosť je neinvazívnou zobrazovacou metódou v kardiológii, ktorá na zobrazenie využíva ultrazvuk. Zaoberá sa diagnostikou kardiovaskulárnych chorôb, ktoré vedú k porušeniu funkcie a morfológie srdca, jeho jednotlivých štruktúr (myokardu, srdcových chlopní, perikardu) a veľkých ciev, monitorovaním výkonov intervenčnej kardiológie a kardiochirurgie a konzervatívnej liečby v kardiológii.

Obsah a rozsah

Certifikačné štúdium nadväzuje na spoločný internistický kmeň (v trvaní minimálne 24 mesiacov), resp. na špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo alebo kardiológia alebo angiológia.
Odporúčaná dĺžka odbornej praxe certifikačného štúdia je 24 mesiacov na echokardiografickom pracovisku, vrátane školiaceho pobytu na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach v rozsahu 4 týždňov.

Prihlasovací formulár pre certifikačný študijný program: Zaradenie do certifikačnej prípravy na UPJŠ LF | UPJŠ (upjs.sk).
Minimálny štandard pre certifikačný študijný program: Harmonogram prednášok

Organizácia certifikačného študijného programu:

MUDr. Daniela Ondušová
e-mail: dondusova@vusch.sk
kontakt: +421 55/789 1481

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Jednotka intervenčnej kardiológie s rutinným intervenčným programom funguje v rámci Kardiologického oddelenia VÚSCH od roku 1993. V roku 2023 vzniklo samostatné Oddelenie intervenčnej kardiológie. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie komplexnej kardiologickej intervenčnej starostlivosti v rámci regiónu východného Slovenska na špičkovej úrovni. Naši lekári – špecialisti – majú prístup k najmodernejším diagnostickým a liečebným metódam čo spoločne s našimi skúsenosťami zaručuje pacientom najlepšiu dostupnú starostlivosť.

Zaoberáme sa invazívnou katetrizačnou diagnostikou a liečbou srdcových ochorení pomocou katétrov – cievok. Intervencie možno rozdeliť na koronárne (súvisiace s vencovitými tepnami) a nekoronárne (všetky ostatné). Na tomto pracovisku liečime ochorenia ako ischemická choroba srdca vrátane akútnych stavov (nestabilná angina pektoris, akútny infarkt myokardu), závažné chlopňové chyby ako aortálna stenóza, mitrálna insuficiencia, ako i mnoho ďalších. Najčastejším vyšetrením je koronarografia a perkutánna koronárna intervencia (PCI).

Základné diagnostické spektrum pozostáva z vyšetrenia koronárnych tepien a koronárnych bypassov (selektívna koronarografia) a aorty. Nadstavbou sú špeciálne zobrazovacie vyšetrenia – intrakoronárny ultrazvuk (IVUS), optická koherentná tomografia (OCT), špeciálne funkčné vyšetrenia – meranie frakčnej prietokovej rezervy koronárnych tepien (FFR), okamžitého bezvlnového pomeru (IFR), pokojového celocyklového pomeru (RFR), vyšetrenie koronárnej mikrocirkulácie (CFR/IMR) a vazoprovokačný test. Pri ochoreniach myokardu sa realizujú endomyokardiálne biopsie.

V spektre terapeutických výkonov dominuje perkutánna koronárna intervencia (PCI) u chronických koronárnych syndrómov, pri srdcovom zlyhávaní, a pri chronických totálnych uzáveroch, a takisto u akútnych koronárnych syndrómoch vrátane akútneho infarktu myokardu. Pri komplexných výkonoch na srdcových tepnách sa používa rotačná alebo orbitálna aterotómia a intravaskulárna litotrypsia. Pri rizikových výkonoch sa  využívajú mechanické podporné systémy srdca (pulsecath, ECMO, IABK). Samostatnou kategóriou je intervenčná liečba chlopňových chýb – aortálna stenóza (TAVI), mitrálna stenóza (PTMV), mitrálna regurgitácia (mitraclip), trikuspidálna regurgitácia (triclip, tricvalve) a liečba vrodených srdcových chýb (defekt predsieňového septa, defekt komorového septa, Ďalšími modalitami je trombektómia koronárnych tepien, trombektómia pľúcneho pľúcnych tepien pri pľúcnej embolizácii a alkoholová septálna ablácia pri hypertrofickej kardiomyopatii.

Akútne kardiologické stavy sú riešené v nepretržitej prevádzke (24/7).

Prednosta kliniky:

 • prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.

Primár:

 • MUDr. Róbert Novotný

Vedúca sestra:

 • Mgr. Lucia Hurková