CALL CENTRUM: 055/789 2222

História 

Klinika  angiológie  vznikla na pôde VÚSCH,  a.s.  2.10.2017.  Transformovala  sa  z angiologického  oddelenia  Kliniky  kardiológie   UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.,  ktoré  vzniklo 15. 6. 2009 ako súčasť Kliniky kardiológie  podľa koncepcie odboru angiológia odčlenením tímu angiológov z Kliniky cievnej chirurgie. Klinika   je   integrálnou súčasťou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.  Na klinike sa realizuje pregraduálna výučba, tiež doktorandské štúdium  v internej  a externej forme.  Pracovisko zabezpečuje   vzdelávanie  v akreditovanom  ŠŠP v špecializačnom odbore  angiológia    na  UPJŠ LF  od  2.6.2017.  V rámci  vedeckého výskumu   je klinika zapojená  do   kardiovaskulárneho   výskumného smeru  UPJŠ LF  v Košiciach. Výsledky vedeckej činnosti sú prezentované    na domácich ako aj zahraničných sympóziách,  resp. vo forme článkov aj v prestížnych zahraničných odborných časopisoch.

Súčasnosť

Pracovisko  je od svojho vzniku  profilované  ako vysokošpecializované angiologické pracovisko, poskytujúce komplexnú  angiologickú  starostlivosť predovšetkým  pacientom východného Slovenska ale  aj  širšieho regiónu.

Klinika sa zaoberá  diagnostikou a liečbou akútnych a chronických  ochorení tepien  dolných a horných končatín, viscerálnych tepien,  extrakraniálnych artérií mozgu,  ako aj liečbou ochorení žilového systému. Na intervenčnej sále vybavenej moderným angiografom (Innova IGS 5) s možnosťou 3D rekonštrukcie ciev sa vykonáva široké spektrum periférnych vaskulárnych nekardiálnych  intervencií vrátane vysokošpecializovaných výkonov na extrakraniálnom mozgovom riečisku, renálnych a iných viscerálnych tepnách, tepnách aortálneho oblúka i na samotnej aorte.  Prudký rozvoj endovaskulárnych  intervencií  umožňuje perkutánne riešenie mnohých ochorení tepien i žíl bez nutnosti operácie. Pacienti profitujú z progresívnej koncepcie kliniky,  keď diagnostické aj intervenčné výkony vykonávajú samotní erudovaní angiológovia, ktorí podľa výsledku intervencie navrhnú optimálnu liečebnú stratégiu po prepustení pacienta z ústavnej starostlivosti.

Angiologické  oddelenie od svojho vzniku nadväzovalo na   tradície  endovaskulárnych intervencií  Kliniky   cievnej  chirurgie; popri perkutánnej transluminálnej angioplastike (PTA) sa začalo  aj  s implantáciami  stentov  do periférnych  artérií.  Karotický stenting  sa vykonáva  na  pracovisku  od svojho vzniku,  od  r. 2009.  V  r. 2010  sa  do spektra výkonov  zaradila aj endovaskulárna liečba AV fistúl  a žilových stenóz/uzáverov, vrátane  liečby stenóz  centrálnych  žíl.  Do tej doby sa datuje  aj  prvé endovaskulárne ošetrenie  aneuryzmy brušnej a hrudnej  aorty (EVAR, TEVAR) stentgraftom.  Mechanické vylepšenie stentgraftov  v súčasnosti  umožňuje  preferenčné riešenie  všetkých    ochorení   aorty    vrátane  akútnych  aortových syndrómov endovaskulárne,  s výnimkou  ochorení  ascendentnej  aorty (tieto  naďalej zostávajú doménou kardiochirurgov). Na pracovisku sa v súčasnosti implantujú    branchované,  fenestrované   a chimney  stentgrafty.

Rekanalizácie  akútnych a subakútnych periférnych arteriálnych uzáverov i hĺbokej venóznej trombózy predstavujú   nemalý podiel na realizovaných výkonoch pracoviska.  Dnes používané sofistikované metódy mechanickej trombektómie v kombinácii s lokálnou  trombolýzou  dokážu významne znížiť  dĺžku liečby i celkovú dávku   trombolytika. Preferovanou metódou pracoviska je v prípade   akútnych tepnových uzáverov kombinovaná mechanická trombektómia s jetstream aterektómiou a debulkingom.  Zaviedli sme   endovaskulárnu rekanalizačnú  metódu   využívajúcu  ultrazvuk (EKOS – ultrazvukom potencovanú trombolýzu) pre  špeciálne indikácie   hlbokej žilovej trombózy, závažnej pľúcnej embólie a niektorých akútnych  tepnových uzáverov natívnej   a bypassovej cievy.     

Medzi ďalšie  intervencie   vykonávané   v akútnejšom režime  sú:  embolizačné výkony/ coiling pri krvácaniach, na cievach zásobujúcich nádory a cievne malformácie a zavádzanie  kaválnych filtrov.

1.4.2019,  na základe  splnenia podmienok daných Vestníkom  MZ zo septembra  2018    (č.  48-50, roč. 66: Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov        s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu), získal VÚSCH, a.s. štatút MTE pracoviska,  poskytujúceho nepretržitú mechanickú  trombektómiu  u pacientov   s ischemickou  CMP zo spádovej oblasti.  Neurointervencie sú realizované  intervenčnými angiológmi  našej kliniky,  ktorí na   základe neurologického vyšetrenia a nálezu CT vykonajú  diagnostiku NCMP a následne poskytnú diagnostické a liečebné zdravotné výkony vrátane mechanickej trombektómie.   Po intervencii sú pacienti hospitalizovaní na  oddelení  NEURO-JIM, čo   je súčasť    Kliniky anesteziológie   a intenzívnej medicíny VÚSCH  s 24/7 neurologickou starostlivosťou.

Spolupráca 

Úzka a integrovaná spolupráca  so všetkými klinikami a oddeleniami VÚSCH umožňuje  komplexný manažment pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami,  ako i  riešenie  veľmi komplikovaných  pacientov so závažnými  kardiálnymi ochoreniami, presahujúcimi kompetencie   angiológov.  Strategická poloha VÚSCH s funkčným prepojením na  UN L. Pasteura  je zárukou dostupnej  lekárskej starostlivosti  v ktoromkoľvek  medicínskom odbore.   Najužšia spolupráca je  s Klinikou cievnej chirurgie:  na pravidelných  spoločných indikačných seminároch  sa určí ďalší postup   liečby  vybraných pacientov s ochoreniami ciev. V tomto smere má nezastupiteľnú úlohu PACS s možnosťou radiologicko-klinických vizít a  zlepšením vzájomnej komunikácie medzi zdravotníkmi z rôznych klinických odborov.  Zázemie cievnej chirurgie umožňuje rozvíjať  hybridné výkony  a  zvyšuje bezpečnosť angiologických  intervenčných zákrokov.

Klinika úzko spolupracuje so všetkými angiológmi v regióne východného Slovenska, ako aj – v rámci svojho spektra výkonov – s pracoviskami  cievnej chirurgie, neurológie, tiež s   internými, nefrologickými, hemodialyzačnými, chirurgickými,  gynekologickými a   dermatologickými pracoviskami ako i ambulanciami všeobecných lekárov.  V poslednom čase pracovisko rozvíja spoluprácu s transplantačným oddelením UN L. Pasteura pri riešení zúženín tepien transplantovaných obličiek a tiež s  Centrom hemostázy a trombózy UN LP pri diferencovaní trombofilných  stavov a optimalizácii antitrombotickej  a antikoagulačnej   liečby  v špeciálnych prípadoch.

Vynikajúca  je spolupráca    v rámci SR    s Rádiologickou  klinikou  JLF UK a UN Martin,    a viacerými  poprednými pracoviskami v Českej republike:   Klinikou zobrazovacích metód  2. LF UK a FN Motol  v Prahe,   Radiologickou klinikou  UP v Olomouci, Radiologickou klinikou FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a  Oddelením funkčnej diagnostiky  Nemocnice Na Bulovce v  Prahe.

Klinika je  zapojená  do   medzinárodného multicentrického  projektu    BEL-FMD pre výskum  fibromuskulárnej   dysplázie  s centrom v Bruseli.

Zdravotné výkony 

Na klinike je  ročne hospitalizovaných   1400-1500 pacientov.  Počet prevedených   diagnostických  al.  intervenčných   terapeutických  výkonov  za rok je  1800-2000 a USG vyšetrení približne  4000.  Po prístrojovej stránke je pracovisko vybavené špičkovo.

Spektrum najdôležitejších výkonov, realizovaných na klinike

 • neinvazívne: 
  • meranie členkových a prstových tlakov,
  • transkutánne meranie pO2,
  • fotopletyzmografia, kapilaroskopia,
  • treadmill test,
  • USG vyšetrenie tepien dolných a horných končatín, karotických, vertebrálnych, viscerálnych tepien vrátane renálnych,
  • USG vyšetrenie aorty,  odstupujúcich vetiev  aortálneho oblúka,
  • USG vyšetrenie žíl horných aj dolných končatín,  dutiny brušnej a krku
 • invazívne:
  • nekoronárne diagnostické arteriografie a flebografie v celom rozsahu a vo všetkých oblastiach,  fistulografie,
  • PTA, DEB/DCB PTA,  STENT-PTA,  DES-STENT   končatinových   artérií,   extra-kraniálnych  tepien mozgu (a.   carotis,    a. vertebralis), viscerálnych     artérií  (tr. coeliacus,  a.  mesenterica sup.),  vrátane   renálnych,   aorty   a vetiev aortálneho oblúka    (tr.   brachiocephalicus,    a.  subclavia),  ciev   transplantovanej obličky, AV  fistúl,
  • lokálna kontinuálna trombolýza tepnových a žilových uzáverov,
  • mechanická trombektómia (ROTAREX, ASPIREX, HAWKONE, EKOS),
  • kombinovaná mechanická  perkutánna   trombektómia a   JETSTREAM  aterektómia, v rámci debulking techník aj scoring PTA liečba,
  • aspirácia  trombotického uzáveru,
  • implantácia    stentgraftu     do    hrudnej,   brušnej   a   thorako-abdominálnej   aorty, v oblasti hlavy,  krku,  panvy   a  dolných  končatín   (branchované,  fenestrované a chimney stentgrafty),
  • terapeutické aj preventívne (prevencia endoleakov) embolizácie
  • implantácia, explantácia kaválnych filtrov.

Informácie pre prijímaných pacientov

 • na plánovaný príjem sa dostavte v čase od 7.30 do 8.30 hod.,
 • prihláste sa na ambulancii Kliniky angiológie,  Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Ondavská č. 8,  prízemie,
 • presný termín hospitalizácie vám bude doručený poštou 3-4 dni pred nástupom  na  hospitalizáciu,
 • prosím o dodržiavanie  odporúčaní  týkajúcich sa  užívaných liekov  podľa lekárskej správy obdŕžanej  na našej ambulancii  pri objednávaní na hospitalizáciu.

K prijatiu na oddelenie potrebujete

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť,  požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na príjmovej ambulancii,
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára,
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7 dni) – požadované  naším ambulantným lekárom  pri  objednávaní  na hospitalizáciu,
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako angiológa  napr. kardiológ, diabetológ, internista,  urológ, reumatológ, onkológ, neurológ…..atď.,
 • inzulínové perá a inzulín,
 • hygienické potreby – zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby,
 • osobné veci – pyžamo – najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče,
 • v prípade, ak by ste sa nemohli dostaviť, alebo nemáte ukončené požadované  vyšetrenia, ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo užívate antibiotiká, prosíme, ihneď nám to oznámte na telefónne číslo 055/789 1766, 055/789 1710,
 • ak máte skompletizované vyšetrenia, potvrďte nám vašu hospitalizáciu na uvedené telefónne číslo.

K prijatiu na oddelenie si môžete priniesť

 • mobil, rádio, knihy, časopisy, osobný počítač.

Neodporúčame

 • veľkú finančnú hotovosť,
 • šperky – retiazky, prstene, náramky,
 • cennosti.

Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe,
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice.

Nočný kľud je od 22.00 – 05.00 hod.
Fajčenie je v areáli VÚSCH a.s. prísne zakázané.
Kontaktné čísla

Návštevné hodiny
v štátne sviatky platia návštevné hodiny ako cez víkend (14:00 – 17:00)

 

Pondelok 15:00 – 17:00
Utorok 15:00 – 17:00
Streda 15:00 – 17:00
Štvrtok 15:00 – 17:00
Piatok 15:00 – 17:00
Sobota 14:00 – 17:00
Nedeľa 14:00 – 17:00

Prednosta: 

 • doc. MUDr. MÁRIA RAŠIOVÁ, PhD.

Primár:

 • MUDr. Martin Koščo, MPH

Sekretariát:

 • Mgr. Ingrid Priester

Hlavný lekár:

 • MUDr. Matej Moščovič, PhD. – hlavný lekár lôžkovej ošetrovacej jednotky

Lekári:

 • MUDr. Lucia Dekanová, PhD.
 • MUDr. Eliška Fatľová, PhD.
 • MUDr. Michaela Metiľová
 • MUDr. Veronika Pavlíková
 • MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
 • MUDr. Jana Grofčíková
 • MUDr. Marek Hudák, PhD.
 • MUDr. Viktor Kožár
 • doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
 • MUDr. Zuzana Tormová

Vedúca sestra:

 • Mgr. Mária Krištofová, MPH

Úsekové sestry:

 • Mgr. Renáta Gibodová – lôžkovej časti kliniky

Pracovisko disponuje 15 lôžkami, ambulantnými priestormi a jednou invazívnou sálou.

Lôžková  časť

Lôžková časť kliniky angiológie sa v januári 2019 presťahovala do novozriadenej budovy diagnostického, preventívneho a výskumného centra, je situovaná na 3. poschodí. Kliniku tvorí Jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorá má šesť monitorovaných lôžok a Lôžková ošetrovacia jednotka s kapacitou deväť lôžok (štyri 2-lôžkové izby a jedna nadštandardná izba). Na JIS sú hospitalizovaní pacienti s karotickým stentingom, akútnou končatinovou ischémiou, akútnym aortálnym syndrómom, po implantácii stentgraftov, intervenciách na renálnych artériách, resp. iných viscerálnych artériách, resp. pacienti indikovaní na kontinuálnu trombolýzu. Na LOJ sú hospitalizovaní pacienti, ktorí si nevyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Pacienti indikovaní na intervenčný výkon sú pozývaní na hospitalizáciu podľa čakacieho listu (v prípade naliehavého stavu priamym prekladom z iného oddelenia, kliniky, resp. sú prijatí cez ambulanciu akútne). Aktuálnu informáciu o orientačných dĺžkach čakacích dôb je možné získať na sekretariáte kliniky.

Angiologické ambulancie

Pracoviskom prvého kontaktu sú dve angiologické ambulancie. Jedna slúži ako konziliárna ambulancia na vyšetrenie pacientov z iných oddelení, či pacientov s akútnym angiologickým ochorením, druhá je špecializovaná ambulancia, kde sú vyšetrovaní pacienti s ochoreniami extrakraniálnych mozgových ciev, poruchami mikrocirkulácie, resp. pacienti po intervenciách. Ambulancie sú vybavené modernou prístrojovou technikou na neinvazívne vyšetrenie ciev – okrem iných dopplerovským a tromi USG prístrojmi.

Prevádzka ambulancií je každý deň od 8:00 – 15:00 hod., pre potrebu neodkladných stavov nepretržite 24 hodín.