CALL CENTRUM: 055/789 2222

ODDELENIE SRDCOVEJ CHIRURGIE

ODDELENIE MINIINVAZÍVNEJ KARDIOCHIRURGIE

Oddelenie srdcovej chirurgie

Počnúc 22. októbrom 1997, dňom keď bola vykonaná prvá operácia srdca v mimotelovom obehu v Košiciach, zažila kardiochirurgia v Košiciach veľký rozvoj. Prvé obdobie veľkého rozvoja nastalo po založení VÚSCH v roku 2003, druhé po presťahovaní do novej budovy VÚSCH, a.s. Od septembra 2009 sa Kardiochirurgické oddelenie pretransformovalo na Kliniku srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.

Aktuálne sa ročne vykoná 800 až 900 operácií, pričom tieto počty operácií každoročne narastajú. Z tohto počtu približne 700 až 800 operácií srdca je vykonaných v mimotelovom obehu, zvyšné operácie bez mimotelového obehu, t. j. na bijúcom srdci. Rozvoj intervenčnej kardiológie postupne ovplyvňuje spektrum kardiochirurgických výkonov – kardiochirurgia sa sústreďuje na pacientov s najťažšími ochoreniami srdca a ciev, narastá počet kombinovaných výkonov (chlopňové chyby + ischemická choroba srdca + eventuálne ablácia arytmií a iné), pričom výsledky dosahujú európsku úroveň.

Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s., je známa svojim progresívnym zavádzaním nových operačných postupov – ako prví na Slovensku sme zaviedli napr. off-pump revaskularizáciu zadnej steny myokardu ľavej komory, krvnú kardioplégiu, intramyokardiálnu aplikáciu kmeňových buniek, perioperačnú kryoabláciu komorových tachykardií a fibrilácie predsiení, či implantáciu ľavokomorových podporných systémov ako premostenie k transplantácii srdca alebo k vyhojeniu ad integrum. V poslednom období prebieha rozširovanie spektra chirurgických výkonov vykonávaných z miniinvazívneho prístupu vrátane video-asistovaných operácií, zavádzanie hybridných techník a plnohodnotné zavedenie Rossovej operácie. Samozrejmosťou sú rekonštrukcie (plastiky) aortálnej, mitrálnej a trikuspidálnej chlopne, ako aj reoperácie vrodených srdcových chýb.

V súčasnosti pracuje na Klinike srdcovej chirurgie 16 kardiochirurgov, z toho 7 so špecializačnou atestáciou z kardiochirurgie. K dispozícií máme tri moderne vybavené operačné sály a jednu hybridnú operačnú sálu. Predoperačná a pooperačná starostlivosť na našej klinike prebieha na 30 štandardných lôžkach, pričom 3 izby sú nadštandardné. Pooperačný management je v kompetencii tak chirurgov, ako aj našich kardiológov.

Prednostom Kliniky srdcovej chirurgie je doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH, pričom na klinike pracujú ďalší dvaja docenti, štyria kardiochirurgovia s titulom PhD., jeden interný doktorand a dvaja externí doktorandi.

V rámci kliniky sa vykonávajú odborné stáže lekárov z iných zdravotníckych zariadení, ako aj výučba medikov LF UPJŠ. Kardiochirurgovia pravidelne prezentujú výsledky svojej činnosti na domácich, ako aj zahraničných sympóziách, publikujú články aj v prestížnych zahraničných odborných časopisoch.

V rámci VÚSCH, a.s., úzko spolupracujeme so všetkými klinikami a najmä s Kardiologickou klinikou VÚSCH, a.s. – lekári sa pravidelne stretávajú na kardiochirurgických indikačných seminároch, kde sa určí ďalší manažment vybraných pacientov s ochorením srdca. Pacienti indikovaní na kardiochirurgický výkon sú pozývaní na hospitalizáciu podľa čakacieho listu (v prípade naliehavého stavu priamym prekladom z inej kliniky).

Hospodárenie Kliniky Srdcovej chirurgie sa nachádza v kladných číslach.

Starostlivosť je určená pacientom z celej Slovenskej republiky.

Súčasťou kliniky je príjmová kardiochirurgická ambulancia a takisto kardiologická ambulancia, ktorá je vybavená modernou diagnostickou prístrojovou technikou. Obe ambulancie sú otvorené denne od 7:00 do 15:00 hod. – v prípade naliehavých prípadov nepretržite 24 hodín.

Činnosť Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s., je zameraná na vykonávanie operácií srdca a veľkých ciev u dospelých. Tieto operácie sú realizované na klinike od roku 1997. Kardiochirurgické operácie na Klinike srdcovej chirurgie zahŕňajú celé kardiochirurgické spektrum, s výnimkou transplantácií srdca.

Spektrum hlavných kardiochirurgických výkonov v mimotelovom obehu:

 1. Operácie ischemickej choroby srdca a jej komplikácií (sternotómia, minitorakotómia).
 2. Operácie chlopňových (aortálna, mitrálna, trikuspidálna, pulmonálna) chýb:
  • náhrady postihnutých chlopní biologickou, mechanickou chlopňovou protézou,
  • rekonštrukčné operácie aortálnej, mitrálnej a trikuspidálnej chlopne.
 3. Operácie vrodených chýb srdca v dospelom veku.
 4. Videoasistovaná torakoskopická kardiochirurgia (mitrálna a trikuspidálna chlopňa, chirurgická liečba fibrilácie predsiení).
 5. Ozakiho operácia – náhrada aortálnej chlopne tkanivom z vlastného osrdcovníka.
 6. Rekonštrukcia aortálnej chlopne podľa Yacouba a Davida.
 7. Rossova operácia.
 8. Transpikálna náhrada aortálnej chlopne.
 9. Operácie aneuryzmy a disekcie aorty.
 10. Operácie nádorov srdca (sternotómia, minitorakotómia).
 11. Operácie ochorení perikardu.
 12. Operácie porúch srdcového rytmu (sternotómia, minitorakotómia)
 13. Embolektómie arteria pulmonalis a jej vetiev.
 14. Zavádzanie mechanických srdcových podporných systémov pri zlyhávaní srdca ako pumpy.

Spektrum kardiochirurgických výkonov bez použitia mimotelového obehu:

 1. Operácie ischemickej choroby srdca (aortokoronárny bypass).
 2. Endoskopická implantácia trvalej ľavokomorovej elektródy pred implantáciou trvalého kardiostimulátora.
 3. Určité typy srdcových nádorov.
 4. Chronická perikadektómia pri perikarditíde, zápale osrdcovníkového obalu s útlakom na srdcové oddiely.
 5. Implantácia mechanickej podpory srdca (ľavokomorová, pravokomorová, obojkomorová), ako aj implatácia extrakorporálnej membránovej oxygenácie pri kombinovanom zlyhávaní srdca a pľúc (ECMO).

Informácie pre prijímaných pacientov:

 • na plánovaný príjem sa dostavte v čase od 7,30 do 8.30 hod.
 • prihláste sa na ambulanciu Kliniky srdcovej chirurgie, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Ondavská č. 8, 1. poschodie.
 • prídete nalačno
 • presný termín hospitalizácie vám bude doručený poštou.
 • ak užívate Plavix, Curantyl, Warfarin, Orfarin, Dipyridamol, Ticlid, Ticlopidin, Ipaton, prosíme prestaňte tieto lieky užívať 7 dní pred plánovanou hospitalizáciou. Pri užívaní Plavixu, Orfarínu, Warfarínu sa poraďte s vaším ošetrujúcim lekárom o nahradení liečby nízkomolekulárnym heparínom cestou rajónneho kardiológa

K prijatiu na oddelenie potrebujete:

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na príjmovej ambulancii
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7 dni) – biochemické vyšetrenie (urea, kreatinín, glykémia, bilirubín, AST, ALT, NA, K,), krvný obraz, zrážacie faktory ( APK, INR )
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako kardiológa napr. urológ, reumatológ, onkológ, neurológ…..atď.
 • inzulínové perá a inzulín
 • hygienické potreby – zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby
 • osobné veci – pyžamo – najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče
 • nafukovaciu loptu – priemer cca 40 cm
 • v prípade, ak by ste sa nemohli dostaviť, alebo nemáte ukončené predoperačné vyšetrenia, ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo užívate antibiotiká, prosíme, ihneď nám to oznámte na telefónne číslo 055/7891210, 055/7891200
 • ak máte skompletizované predoperačné vyšetrenia, potvrďte nám vašu hospitalizáciu na uvedené telefónne číslo

K prijatiu na oddelenie si môžete priniesť:

 • mobil
 • rádio
 • knihy, časopisy
 • osobný počítač

Neodporúčame:

 • veľkú finančnú hotovosť
 • šperky – retiazky, prstene, náramky
 • cennosti

Čo je vhodné:

 • odlakovať si nechty na rukách aj nohách
 • odstrániť gélové nechty

Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

Návštevné hodiny

 • Streda – od 15.00 – 17.00 hod.
 • Sobota – nedeľa od 15.00 – 17.00 hod. (rovnako platí aj pre štátne sviatky)

Fajčenie

 • v areáli VÚSCH a.s. je prísne zakázané fajčiť

Kontakty

doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Prednosta Kliniky srdcovej chirurgie

MUDr. Peter Šafár, MHA
Primár Oddelenia kardiochirurgie

MUDr. Anton Bereš, MHA
Primár Oddelenia operačných sál

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.
Ordinár pre štrukturálne choroby srdca a vrodené vývojové chyby v dospelosti

Lekári: kardiochirurgický tím:

 • MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA
 • doc. MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
 • MUDr. Lucia Mistríková, PhD.
 • MUDr. Lukáš Vajda
 • MUDr. Boris Bilý, PhD.
 • MUDr. Jozef Keller
 • MUDr. Štefánia Mižáková, PhD.
 • MUDr. Michal Trebišovský
 • MUDr. Jana Čobejová
 • MUDr. Tomáš Molnár
 • MUDr. Marián Homola
 • MUDr. Jozef Keller
 • MUDr. Denis Radótzy

Lekári: kardiologický tím:

 • MUDr. Jana Jevčáková – hlavný lekár
 • MUDr. Martina Polačková
 • MUDr. Emil Paľaš
 • MUDr. Martina Fedorová

Lekári: klinický psychológ:

 • PhDr. Eva Slovenská
 • Mgr. Pavla Frimmerová

Sekretariát:

 • Lenka Hogyová

Vedúca sestra – LOJ:

 • Mgr. Petra Klembarová Králiková

Úseková sestra – LOJ:

 • Mgr. Mária Jančiová

Vedúca sestra – operačné sály:

 • PhDr. Júlia Štefanisková, MPH – vedúca sestra Oddelenia operačných sál a Oddelenia centrálnej sterilizácie

Úsekové sestry – operačné sály:

 • Bc. Ľudmila Ľudviková – úseková sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie
 • Mgr. Lenka Vavráková Knapová – úseková sestra Oddelenia operačných sál
 • Martina Derevjaníková – úseková sestra Oddelenia operačných sál

Úsek perfúzie a podporných cirkulácii:

 • Mgr. Matúš Marcin – úseková sestra Úseku perfúzie a podporných cirkulácii

Pacienti, ktorí boli na základe vyšetrení indikovaní na plánovanú operáciu srdca vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a.s., sú pozvaní na hospitalizáciu jeden až dva dni pred operačným výkonom. Prosíme o doplnenie a kontrolu všetkých dole uvedených predoperačných vyšetrení. Pacientom s významným, pridruženým ochorením, prosíme o vyšetrenie u špecialistu, ktorý sa vyjadrí k možnému operačnému výkonu.

Požadované predoperačné vyšetrenia:

 • Ak je pacient indikovaný u operácii pre ischemickú chorobu srdca (aortokoronárny bypass):
  • Laboratórne vyšetrenia – CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
 • Ak je pacient indikovaný na výkon na srdcovej chlopni (náhrada, oprava):
  • Laboratórne vyšetrenia – CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
  • Eliminácia (sanácia) infekčných fokusov –
   • ORL vyš. + výter z krku a nosa, RTG vedľajších dutín
   • Moč: kultivácia a citlivosť, urologické konzílium pri patologickom močovom náleze
   • Stomatologické vyšetrenie + panoramatická snímka chrupu
   • Gynekologické vyšetrenie u žien vrátane MOP

Ďakujeme za spoluprácu.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek problémov v súvislosti s niektorým z vyšetrení sa informujte na telefónnom čísle: 055/7891210.

Oddelenie miniinvazívnej kardiochirurgie

Súčasným celosvetovým trendom modernej kardiochirurgie je využívať menej invazívne prístupy v chirurgickej liečbe ochorení srdca, preto sme v našom ústave na Klinike srdcovej chirurgie otvorili 1. marca 2023 Oddelenie miniinvazívnej kardiochirurgie. Dôvodom zavádzania miniinvazívnych metód do klinickej praxe je snaha o zníženie rozsahu chirurgického zákroku a celkovej záťaže na organizmus pacienta, snaha o zníženie závažných peroperačných a pooperačných komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť pri klasickej operácii zo sternotómie (rezom cez hrudnú kosť). Predovšetkým je to zníženie rizika poruchy hojenia hrudnej kosti a hlbokej infekcie rany (až mediastinitídy), ktoré sú vzácnou ale závažnou komplikáciou kardiochirurgických výkonov. Ďalšími dôvodmi pre využitie menej invazívnych operácií v kardiochirurgii bola snaha o zníženie pooperačnej bolestivosti, skrátenie hospitalizácie, rýchlejšia rekonvalescencia, rýchlejší návrat do bežných aktivít, a v neposlednom rade výrazne lepší kozmetický efekt. Cieľom miniinvazívnej kardiochirurgie je vykonať výkon, ktorý pri zachovaní rovnakej kvality a bezpečnosti ako tradičný prístup znižuje operačnú traumu, bolesť a možné komplikácie so zameraním na rýchlejšie funkčné zotavenie a lepší estetický výsledok.

Miniinvazívne výkony zahŕňajú rôznorodú skupinu operácií. Patria sem operácie pre ischemickú chorobu srdca – koronárny bypass bez mimotelového obehu z ľavostrannej mini-torakotómie tzv. MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) alebo operácie, ktoré využívajú alternatívne prístupy k srdcu, najčastejšie sa jedná o parciálnu sternotómiu (čiastočný rez 6 – 8 cm hrudnou kosťou, napr. pri náhrade aortálnej chlopne) alebo minitorakotómiu (malý rez na hrudníku – 6 cm). Úplne špecifickú skupinu miniinvazívnych operácií predstavujú video-asistované operácie vykonávané na mimotelovom obehu (tzv. VATS – VideoAssisted Thoracoscopic Surgery). Tieto operácie sú vykonávané v celkovej anestézii cez malú pravostrannú minitorakotómiu (4 – 8 cm), pričom kanyly pre mimotelový obeh sú zavádzané cez femorálne cievy. Takýmto spôsobom je možné realizovať operácie mitrálnej a trikuspidálnej chlopne (plastiky alebo náhrady), uzávery defektov predsieňového septa, liečbu fibrilácie predsiení (tzv. MAZE procedúra), odstránenie patologických útvarov z dutín srdca (tromby, nádory). Osobitným typom miniinvazívnych výkonov sú endovaskulárne procedúry ako transapikálna náhrada aortálnej chlopne – TAVI (TA) a transapikálna náhrada mitrálnej chlopne – TMVI (TA).

Informácie pre prijímaných pacientov:

 • na plánovaný príjem sa dostavte v čase od 7,30 do 8.30 hod.
 • prihláste sa na ambulanciu Kliniky srdcovej chirurgie, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Ondavská č. 8, 1. poschodie.
 • prídete nalačno
 • presný termín hospitalizácie vám bude doručený poštou.
 • ak užívate Plavix, Curantyl, Warfarin, Orfarin, Dipyridamol, Ticlid, Ticlopidin, Ipaton, prosíme prestaňte tieto lieky užívať 7 dní pred plánovanou hospitalizáciou. Pri užívaní Plavixu, Orfarínu, Warfarínu sa poraďte s vaším ošetrujúcim lekárom o nahradení liečby nízkomolekulárnym heparínom cestou rajónneho kardiológa

K prijatiu na oddelenie potrebujete:

 • platný preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • občiansky preukaz
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti (ak ho už máte vystavené), ak je potrebné ho vystaviť, požiadajte o jeho vypísanie pri prijatí na príjmovej ambulancii
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • výsledky laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 7 dni) – biochemické vyšetrenie (urea, kreatinín, glykémia, bilirubín, AST, ALT, NA, K,), krvný obraz, zrážacie faktory ( APK, INR )
 • rozpis liekov a lieky, ktoré užívate podľa ordinácie iného odborného lekára ako kardiológa napr. urológ, reumatológ, onkológ, neurológ…..atď.
 • inzulínové perá a inzulín
 • hygienické potreby – zubná pasta, zubná kefka, mydlo, uterák, hrebeň, holiace potreby
 • osobné veci – pyžamo – najvhodnejšia je pyžamová blúza vpredu na zapínanie a pyžamové nohavice, župan, ponožky, papuče
 • nafukovaciu loptu – priemer cca 40 cm
 • v prípade, ak by ste sa nemohli dostaviť, alebo nemáte ukončené predoperačné vyšetrenia, ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo užívate antibiotiká, prosíme, ihneď nám to oznámte na telefónne číslo 055/7891210, 055/7891200
 • ak máte skompletizované predoperačné vyšetrenia, potvrďte nám vašu hospitalizáciu na uvedené telefónne číslo

K prijatiu na oddelenie si môžete priniesť:

 • mobil
 • rádio
 • knihy, časopisy
 • osobný počítač

Neodporúčame:

 • veľkú finančnú hotovosť
 • šperky – retiazky, prstene, náramky
 • cennosti

Čo je vhodné:

 • odlakovať si nechty na rukách aj nohách
 • odstrániť gélové nechty

Denný režim

 • počas pobytu na oddelení odporúčame riadiť sa hospitalizačným režimom, ktorý je k dispozícií na každej izbe
 • neodporúčame opúšťať areál nemocnice

Nočný kľud

 • je od 22.00 – 05.00 hod.

Návštevné hodiny

 • Streda – od 15.00 – 17.00 hod.
 • Sobota – nedeľa od 15.00 – 17.00 hod. (rovnako platí aj pre štátne sviatky)

Fajčenie

 • v areáli VÚSCH a.s. je prísne zakázané fajčiť

Kontakty

doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Prednosta Kliniky srdcovej chirurgie

MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA
Primár Oddelenia miniinvazívnej kardiochirurgie

MUDr. Anton Bereš, MHA
Primár Oddelenia operačných sál

doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.
Ordinár pre štrukturálne choroby srdca a vrodené vývojové chyby v dospelosti

Lekári: kardiochirurgický tím

 • MUDr. Peter Šafár, MHA
 • doc. MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
 • MUDr. Lucia Mistríková, PhD.
 • MUDr. Lukáš Vajda
 • MUDr. Boris Bilý, PhD.
 • MUDr. Štefánia Mižáková, PhD.
 • MUDr. Jozef Keller
 • MUDr. Michal Trebišovský
 • MUDr. Tomáš Molnár
 • MUDr. Jana Čobejová
 • MUDr. Marián Homola
 • MUDr. Denis Radótzy

Lekári: kardiologický tím

 • MUDr. Jana Jevčáková – hlavný lekár
 • MUDr. Martina Polačková
 • MUDr. Emil Paľaš
 • MUDr. Martina Fedorová

Lekári: klinický psychológ

 • PhDr. Eva Slovenská
 • Mgr. Pavla Frimmerová

Sekretariát:

 • Lenka Hogyová

Vedúca sestra – LOJ

 • Mgr. Petra Klembarová Králiková

Úseková sestra – LOJ

 • Mgr. Mária Jančiová

Vedúca sestra – operačné sály

 • PhDr. Júlia Štefanisková, MPH – vedúca sestra Oddelenia operačných sál a Oddelenia centrálnej sterilizácie

Úsekové sestry – operačné sály

 • Bc. Ľudmila Ľudviková – úseková sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie
 • Mgr. Lenka Vavráková Knapová – úseková sestra Oddelenia operačných sál
 • Martina Derevjaníková – úseková sestra Oddelenia operačných sál

Úsek perfúzie a podporných cirkulácii

 • Mgr. Matúš Marcin – úseková sestra Úseku perfúzie a podporných cirkulácii

Pacienti, ktorí boli na základe vyšetrení indikovaní na plánovanú operáciu srdca vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a.s., sú pozvaní na hospitalizáciu jeden až dva dni pred operačným výkonom. Prosíme o doplnenie a kontrolu všetkých dole uvedených predoperačných vyšetrení. Pacientom s významným, pridruženým ochorením, prosíme o vyšetrenie u špecialistu, ktorý sa vyjadrí k možnému operačnému výkonu.

Požadované predoperačné vyšetrenia:

 • Ak je pacient indikovaný u operácii pre ischemickú chorobu srdca (aortokoronárny bypass):
  • Laboratórne vyšetrenia – CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
 • Ak je pacient indikovaný na výkon na srdcovej chlopni (náhrada, oprava):
  • Laboratórne vyšetrenia – CRP, KO + dif., APTT, TSH, biochémia ( Na, K, urea, kreatinín, bilirubín, ALT, AST, albumín), moč chemicky + sediment
  • Serológia – HbsAg, anti HIV, anti HCV, TPHA
  • RTG S+P
  • Spirometrické vyšetrenie
  • EKG
  • Echokardiografické vyšetrenie
  • Sonografické vyšetrenie karotíd
  • Eliminácia (sanácia) infekčných fokusov –
   • ORL vyš. + výter z krku a nosa, RTG vedľajších dutín
   • Moč: kultivácia a citlivosť, urologické konzílium pri patologickom močovom náleze
   • Stomatologické vyšetrenie + panoramatická snímka chrupu
   • Gynekologické vyšetrenie u žien vrátane MOP

Ďakujeme za spoluprácu.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek problémov v súvislosti s niektorým z vyšetrení sa informujte na telefónnom čísle: 055/7891210.