Klinika cievnej chirurgie

Špecializované pracovisko Kliniky cievnej chirurgie, funguje od 1. 1. 2007 ako Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. Je najväčším pracoviskom cievnej chirurgie na východnom Slovensku, a zároveň druhým najväčším na Slovensku špecializovaným na ochorenia cievneho systému. Pracovisko sa špecializuje na chirurgickú liečbu ICHDK, na vytvorenie cievneho prístupu pre potreby dlhodobej hemodialýzy. Má nadregionálnu pôsobnosť a je referenčným pracoviskom pre Košický kraj. Spolupracuje s Klinikou cievnej chirurgie a Rádiodiagnostickým oddelením NÚSCH, a. s. v Bratislave. V Českej republike je spolupráca s Klinikou cievnej a robotickej chirurgie v Nemocnici na Homolce v Prahe. Pracovisko je akreditované MZ SR v cievnej chirurgii a vykonáva pregraduálnu i postgraduálnu edukačnú činnosť v spolupráci s LF UPJŠ. Predmetom a náplňou zdravotnej starostlivosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej starostlivosti, chirurgickej liečby a dispenzarizácii ochorení cievneho systému. Spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a špecializačné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore cievna chirurgia a chirurgia. V spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Klinika spolupracuje so spádovými angiologickými, angiochirurgickými ambulanciami a obvodnými lekármi regiónu, chirurgami, neurológmi, nefrológmi, internistami a dermatovenerológmi.

Operačné výkony:

 • Rekonštrukčné cievne výkony pri obliterujúcich ochoreniach tepien a ochoreniach žíl
 • Ischemická choroba dolných končatín
 • Ochorenia mimolebkových tepien – napr. zúženia krčných tepien
 • Výdute tepnového a venózneho riečiska
 • Operácie orgánových a obličkových tepien
 • Diabetická noha – Diabetic foot (pri potrebe rekonštrukčného cievneho výkonu)
 • Operácie pri chronickej venóznej nedostatočnosti
 • Vytvorenie cievneho prístupu pre potreby dlhodobej hemodialýzy a onkologickej liečby

História:

Rozvoj cievnej chirurgie v Košiciach a v regióne sa rozvinul po roku 1982 – po presťahovaní Chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FNsP z  priestorov na Rastislavovej ulici č. 43 do nových priestorov na Triede SNP č. 1 ako pododdelenie cievnej chirurgie v rámci I. chirurgickej kliniky s lôžkami. V rámci fungovania pododdelenia cievnej chirurgie a I. chirurgickej kliniky FNsP a LF UPJŠ treba zdôrazniť, že team chirurgov sa 5 rokov podieľal (1985 – 1990) na rozvoji replačnej chirurgie vo Východoslovenskom regióne a 15 rokov na rozvoji transplantačnej chirurgie vo FNsP na Triede SNP č.1.

Dňa 1. 1. 2005 sa pododdelenie cievnej chirurgie I. chirurgickej kliniky personálne deliminovalo a pričlenilo k Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb. Oddelenie cievnej chirurgie poskytovalo liečebno-preventívne služby pre spádovú oblasť východoslovenského kraja. Vo VÚSCH oddelenie nabehlo na striktný divízny systém ekonomického riadenia. Od 1. 1. 2006 sa VÚSCH stal akciovou spoločnosťou.

Po delimitácii a osamostatnení sa počet operačných výkonov  zvýšil o 50% a neskôr o 100%. Narástol prudko počet ambulantných vyšetrení a konzílií v rámci nemocnice, mesta Košice i Východoslovenského kraja.

Dňa 8. 1. 2007 oddelenie cievnej chirurgie pretransformovalo na Kliniku cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. Na klinike sa rozvíja program rekonštrukčných výkonov na karotickom riečisku, rekonštrukčné výkony na horných končatinách, rekonštrukčné výkony na dolných končatinách, cievne prístupy pre hemodialýzu, angiochirurgické zákroky v aortoiliackom riečisku, operačné výkony na venóznom systéme.

Na Slovensku tak pribudla prvá Klinika cievnej chirurgie pri Lekárskej fakulte UPJŠ – Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s. v Košiciach. Vznik Kliniky cievnej chirurgie výrazne prispel i k zlepšeniu kvality výuky chirurgie. Edukáciou lekárov z regiónu sa zlepšila dostupnosť a starostlivosť o cievneho pacienta nielen v Košickom samosprávnom kraji, ale v celom regióne východného Slovenska. Veľký dôraz sa vždy kládol na výchovu mladých lekárov. Na klinike je  zabezpečená 24 hodinová ústavná pohotovostná služba. Špecializované pracovisko Kliniky cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s. je v súčasnosti druhým najväčším  na Slovensku s najväčším počtom cievnych operácií na Slovensku. Má nadregionálnu pôsobnosť a  je referenčným pracoviskom pre Košický kraj. Spolupracuje s pracoviskami cievnej chirurgie na Slovensku, v Čechách i v Maďarsku. Najdôležitejšou udalosťou roka 2009 bolo presťahovanie kliniky do nových priestorov VÚSCH, a. s. na Ondavskú č. 8. Stavebné práce sa zavŕšili slávnostným otvorením dňa 26. 6. 2009. Pracovníci kliniky majú bohatú publikačnú a hlavne aktívnu prednáškovú činnosť na kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou, na zahraničných i domácich odborných podujatiach. Podieľajú sa na organizácii  kongresov cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, sú členmi výboru Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie. Klinika vykazuje aktívnu účasť v práci so študentmi v rámci ŠVOČ na LF UPJŠ v Košiciach. Prof. MUDr. M. Frankovičová, PhD. riadila s teamom spolupracovníkov rozvoj cievnej chirurgie od roku 1989 do roku 2019.

Súčasnosť:

V súčasnosti klinika plní program vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín. Klinika, ako súčasť VÚSCH, a. s. – jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami), poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s cievnym ochorením pre všetky regióny SR. Z hľadiska spektra angiochirurgických výkonov na klinike sa vykonávajú všetky rekonštrukčné operácie na karotických artériách, supraaortových vetvách, na brušnej aorte a dolných končatinách, vrátane krurálnych a pedálnych rekonštrukcií. Klinika disponuje dvomi moderne zariadenými operačnými sálami, na ktorých angiochirurgovia realizujú aj najnáročnejšie výkony. K dispozícii je i hybridná operačná sála. Klinika cievnej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného  programu všeobecného lekárstva a zubného lekárstva v slovenskom i v anglickom jazyku. Podieľa sa na doktorandskom štúdiu v internej a externej forme. Plní program vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín. Klinika, ako súčasť VÚSCH, a. s. – jedného z troch vysokošpecializovaných pracovísk v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami), poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s cievnym ochorením pre všetky regióny SR. Od 1. augusta 2021 kliniku vedie doc. MUDr. Zavacká, PhD., MPH.

Ambulantný trakt:

Ambulancie sú situované na prízemí v novej budove VÚSCH, a.s. Košice, na Ondavskej ulici č. 8, pri Centrálnom príjme (Smer výťahy B – návštevy). Prevádzka ambulancií je každý deň od 8.00–15.00, pre potrebu neodkladných stavov nepretržite 24 hodín. Ambulancie sú vybavené prístrojovou technikou na neinvazívne vyšetrenie arteriálneho a venózneho riečiska – dopplerovským a ultrazvukovým prístrojom.

Lôžková časť:

Lôžková časť kliniky cievnej chirurgie je situovaná na 5. poschodí. Súčasťou lôžkovej časti sú lôžka JIS vybavené modernou monitorovacou technikou na zabezpečenie intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Na JIS sú tiež monitorovaní pacienti preložení z KAIM po stabilizácii pooperačných stavov s následnou rekonvalescenciou a liečbou.

Na ambulancii cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach vyšetrujeme pacientov s nasledujúcimi klinickými príznakmi a subjektívnymi obtiažami:

 • Bolesti nôh a dolných končatín, únava nôh, opuchy, nehojacie sa rany a krvácanie
 • Bolesti rúk a horných končatín, opuchy, zmeny farby a teploty končatín
 • Závraty, malátnosť, slabosť rúk, nôh a končatín
 • Pri ochorení na cukrovku sprievodné bolesti nôh, teploty a rany na končatinách,
 • Kŕčové žily na dolných končatinách
 • U všetkých pacientov je požadované angiologické vyšetrenie

Ambulancia cievnej chirurgie 

Prízemie v novej budove VÚSCH, a.s. pri príjmových ambulanciách (Smer výťahy B – návštevy).

Pre potrebu neodkladných – akútnych stavov ambulancia funguje nepretržite, 24 hodín denne.
Kontakt:
tel.: 055/ 789 1561, -1562
e-mail: cievne@vusch.sk

Pondelok 08:00 hod. 15:00 hod.
Utorok 08:00 hod. 15:00 hod.
Streda 08:00 hod. 15:00 hod.
Štvrtok 08:00 hod. 15:00 hod.
Piatok 08:00 hod. 15:00 hod.

Pacientov s chronickým cievnym ochorením možno poukázať na ambulanciu cievnej chirurgie VÚSCH a.s., najlepšie po telefonickom dohovore tel.: 055/ 789 1561, fax: 055/ 789 1513.
Pri plánovanej rekonštrukčnej cievnej operácii (mimo dutiny brušnej a hrudnej) sú potrebné nasledujúce predoperačné vyšetrenia:

 • USG ciev dolných končatín
 • Interné predoperačné vyšetrenie event. kardiologické vyšetrenie
 • USG extrakraniálnych mozgových tepien
 • vyšetrenie HIV, HbsAg, BWR
 • určenie krvnej skupiny

Ak je pacient objednaný na rekonštrukčnú cievnu operáciu (hrudník, brucho) sú potrebné nasledovné vyšetrenia:

 • USG ciev DK
 • interné predoperačné vyšetrenie event. kardiologické vyšetrenie
 • USG karotických tepien
 • vyšetrenie HIV, HbsAg, BWR
 • určenie krvnej skupiny, event. fotokópia Preukazu darcu krvi
 • Rtg hrudníka a ventilometrické vyšetrenie
 • urologické vyšetrenie u žien gynekologické
 • USG abdomenu
 • podľa potreby CT event. MR.
Päť dní pred plánovaným dátumom príjmu na hospitalizáciu, je potrebné kontrolné vyšetrenie s kompletnou dokumentáciou na ambulancii kliniky.

Personál kliniky cievnej chirurgie

doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
prednostka kliniky

MUDr. Marián Tomečko, PhD., MPH
primár

MUDr. Mária Kubíková, PhD.
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
ordinár Kliniky cievnej chirurgie

Hlavní lekári:

 • MUDr. Ivan Žurkovský – hlavný lekár lôžkovej ošetrovacej jednotky (LOJ)
 • MUDr. Jana Pobehová, PhD. – hlavný lekár jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)
 • MUDr. Peter Štefanič, PhD. – hlavný lekár Septickej jednotky

Lekári:

 • MUDr. Michal Virág, PhD.
 • MUDr. Lukáš Vaško
 • MUDr. Jakub Mihaľov
 • MUDr. Martin Mráz
 • MUDr. Ema Macejková – interný doktorand
 • MUDr. Tímea Holovač – interný doktorand
 • MUDr. Tomáš Molnár – interný doktorand

 

Vedúca sestra:

 • Mgr. Monika Kubizniaková

Staničná sestra:

 • Mgr. Anna Džuganová

Oddelenie LOJ

Sestra špecialistka :

 • Mgr. Mitterová Lucia
 • Bc. Bertová Lucia
 • Hudáková Emília dip.s.
 • Mgr. Maťašovská Katarína

Sestra:

 • Lukáčová Katarína dip.s.
 • Kubová Júlia dip.s.
 • Anna Mária Kerestúriová dip.s.
 • Ďuďáková Diana dip.s.

 

Zdravotnícky asistent:

 • Neubauerová Iveta
 • Romanová Jozefína
 • Palenčíková Zuzana
 • Joneková Jesika
 • Zummerová Lucia
 • Vidumská Tatiana – MD

Sanitár:

 • Anderle Denis
 • Dzadíková Lenka
 • Krajňák Miloš
 • Kušnírová Janka
 • Malíková Dana
 • Matejová Silvia
 • Pakos Michal
 • Rašková Danka
 • Quirschfeldová Eva

PPVZ:

 • Varhoľák Daniel

 

Oddelenie JIS

Sestra špecialistka:

 • Bc. Gurbaľová Angelika
 • Kurillová Danka

Sestra:

 • Frenák Lena dip.s.
 • Furčáková Sandra dip.s.
 • Bc. Bombárová Bibiána

Zdravotnícky asistent:

 • Ancinová Agáta
 • Sepešiová Renáta
 • Takácsová Stanislava
 • Žitňárová Sofia
 • Železníková Andrea

Fyzioterapeut:

 • Mgr. Ivana Stanislavová

Psychológ:

 • Mgr. Katarína Havajová
 • Mgr. Silvia Dietzová – MD

 

Ambulancia

 • Marianna Zelénková
 • Jana Simighová

Sekretariát:

 • Zuzana Žondorová – asistentka prednostu kliniky

Dokumentátorka:

 • Renáta Poprocká

Ambulancia cievnej chirurgie

Na ambulancii cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach vyšetrujeme pacientov s nasledujúcimi klinickými príznakmi a subjektívnymi obtiažami:

 • Bolesti nôh a dolných končatín, únava nôh, opuchy, nehojacie sa rany a krvácanie
 • Bolesti rúk a horných končatín, opuchy, zmeny farby a teploty končatín
 • Závraty, malátnosť, slabosť rúk, nôh a končatín
 • Pri ochorení na cukrovku sprievodné bolesti nôh, teploty a rany na končatinách,
 • Kŕčové žily na dolných končatinách
 • U všetkých pacientov je požadované angiologické vyšetrenie

Ambulancia cievnej chirurgie (prízemie)
Termín vyšetrenia je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na tel.:
055 / 789 15 61 v čase 7:00 – 8:00 hod.

Pre potrebu neodkladných – akútnych stavov ambulancia funguje nepretržite, 24 hodín denne.
Kontakt:
tel.: 055/ 789 1561, -1562
e-mail: cievne@vusch.sk

Pondelok 08:00 hod. 15:00 hod. MUDr. Marián Tomečko, PhD., MPH
Utorok 08:00 hod. 15:00 hod. MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Streda 08:00 hod. 15:00 hod. MUDr. Ivan Žurkovský
MUDr. Peter Štefanič, PhD.
Štvrtok 08:00 hod. 15:00 hod. doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
Piatok 08:00 hod. 15:00 hod. MUDr. Jana Pobehová, PhD.

Návštevy u pacientov v lôžkovej časti streda, sobota, nedeľa od 14:30 do 16:30 hod.

Návštevy sú povolené maximálne 2 dospelým osobám, maximálne na 30 min., iba v čase návštevných hodín. Podmienkou povolenia návštevy je absolvovanie triáže s poučením a dodržaním opatrení pre návštevy u pacientov.