CALL CENTRUM: 055/789 2222

Oddelenie rádiológie zabezpečuje vysoko špecializovanú starostlivosť v oblasti rádiodiagnostiky v rámci spoločnosti VÚSCH, a. s. sa člení na dva samostatné úseky:

 • Úsek RTG a USG
 • Úsek CT

Úsek CT

Pracovisko je vybavené CT prístrojom SOMATOM Force, je to najmodernejší prístroj svojho druhu, ktorý na vyšetrenie potrebuje najnižšiu radiačnú dávku pre pacienta a zároveň umožňuje najrýchlejšie špirálové skenovanie. Patrí do tretej generácie technológie s označením Dual Source .

Realizujeme široké spektrum diagnostických vyšetrení, a to pre hospitalizovaných, pre ambulantných pacientov – dospelých ako aj detských pacientov.

Okrem bežných vyšetrení ako sú CT hlavy, krku, hrudníka, brucha a malej panvy, chrbtice a končatín sa na našom oddelení realizujú aj vysoko špecializované vyšetrenia ako: CT srdca, CT angiografie – vyšetrenia tepien a žíl celého tela, záťažové vyšetrenie srdca pomocou technológie „dual energy“ .

CT pracovisko :

Nachádza sa na prízemí druhej budovy VÚSCH a.s. – Diagnosticko-preventívneho a výskumného centra.

 

Úsek RTG

Zabezpečuje rádiologickú diagnostiku ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Röntgenové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie prakticky celého tela, najmä hrudníka, brucha, chrbtice, lebky a kosti končatín.

Hlavným poslaním RDG oddelenia je realizovať na základe požiadaviek klinických odborov diagnostiku ochorení všetkých orgánových systémov. Okrem klasických rtg prístrojov s nepriamou digitalizáciou slúžiacich na natívne a kontrastné vyšetrenia, disponuje naše oddelenie aj moderným digitálnym röntgenom.

Veľkým prínosom je pri priamej a nepriamej digitalizácii zníženie dávky ožiarenia pacienta. Využívanie digitalizácie na oddelení rádiológie umožňuje elimináciu klasických rtg snímkov, obraz po expozícií sa zobrazí okamžite a priamo na monitore.

Prístrojové vybavenie Úseku RTG a USG :

 • PHILIPS ESSENTA DR,
 • MOBILETT XP,
 • POLYMOBIL,
 • PRENOSNÝ DIGITALNÝ RTG SYSTÉM S DETEKTOROM FDR D – EVO II,
 • DIGITALIZAČNÉ ZARIADENIE FCR PRIMA.

Kontakt

Recepcia – evidencia žiadaniek tel.: 055/ 789 1010
Popisovňa lekárov tel.: 055/789 1055, 055/789 1057, 055/789 1058
Primár : tel.: 055/789 10 60
Vedúci RTG technik : 055/789 10 51
Vyšetrovňa RTG : 055/789 10 50

Na vyšetrenie si pacient prinesie:

 • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára
 • odporúčanie od špecialistu
 • preukaz poistenca
 • občiansky preukaz
 • zdravotnú dokumentáciu (alebo adekvátny výpis)

Upozornenie:

 • tehotenstvo je absolútnou kontraindikáciou k CT vyšetreniu
 • alergia na jódovú kontrastnú látku – vyšetrenie je možné realizovať len po rozšírenej antialergickej príprave a za prítomnosti anesteziológa.

Emergentní pacienti
vyšetrenie neodkladné
telefonická konzultácia s lekárom na t.č: 055/789 1057, 055/789 1058.
žiadanka elektronická pri objednávaní + v papierovej podobe priniesť k vyšetreniu

Urgentní pacienti
vyš. požadované do 3 dní
telefonická konzultácia s lekárom na t.č. 055/789 1057, 055/789 1058.
žiadanka elektronická ( u hospit. pacientov, resp. ambulantných pacientov VÚSCH)+ v papierovej podobe priniesť k vyšetreniu

Plánovaní pacienti

ambulantní pacienti:- z ambulancii VÚSCH a.s., ako aj z periférnych ambulancií: na recepcii CT pracoviska – na základe žiadanky osobne, telefonicky na t.č. 055/789 1010, prípadne zaslaním žiadanky poštou na adresu : CT pracovisko VÚSCH a.s. , Ondavská 8, Košice, 04011

Žiadanka o CT vyšetrenie je uverejnená na internetovej stránke .

Informácia pre pacienta:

Príprava pred CT vyšetrením s kontrastnou látkou ( všeobecne) : podľa pokynov 4 hodiny pred vyšetrením nejesť. Je potrebné prijímať dostatočný objem tekutín – dostatočná hydratácia je dôležitá, aby sa podaná kontrastná látka, po podaní do žily , rýchlo a bez záťaže obličiek vylúčila z tela. Vyšetriť hladinu kreatinínu. Užiť predpísané lieky , vynechať lieky na cukrovku , ktoré obsahujú methformín.

Príprava pred CT koronarografiou : 4 hodiny pred vyšetrením nejesť, nefajčiť, nepiť kávu ( event. kofeínové nápoje). Užiť predpísané lieky , vynechať lieky na cukrovku , ktoré obsahujú methformín. Vyšetriť hladinu kreatinínu..

Pacient bude presne a podrobne poučený o príprave a priebehu vyšetrenia pri objednávaní

Všetky naše vyšetrenia sú archivované v PACS-e.

Primár Oddelenia rádiológie:

 • MUDr. Claudia Gibarti

Vedúci RTG technik:

 • Bc. Csaba Nagy

Lekári:

 • MUDr. Andrea Gallovičová – hlavný lekár úseku CT
 • MUDr. Katarína Haňová
 • MUDr. Roman Koribský
 • MUDr. Bronislav Vícha

Úseková sestra:

 • Martin Drenčák, dipl.r.a.